Qualisteelcoat

Qualisteelcoat is hét kwaliteitslabel voor het coaten van staal. Het is een internationaal kwaliteitslabel dat gebaseerd is op een uitgebreide specificatie voor zowel proces- als producteisen.

In Nederland is de Vereniging Qual.ION licentiebeheerder en daar kan het coatingbedrijf een formele aanvraag doen voor een Qualisteelcoat-licentie. Vervolgens zal Vereniging Qual.ION het inspectiebureau informeren dat er gestart kan worden met de inspecties/keuringen. Als het coatingbedrijf de aanvraag wil indienen bij Vereniging Qual.ION moet het bedrijf van te voren bepalen voor welke corrosieklasse hij de aanvraag wil doen. Onderaan de pagina treft u het aanvraagformulier aan (1e bestand).

Specificatie

Om te bepalen of een coating voldoet aan de eisen van de klant, moeten meetresultaten voldoen aan de gestelde eisen. Qualisteelcoat defineert uitgebreide kwaliteitseisen en de navolging hiervan wordt gecontroleerd door gecertificeerde instellingen wereldwijd. Afnemers van gecoat staal ontvangen een premium grade product die een goede kwaliteit waarde geeft op lange termijn. De Qualisteelcoat-specificatie treft u onderaan deze pagina aan.

Wat is Qualisteelcoat?

Qualisteelcoat is een internationaal kwaliteitslabel voor het natlakken en poedercoaten van staal. Het keurmerk gaat uit van keuring van het conserveringsproces, het verfsysteem, de in-house control en het eindproduct. De eisen zijn vastgelegd in een specificatie die onderaan deze pagina te vinden is. De specificatie gaat uit van algemeen gangbare normen en processen waarbij met name vastgelegd wordt hoe een hoge en betrouwbare kwaliteit verkregen kan worden. Wat er in de specificatie komt te staan wordt bepaald door een internationaal samengestelde Technical Committee en een Executive Committee.

De inspecties en keuringen worden gedaan door onafhankelijke Qualisteelcoat geaccrediteerde labs en inspecteurs. De Nederlandse masterlicentiebeheerder is de Vereniging Qual.ION.

Wie vraagt Qualisteelcoat?

De markt kan Qualisteelcoat voorschrijven. Dit kan in de bouwwereld de architect zijn of de projectontwikkelaar, bestekschrijver of aannemer. In de machinebouw of andere metaalverwerkende industrie kan dit de engineer, constructeur, machinebouwer of metaalbewerker zijn. Momenteel wordt door de VMRG (Vereniging Metalen Raam- en Gevelelementen) Qualisteelcoat geaccepteerd als goedgekeurd kwaliteitslabel. Ook in andere markten wordt steeds meer aan Qualisteelcoat gerefereerd.

Wie kan zich laten certificeren voor Qualisteelcoat?

Elk coatingbedrijf wat natlakt of poedercoat op staal kan zijn proces en product laten keuren en bij goedkeuring in aanmerking komen voor het label. Elke verf- of poederleverancier kan zijn verfsysteem laten goedkeuren als aan de specificatie wordt voldaan.

Waarom zou u het Qualisteelcoat label willen hebben?

Niet alleen omdat de klant het vraagt, maar ook als u zichzelf wilt positioneren in de markt als een bedrijf dat kwaliteit levert. U kunt zich met het keurmerk onderscheiden van uw collega’s die het niet hebben of gelijke kansen creëren doordat ook u het label heeft. Daarnaast is het een uitstekende manier om een kwaliteitssysteem in te voeren en uw productie op een hoger kwaliteitsniveau te brengen én te houden. Bovendien is het een internationaal keurmerk en in heel Europa bekend.

Wat moet u doen om als coatingbedrijf Qualisteelcoat gecertificeerd te worden?

Kort gezegd moet u voldoen aan de Qualisteelcoat-specificatie. Uw proces is aantoonbaar beheersbaar, u voert een aantal controles zelf uit en het eindproduct doorstaat een aantal laboratoriumtesten.

