Het jaar 2022 was in vele opzichten een bijzonder en turbulent jaar. Niet alleen in de wereld, maar ook in ons land. Op deze pagina blikken we terug op het afgelopen jaar, maar kijken we vooral ook samen met u vooruit.

In het begin van dit jaar hadden we nog steeds te maken met na-ijl effecten van de Coronacrisis. Gedurende het jaar bereikten ons gelukkig wat positievere geluiden zoals de veerkracht bij de bedrijven die aanzienlijk bleek te zijn.

Toen de coronamaatregelingen versoepeld werden, brak de oorlog in Oekraïne uit. Voor velen van ons ondenkbaar dat zoiets kon gebeuren in Europa. Naast het menselijke leed waren er ook economische gevolgen. De sancties van EU aan Rusland hadden forse gevolgen voor de economie. De afhankelijkheid van Russisch gas werd pijnlijk zichtbaar. De energieprijzen, die al enorm gestegen waren in 2021, stegen naar ongekende hoogte. Alom werd daar veel hinder van ondervonden. Bij de bedrijven in onze branche kan energie bijna als “grondstof” worden beschouwd. De enorme stijging van de energieprijzen zorgt voor veel onrust en hoofdbrekens.

Om bedrijven te compenseren, ontstond het Europese Steunkader waardoor landen compensatie konden regelen voor hun bedrijven. In Nederland kwam de TEK-regeling, maar ons land gebruikt niet volledig de financiële ruimte die dit Steunkader biedt. Brancheorganisaties zijn nog steeds aan het lobbyen voor betere regelingen voor MKB-bedrijven. Als vereniging hebben we direct contact en aansluiting gezocht met de lobby vanuit de Metaalunie voor het MKB in Den Haag. Om bij het Haagse te blijven: de sterke lobby vanuit meerdere branches, overheden en bedrijven heeft zéker bijgedragen aan uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het goed functioneren van het technische systeem (DSO) achter het loket, zowel van belang voor de vergunningaanvrager als voor de vergunningverlener, zal eerst op orde moeten zijn. De verwachting is dat de Omgevingswet per 1 juli volgend jaar in werking treedt.

De energietransitie is het afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt, een goede ontwikkeling gelet op de doelstellingen in de Green Deal. In de gesprekken met ondernemers in onze branche ervaren we veel veerkracht en ‘de schouders eronder’ met het vizier op de toekomst. Als vereniging denken we graag samen met u mee over praktische, duurzame oplossingen voor de langere termijn.

In de keten van de maakindustrie zijn ‘onze’ bedrijven met hun technologie een belangrijke schakel in het streven naar een circulaire economie. Steeds vaker hebben wij deze erkenning bij organisaties en bedrijven buiten onze branche geconstateerd. Met name vraagt men input vanuit onze branche als het gaat over het gebruik van en het werken met chemische stoffen en processen.

Maar als het gaat om levensduurverlenging van producten met het oog op duurzaamheid lijken wij toch minder zichtbaar te zijn. Want de oppervlaktebehandelende bedrijven zitten niet altijd aan tafel bij het ontwerp van producten wanneer besloten wordt over de juiste beschermende deklaag via oppervlaktebehandeling. Hieruit blijkt dat wij ons nog duidelijker en beter moeten profileren.

Een ander probleem is het tekort aan medewerkers, om nog maar te zwijgen over de enorme tekorten aan goed geschoold technisch personeel. Uit dit laatste blijkt dat er veel gedaan moet worden aan scholing. Vakken zoals techniek worden onvoldoende aangeboden op de scholen of sluiten niet aan op de behoeften in de markt. De turbulentie vatte ook post binnen Vereniging ION zelf. Een aantal personele veranderingen in de formatie zal u niet zijn ontgaan, te weten het vertrek van de oud-directeur in mei en de relatiemanager vlak na de zomer. Per medio juli is Ginette Veensma als interim-directeur aangesteld om gezamenlijk de koers naar de toekomst te bepalen en in te zetten. Met vereende krachten vanuit het bestuur en bureau, met inbreng van Young Surface, is een strategisch plan opgesteld, met herziene missie, visie en kernwaarden. Het strategisch plan omvat tevens een ontwikkelpad voor de organisatie, vertaald naar doelen en acties voor de komende jaren. Daarmee bieden we structuur en perspectief. En dat doen we graag samen met u! Kern van de strategie is dat we als vereniging meer het Wij-gevoel willen versterken en uitstralen. Bij de uitvoering daarvan zal meer dan in het verleden de verbinding met leden worden gezocht om hun wensen en behoeften door te vertalen naar een breed toegankelijk producten- en dienstenpakket.

Dat houdt ook in dat wij op zoek gaan naar goede en constructieve samenwerkingsvormen met andere organisaties en stakeholders. De samenwerking met OnderhoudNL en VOM België ziet Vereniging ION als goede voorbeelden van samenwerkingsvormen. Samen staan we sterk en gaan we voor een duurzame toekomst, vanuit onze drie kernwaarden: verbinding, innovatie en gelijkwaardigheid. Het strategisch plan, in een handzame presentatie, is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 december aan de leden voorgelegd.

