Op 30 juni heeft Orgalim, de Task Force Substances (Vereniging ION is actief lid van de Task Force Substances, mede namens de Koninklijke Metaalunie), een Position Paper gestuurd aan de DG's in Brussel. Aanleiding is de grote haast waarmee de SCIP database wordt ingevoerd, met alle ellende van dien. Zo is naar de mening van de brancheorganisaties de database niet uitontwikkeld, is het gebruikersinterface gebruiksonvriendelijk en gaat de database verder dan de wettelijk vereiste gegevensverzameling. Daarenboven twijfelen degenen die de database moeten gaan gebruiken aan het nut van de informatie en legt de gegevensverzameling een enorme administratieve druk bij producenten van artikelen.

SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) is de database voor informatie over zorgwekkende stoffen in voorwerpen als zodanig of in complexe voorwerpen (producten), die zijn vastgesteld in het kader van de Waste Frame Directive (WFD 2018/851).

Bedrijven die voorwerpen met zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) op de kandidaatslijst leveren in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (w/w) op de EU-markt, moeten vanaf 5 januari 2021 informatie over deze voorwerpen indienen bij ECHA. De SCIP-database zorgt ervoor dat de informatie over voorwerpen die stoffen uit de kandidatenlijst bevatten, gedurende de hele levenscyclus van producten en materialen beschikbaar is, ook in de afvalfase. De informatie in de database wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan afvalbeheerders en consumenten.

De gehele Position Paper is als bijlage toegevoegd aan deze pagina (zie rechts).

Op 16 september 2020 zal Vereniging ION een themamiddag organiseren over SVHC-/CMR-afval/emissies. We gaan ervan uit dat het mogelijk is om binnen de Corona-richtlijnen een fysieke bijeenkomst te organiseren, maar een online bijeenkomst hoort ook tot de mogelijkheden.

Onderwerpen die aan de orde komen (inmiddels toegezegd en bevestigd):

 • Wettelijk kader en (her)gebruik straalgrit, straalzand en straalstoffen.
 • De ontwikkelingen omtrent de nieuwe Omgevingswet die in januari 2022 in werking zal gaan en de mogelijke impact die dit heeft voor bedrijven.

 • Hoe om te gaan met Zeer-Zorgwekkende-Stoffen (ZZS-stoffen) en welke maatregelen er zijn om emissies naar afvalwater en lucht te voorkomen? Ook gaan we kort in omtrent de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afvalwaterbehandeling en luchtbehandeling?

 • Ontwikkelingen en zuiveringsmethoden rondom PFAS.

 • De stand van zaken rond de WFD (Waste Framework Directive - 2008/98/EC) en de SCIP database.

Onderwerpen die we graag programmeren, maar waar we nog op een bevestiging wachten:

 • Wettelijk kader rond opslag en transport van SVHC afval.

Het definitieve programma zal eind augustus op de website komen, en dan kunt u zich ook aanmelden.

 

Voor uw gemak is de managementsamenvatting vertaald in het Nederlands, en hieronder opgenomen. Voor de goede orde, de SCIP database zal dus iedereen die een product vervaardigd en op de EU markt brengt raken. Voor oppervlaktebehandelaars die alleen in opdracht van derden een coating aanbrengen is er dus geen verplichting om informatie in de database te stoppen, maar zal de opdrachtgever wel om de benodigde informatie voor de database gaan vragen. 

 1. Wegens het ontbreken van een eerdere effectbeoordeling, roepen we de Commissie op om een ​​evaluatie en effectbeoordeling van de huidige SCIP-database uit te voeren om na te gaan of de doelstellingen van artikel 9 van de kaderrichtlijn afvalstoffen kunnen worden bereikt. Tot op heden zijn de mogelijke voordelen die gegevens uit deze database zouden kunnen opleveren voor afvalbeheerders, consumenten en autoriteiten, vergeleken met de implementatie en administratie die vereist zijn in de volledige toeleveringsketen, niet aangetoond.
 2. We stellen de werkbaarheid en de evenredigheid van de database ter discussie. De deadline van 5 januari 2021 is niet realistisch en zou moeten worden uitgesteld.
 3. De huidige informatie-eisen van de SCIP-database overstijgen de wettelijke verplichtingen van REACH, artikel 33, lid 1. Alleen de informatie die wettelijk vereist is krachtens REACH, artikel 33, lid 1, mag verplicht worden opgevraagd.
 4. De meeste exploitanten van een afvalverwerking hebben ernstige twijfels over het nut van de SCIP-database. Het is onwaarschijnlijk dat de SCIP database bijdraagt ​​aan een circulaire economie als afvalverwerkingsbedrijven er geen gebruik van zullen maken. Bij de effectbeoordeling moeten de doeltreffendheid en de toegevoegde waarde van de databank voor afvalverwerkingsbedrijven worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat de aanzienlijke inspanningen en kosten waarmee productleveranciers worden geconfronteerd, de moeite waard zijn.
 5. Praktische punten met betrekking tot het beheren van de SCIP-database:
  • Gegevens moeten automatisch worden verwerkt, bestaande standaarden moeten worden erkend en alternatieve rapportageformaten moeten worden opgenomen.
  • De bescherming van Europese intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie over producten is cruciaal voor het concurrentievermogen van Europese bedrijven en moet worden gegarandeerd.
  • Er moet worden gezorgd voor eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld tussen in de EU geproduceerde en geïmporteerde artikelen.
  • De implementatie van de Kaderrichtlijn Afval moet worden geharmoniseerd en binnen het wettelijke kader gebeuren.
 6.  ECHA heeft meer middelen nodig om de SCIP-database te ontwikkelen en te onderhouden. In dit document worden ook voorbeelden gegeven van mogelijke alternatieve voorstellen om de doelstellingen van artikel 9 van de WFD te halen, namelijk de verbetering van de informatieverstrekking over zeer zorgwekkende stoffen en dus de circulaire economie.