Voor een sterk Nederland is een sterke maakindustrie voorwaardelijk. En voor een sterke maakindustrie is een innovatieve oppervlaktebehandelende branche een voorwaarde. Vereniging ION werkt aan een sterk Nederland. De methode die Vereniging ION hiervoor gebruikt wordt beschreven in het e-book BRANCHEVERENIGING 4.0, dat u (gratis) bij het bureau kunt aanvragen (stremmelaar@vereniging-ion.nl).

De wereld, ook de oppervlaktebehandelende branche, verandert razendsnel. Informatie, nieuws en duiding van het nieuws moet steeds sneller. Uit navraag is gebleken dat men het nieuws, de informatie en de duiding op maat aangereikt wil krijgen, als het op dat moment relevant is. Als informatie nog niet relevant is voor de ontvanger, moet het snel kunnen worden (terug)gevonden op het moment dat het wel relevant is. Ook wil men vooral de richting aanwijzing van de branchevereniging op het moment dat men eraan toe is. Eigenlijk zal het steeds meer nieuws, informatie, duiding op maat en inspiratie naar behoefte gaan worden.

Om aan de (snel) veranderende wensen tegemoet te komen is door het bestuur en het bureau van Vereniging ION in 2017 gewerkt aan een integraal communicatieplan. Het communicatieplan is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 november aan de aanwezige leden gepresenteerd, die het unaniem goedgekeurd hebben. Inmiddels zijn diverse acties in gang gezet en willen we hier in een korte opsomming de wijzigingen, die in de komende 2 jaar zijn voorzien, aan u presenteren.

Nieuws en informatie zal primair via de website gecommuniceerd worden. Daarvoor zal de lay-out van de huidige website iets aangepast worden. Terugzoeken van onderwerpen kan via de zoekbalk op de website door middel van het invullen van één of meerdere steekwoorden.

Eeselectie van de nieuws- en informatie-items wordt specifiek onder de aandacht gebracht via een nieuwsbrief. Omdat informatie steeds sneller (verwacht) wordt, zal de frequentie van de nieuwsbrief worden verhoogd naar 1 x per 2 weken. Wel streven we ernaar om per editie wat minder onderwerpen weer te geven en gaan uit van maximaal 8 items per editie. De nieuwsbrief krijgt een nieuwe (aantrekkelijke) lay-out en zal voorzien zijn van commerciële uitingen. Ook de naam wordt verandert naar INFORMAT.ION.

Omdat het geen algemeen bekend woord is, eerst even de uitleg wat IDEAT.ION is.

De beste uitleg staat op de website van BrainstormXL. IDEATION is een samenvoeging van de twee woorden idea en generation, en staat voor inspireren, ideevorming, brainstormen en ideeënbeheer, en is het startpunt van het innovatieproces. Maar IDEATION gaat volgens adviesbureau Strategyn veel verder dan dat.
Het woordenboek heeft geen sluitende definitie voor IDEATION, maar definieert het proces als: "Het proces van ideeën tot leven wekken door samen te werken, becommentariëren, discussiëren en stemmen op elkaars ideeën (via een web of enabled platform)".
Nog niet helemaal sluitend. Dichterbij komt de term ideemanagement. Ideemanagement, of ideeën omzetten in werkelijkheid, is waar IDEATION zich onderscheid van brainstormen. Niet alleen het proces van ideeën bedenken, maar ook het tot leven wekken van de ideeën daar gaat het om. Na een idee moet er nog veel gebeuren. IDEATION is vaak een logisch vervolg op een brainstorm, waarbij men moet doorpakken en het idee tot leven moet gaan wekken. Niet iedereen vindt dit leuk om te doen en daarom blijven ideeën vaak ook alleen maar ideeën en geen realiteit. IDEATION is vaak een taai proces met veel obstakels. Echt iets voor doorpakkers en afmakers.
Edison zou dit goedkeuren. Zijn beroemde uitspraak was immers: "Genius is 1 % inspiratie en 99 % transpiratie."
IDEATION is dus mouwen opstropen en zorgen dat de prachtige ideeën ook het daglicht gaan zien.

IDEATION is dus voor elke ondernemer die toekomst wil hebben, een belangrijk issue. Los van hoe je het noemt, moet ieder bedrijf continu alert zijn op veranderingen en vernieuwingen. IDEATION start dus met inspireren, met om je heen kijken, vakgenoten ontmoeten, klanten spreken, samenwerkingen zoeken, van het bevoegd gezag horen waar het heen gaat en van innovatieve bedrijven en kennisinstituten nieuw technologieën zien. Om de kiem te leggen voor IDEAT.ION heeft Vereniging ION een aantal instrumenten ontwikkelt.

