OEL = Occupational Exposure Limit = een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling en is een bovengrens voor de aanvaardbare concentratie van een gevaarlijke stof in de lucht op de werkplek voor een bepaalde stof.

Verwacht wordt dat de isocyanaten vrijkomen bij het natlakken en mogelijk ook bij het moffelen van bepaalde poeders. Aangenomen wordt dus dat door de bescherming van medewerkers aan andere stoffen, er ook geen blootstelling is aan isocyanaten. Meetgegevens ontbreken echter, en bij het invoeren van de data in een model blijkt de blootstellingswaarde altijd te hoog. Onderzoek in de lijmindustrie laat zien dat de werkelijkheid substantieel onder de modelwaarde ligt, en vandaar dat er binnen de branche de wens leeft om bij een aantal bedrijven een meting te gaan doen. 

Het onderzoek past in de ontwikkeling van het e-book "Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen", en daarom is ook de subsidieregeling van toepassing. De subsidie is mogelijk, omdat een meting nu nog geen wettelijk vereiste is, maar als er een OEL komt, worden metingen wel verplicht, en daarmee niet meer subsidiabel. Het is dus aan te raden om de metingen nu te doen. Daarnaast worden de metingen gebruikt om de SER van advies te voorzien. We willen voorkomen dat er een OEL bepaald wordt die voor de industrie onwerkbaar is.

Uw medewerking wordt dus gevraagd. Heeft of vermoedt u blootstelling aan isocyanaten in uw bedrijf, neem dan contact op met Vereniging ION. Dat kan door een e-mail te sturen aan: stremmelaar@vereniging-ion.nl.