OGOS, Onderhoud NL, VVVF, Vereniging ION en Zinkinfo Benelux hebben gezamenlijk een garantiecontract opgesteld voor het conserveringswerk van staalconstructies. Het nieuwe en breed gedragen contract zorgt voor meer eenduidigheid. Belangrijk voor zowel de opdrachtgever als haar ketenpartners; de keten is het uitgangspunt voor dit garantiecontract.

De garantie heeft betrekking op het nieuw aangebrachte conserveringssysteem op een voorbereide stalen ondergrond die geheel of gedeeltelijk kaal is (gemaakt) en al dan niet thermisch is verzinkt. Bij het garantiecontract is de keten het uitgangspunt. Dat betekent dat de opdrachtgever voor de totale garantie één aanspreekpunt heeft, namelijk die partij die het werk heeft aangenomen. Er is sprake van één totale garantie richting de opdrachtgever vanuit de hoofdaannemer die is opgebouwd uit de verschillende garanties van de onderliggende ketenpartijen.

Het garantiecontract kent een aantal elementen die gezamenlijk de omvang van de garantie bepalen. Dit betreffen de technische inhoud (wat wordt gegarandeerd en voor hoe lang?), de maximale aansprakelijkheid en het al dan niet aflopend zijn van de garantie en zo ja in welke mate. In het contract is de garantietermijn vastgesteld op 5 jaar.

Het contract is het resultaat van een werkgroep van het Kennisnetwerk Metaalconservering. In het Kennisnetwerk Metaalconservering worden kennis en ervaring uitgewisseld met betrekking tot staalconservering en worden afspraken gemaakt over gezamelijke thema’s. De werkgroep heeft in een aantal bijeenkomsten het contract en de bijbehorende toelichting opgesteld.

Het garantiecontract is een dynamisch document. Op basis van technische of andere ontwikkelingen kan het garantiecontract op termijn door het Kennisnetwerk Metaalconservering worden aangepast.