Vakblad Oppervlaktetechnieken
Het vakblad voor de professional krijgt een facelift en zal vooral een magazine van nieuwe ontwikkelingen en innovaties, succesverhalen en mooie projecten worden. Het actuele nieuws zal uit het vakblad verdwijnen en wordt via de website en INFORMAT.ION gecommuniceerd (u kunt zich hierop abonneren via de website). Het vakblad houdt wel minimaal 48 pagina’s en zal 8 x per jaar verschijnen. Daarvan zijn er 7 themanummers en is 1 nummer een eventspecial. In 2018 is dat uiteraard de Week van de Oppervlakte Technologie.

De daarvoor bruikbare artikelen zullen ook in een e-magazine beschikbaar komen en zullen vindbaar voor Google in een online bibliotheek worden gezet. De artikelen krijgen een respons functie zodat er over diverse onderwerpen ook meerdere invalshoeken belicht kunnen worden, waarbij de commentaren en opmerkingen bij het artikel bewaard blijven.

Events
Er is gekozen om als vereniging zichtbaar te zijn in 4 relevante evenementen. De zijn:

  1. De ION Nieuwjaarsbijeenkomst, die gekoppeld is aan de Week van de Circulaire Economie.
  2. De ION Dag voor de Ondernemer, waaraan de 1e Algemene Ledenvergadering is gekoppeld.
  3. De Dag (oneven jaren) en de Week (even jaren) van de Oppervlakte Technologie, waaraan de 2e Algemene Ledenvergadering is gekoppeld.
  4. De Nationale Stoffendag. Vereniging ION is één van de 10 organiserende brancheverenigingen.

Over deze events zal separaat worden gecommuniceerd.
Uiteraard kunnen er gedurende het jaar naar behoefte kleinere, meer specifieke events zijn/georganiseerd worden.

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen zullen we gebruik gaan maken van Mentimeter. Een systeem waarbij de aanwezigen via hun smartphone hun opmerkingen en wensen centraal in kunnen brengen, waarbij de input bewaard blijft voor later gebruik. Dit zal de hoeveelheid beïnvloeders doen stijgen, waarmee het bureau een beter beeld krijgt van de wensen en het bestuur meer parameters krijgt om te besturen.

Voor de events ligt het in de bedoeling om gebruik te gaan maken van de NetwerkApp, te beginnen bij de Week van de Oppervlakte Technologie 2018. Hiermee kan iedereen een eigen eventprogramma samenstellen en laten bewaken door zijn/haar eigen smartphone. 

De huidige website krijgt een kleine uitbreiding. Er zullen standaard 6 nieuwsitems op de homepage zichtbaar zijn en enkele knoppen krijgen een andere functie.

Het huidige intranet zal worden getransformeerd naar een sociaal intranet. Dit laat zich het beste omschrijven als een combinatie van ons huidige intranet (met alle relevante verenigingsdocumenten, verslagen, commentaren, whitepapers en dergelijke), een bibliotheek van relevante informatie van derden, Whatsapp (waarbij ook zelf groepen aangemaakt kunnen worden) en Linkedin (waarbij personen en bedrijven elkaar op expertise kunnen vinden).
Er bestaat reeds voor het (leden)gedeelte van de website – het intranet - een functie die het mogelijk maakt om op het niveau van verenigingsdocumenten/-nieuws etc. zelf het notificatieregime op te geven. Dit is al een stukje informatie op maat.

Hoewel nog niet genoemd zullen we de komende jaren ook functies als videoconferencing en webinars gaan ontwikkelen. We zijn daarvoor in gesprek met partijen, maar de kosten-/batenanalyse valt op dit moment nog negatief uit.

De implementatie van al deze zaken zullen tijd en geld consumeren. Omdat het bestuur ervoor heeft gekozen om de financiering uit het lopende budget te doen, zal een en ander gefaseerd ingevoerd worden. Dit houdt het betaalbaar en beheersbaar, maar maakt ook de implementatie eenvoudiger. Immers ook de potentiële gebruikers, de leden en andere belanghebbenden kunnen geleidelijk wennen aan de voor hen beschikbare nieuwe functies en de voordelen ervaren. We houden u op de hoogte.