Bericht van SER, verzoek om commentaar

De Europese Commissie heeft het Comité voor risicobeoordeling (RAC) gevraagd om een wetenschappelijke opinie te vormen t.b.v. het vaststellen van een grenswaarde voor de stof:

Nikkel en nikkelverbindingen (diverse cas.nrs. volgens bijlage*)

Dit verzoek is gedaan overeenkomstig  Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s die verband houden met blootstelling aan kankerverwekkende- of mutagen stoffen op het werk.

Om het RAC bij te staan heef ECHA een voorstel opgesteld waarover nu een publieke raadpleging wordt georganiseerd. Deze is open tot 7 november 2017.

Het eindadvies van het EAC zal op 26 maart 2018 op de website van ECHA gepubliceerd worden.

Middels onderstaande link kunt u alle informatie krijgen uw Engelstalige commentaar geven via een elektronisch formulier (rechtstreeks aan ECHA):
https://echa.europa.eu/echas-executive-director-requests-to-the-committees

*) De lijst met cas.nrs. is, evenals het voorstel in PDF-formaat, op te vragen bij de helpdesk van Vereniging ION (helpdesk@vereniging-ion.nl).

Reacties