U kunt een aanvraag voor certificering doen bij de Vereniging Qual.ION. Vereniging Qual.ION zal het inspectiebureau inschakelen zodat er een oriënterend gesprek/bezoek gepland kan worden waaruit een aantal aanbevelingen komen. Na het verwerken van de aanbevelingen vindt de final audit plaats waarbij ook proefplaten meegenomen worden die naar het laboratorium gestuurd worden. Bij goedkeur door de inspecteur en Vereniging Qual.ION wordt het Qualisteelcoat certificaat aangevraagd bij de masterlicentiehouder in Zurich en krijgt u, na goedkeur door Zurich, het certificaat via Vereniging Qual.ION toegestuurd.

Afhankelijk van wat er binnen uw bedrijf nog wel of niet  geregeld hoeft te worden duurt het certificatietraject 3 tot 6 maanden.

Hieronder een aantal hoofdzaken uit de Qualisteelcoat-specificatie. Let op: dit is niet volledig, maar een richtlijn om een eerste inschatting te kunnen maken in hoeverre u aan de belangrijkste eisen van Qualisteelcoat voldoet. Voor het behalen van het certificaat geldt onverkort de volledige specificatie.

Voor welke corrosieklasse wilt u gecertificeerd worden?

Qualisteelcoat maakt onderscheid in het kwaliteitslabel tussen ‘interior’ en exterior’ waarbij bij de eerste een corrosieklasse C1 of C2 aangegeven wordt en bij ‘exterior’ een corrosieklasse C3, C4 of C5 aangegeven wordt. U moet van te voren aangeven voor welke klasse u gecertificeerd wilt worden.

Wat moet u geregeld hebben m.b.t. de opslag?

Onbehandelde onderdelen moeten droog opgeslagen worden en zichtbaar gelabeld (met klantnaam, C klasse, etc.). De lak en/of poeder moet in een droge afgeschermde opslagruimte bewaard worden en duidelijk identificeerbaar zijn. De chemicaliën moeten volgens voorschriften van de leverancier en de huidige veiligheidsnormeringen opgeslagen worden. Het behandelde product moet droog, gelabeld en transportklaar worden opgeslagen.

Wat moet u meten voor de in-house controle?

In geval van een chemische voorbehandeling moet u de badcondities dagelijks meten en het resultaat vastleggen. Daarbij moet u o.a. het volgende meten: de temperatuur, de pH-waarde, geleidbaarheid, de tijd dat de producten in elk bad verblijven, de conditie van de spoel- en demibaden en de temperatuur van de droogoven. Verder moet de beitsafdracht bepaald worden en de conversielaag gemeten worden.

In geval van mechanische voorbehandeling moet gemeten worden of het straalmiddel nog aan de eisen voldoet en volgens welke ruwheid en reinheid er gestraald wordt.

Tijdens het coaten moeten een aantal procesparameters bijgehouden worden zoals de temperatuur van de moffeloven en het product, de tijdsduur, de laagdikte en de juiste verneveling van de verf of het poeder.

Het eindproduct moet gemeten worden op een aantal punten zoals laagdikte en glans en er moeten een aantal testen uitgevoerd worden zoals de kooktest, impacttest en hechtingstest.

Bij elk proces geldt dat er iemand verantwoordelijk moet zijn voor de in-house controle en bijsturende maatregelen kan en mag nemen om de condities zo optimaal mogelijk te houden. Alle metingen moeten worden geregistreerd en de resultaten met eventueel corrigerende maatregelen moeten worden vastgelegd in een logboek of meetlijst. Uiteraard kan dat ook digitaal.

Welke apparatuur heeft u nodig?

 • Glazen (kwik)thermometer met certificaat of geijkte temperatuurmeter elektronisch
 • Geleidbaarheidsmeter met ijkvloeistof
 • pH-meter en pH-papier (en ijkvloeistof pH 4 en 7)
 • Geijkte balans voor bepaling beitsafname en conversie laaggewicht
 • Laagdikte meters minimaal 2 stuks met gekalibreerde ijkfolie
 • Impacttester
 • Hechtingstester
 • Glansmeter
 • Snelkookpan en warmtebron t.b.v. kooktest
 • Xyleentest voor polymerisatie test
 • Oventemperatuur datalogger
 • Dew Point meter
 • Chemische producten

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Qualisteelcoat?
Neem dan contact met ons op via 030 - 630 03 90 of secretariaat@vereniging-ion.nl.