We willen graag met onze leden blijven communiceren en hen blijven informeren over actuele ontwikkelingen en belangrijke nieuwsfeiten. Om onze informatie toegankelijk te blijven houden, en beter aan te laten sluiten op de ‘moderne’ tijd, worden alle communicatiemiddelen, zoals de website en het vakblad, in het komende jaar herzien. Het vakblad OT en de nieuwsbrieven worden vanaf januari geregisseerd door een onafhankelijke redactie, met een blijvend hoogwaardige inhoud. Het idee is daarbij om ons vak breder te belichten, als cruciale duurzame schakel in de gehele maakindustrie. Vereniging ION blijft eigenaar van het vakblad, zodat in goed overleg het blad vorm gaat krijgen in 2023. Hierbij nemen we de gelegenheid te baat om de hoofdredacteur van OT, Jaap van Peperstraten, heel hartelijk te bedanken voor zijn jarenlange inzet en toewijding. Hij gaat van een welverdiend pensioen genieten. Jaap, bedankt!

Het bestuur is dit jaar vaker dan andere jaren bijeengeweest, met name vanwege de personele wisselingen op het bureau en de organisatorische consequenties daarvan. De voorzitter heeft zich, naast het voorzitten van de vergaderingen, de eerste paar maanden vooral ingezet om de dagelijkse gang van zaken in de vereniging goed door te laten lopen. Al snel bleek dat er gezocht moest worden naar een oplossing op korte termijn, om stagnatie in de dienstverlening te voorkomen. Ginette Veensma is als directeur a.i. in juli met deze mooie uitdaging aan de slag gegaan. Naast het aansturen van het bureau, heeft zij het bestuur geadviseerd in de weg die de vereniging in moet slaan. Eveneens zal zij samen met het bestuur op zoek gaan naar een directeur die past bij de wensen en verwachtingen van de vereniging. Wij hopen de nieuwe directeur begin 2023 aan u voor te stellen.

De Vereniging Qual.ION bestuursvergaderingen en de Technical Committee en Executive Committee vergaderingen van de drie kwaliteitslabels zijn vanuit Nederland bezocht door de mensen die in deze commissies zitten. De uitkomst van deze bijeenkomsten en de wijzigingen voor de labels zullen zoals vanouds met de licentiehouders gedeeld worden, nu tijdens de updatemiddag in maart 2023.

Stichting Innovat.ION is ondersteunend in een aantal doelstellingen van Vereniging ION. De meerwaarde van de stichting is te halen uit het werkveld waarbinnen de bestuursleden opereren. Zij kunnen de vraagstukken die nu of in de toekomst relevant zijn voor de in de branche, onder de aandacht brengen bij de juiste instanties, maar ook ontwikkeltrajecten voor de branche initiëren. Komend jaar zal Stichting Innovat.ION, samen met Vereniging ION, hier meer aandacht aan schenken.

Succesjes moeten we vieren! En dat feestje hebben we zeker gevierd na het succesvolle event op 7 oktober onder de titel ‘Let’s go sustainable together’. Duurzaamheid stond als thema centraal; in het bijzonder was er aandacht voor diverse praktische oplossingen voor verdere verduurzaming in onze branche. In goede samenwerking met VOM België werd een hybride vorm opgezet, op één locatie in Nederland en op twee locaties in België. De opkomst was hoog, de inhoud en locaties zeer gewaardeerd en er werd flink genetwerkt. “ION als vanouds en op zijn best”, zoals een deelnemer ons influisterde. Dat smaakt naar meer, zo bleek uit de evaluatieformulieren. En dat geldt ook voor onze Belgische collega’s.

En zo zijn we terug bij het begin van dit verslag. We blijven graag werken aan praktische oplossingen voor een duurzame toekomst voor ons allen. Een spin-off van ons event zit in de pen. Zeker omdat de bedrijven in onze branche een belangrijke schakel vormen in de verduurzaming van Nederland. Daar mogen we best trots op zijn! In verbinding, gericht op innovatie en vanuit gelijkwaardigheid. Samen staan we sterk! Wij bedanken iedereen die zich voor de vereniging heeft ingezet in dit bijzondere jaar! Met daarbij een groot compliment aan bestuur en bureaumedewerkers! Ondanks de turbulentie is er hard gewerkt met als resultaat dat we gezamenlijk in de startblokken staan om er voor volgend jaar iets moois van te maken.

Wij wensen u allemaal namens het bestuur en alle vaste medewerkers heel fijne feestdagen en een gezond, duurzaam en succesvol 2023 toe!!

Marijke de Vries, voorzitter Vereniging ION

Ginette Veensma, directeur a.i. Vereniging ION