Zoals eerder bericht is Vereniging ION bezig om in aansluiting op 5xbeter (veilige werkwijze gevaarlijke stoffen) te komen tot veilige werkwijzen met CMR-stoffen en werken bij procesbaden in de oppervlaktebehandelende industrie. Zie hiervoor ook: https://vereniging-ion.nl/waar-let-inspectie-szw-op-blootstelling-aan-gevaarlijke-stoffen-laat-u-goed-informeren

Een goede onderbouwing wordt gegeven door Jeroen Terwoert in het opiniërende stuk: Veilige werkwijzen voor stoffen – waar moeten deze aan voldoen? U kunt dit artikel downloaden via de link: https://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/tta-2017-02-opinierend-terwoert.pdf

Een veilige werkwijze is een nauw gedefinieerde activiteit/werkwijze waarbij onder nauwkeurig vastgelegde omstandigheden voor een specifieke (groep) stof(fen) is aangetoond dat blootstelling geen gezondheidsschade geeft. Dat wil zeggen, de blootstelling ligt aantoonbaar en duurzaam onder de grenswaarde(n).

Een goede praktijk is een belangrijke bijdrage aan het verminderen van blootstelling, maar hierbij is niet bewezen dat geen gezondheidsschade meer kan optreden. Dit is dus geen veilige werkwijze.

Om veilige werkwijzen te kunnen beoordelen heeft de Inspectie SZW afgeleid uit meerdere publicaties, welke informatie zij nodig heeft om veilige werkwijzen te kunnen beoordelen. Deze zijn:

 • Bedrijfsinformatie
 • Werkplekinformatie (proces, kenmerken, werkruimte)
 • Werknemersinformatie (taak, activiteit)
 • Productinformatie
 • Blootstellingselementen
 • Beheersmaatregelen inclusief gedetailleerde specificaties

Zie voor de gedetailleerde informatie tabel 1. Dit tabel is overgenomen uit het artikel van Jeroen Terwoert van het Expertisecentrum, vakgroep Arbeidshygiëne & Chemnische Veiligheid van Inspectie SZW.

Om de veilige werkwijzen te valideren zijn metingen nodig conform de NEN-EN-689-2018. Dat betekent minimaal 9 metingen per activiteit die beschreven wordt in een veilige werkwijze.

Het lijkt vooralsnog een onmogelijke taak om alle veilige werkwijzen voor alle stoffen voor alle bedrijfsconfiguraties te beschrijven. Daarom is Vereniging ION voornemens om voor een aantal veelvoorkomende (baden) configuraties een veilige werkwijze te ontwikkelen. Deze beschreven veilige werkwijzen kunnen dan direct gebruikt worden door oppervlaktebehandelende bedrijven, of kan voor de niet beschreven processen als basis dienen voor het op bedrijfsniveau maken van een veilige werkwijze. Ook kunnen de beschreven veilige werkwijzen worden gezien als een goede praktijk, waarbij het oppervlaktebehandelende bedrijf de structuur aangereikt krijgt voor de eigen blootstellingsbeoordelingen te maken.

Het voorstel dat er nu ligt gaat uit van een badenreeks en van separaat opgestelde baden, waarbij randafzuiging is voorzien en een luchtstroom door het bedrijf van de werknemer af. De stoffen die we tot nu toe zouden willen aanpakken zijn:

 • Chroom VI (grenswaarde NL 1µg/m³).
 • Nikkel
 • Tin
 • Zwavelzuur
 • ………….

Behalve het feit dat de veilige werkwijze gemaakt moet worden voor het gebruik van de stof in de baden, moet deze ook gemaakt worden voor het aanmaken van de baden. Om de kosten zo laag mogelijk te houden is een goede inventarisatie van groot belang. Na uw input zal Vereniging ION op basis van “meest gevraagd” en in relatie met het beschikbare budget een plan van aanpak maken. Het plan van aanpak zal begin januari 2019 aan Inspectie SZW ter hand worden gesteld om voorafgaande aan de uitvoering een toets te kunnen doen.

We zien uw input graag vóór 23 december 2018 tegemoet op stremmelaar@vereniging-ion.nl. Hierbij dan graag vermelden om welke stof het gaat en hoe deze stof gebruikt en verwerkt wordt. LET OP: als u zelf geen opgave doet, bepalen anderen de volgorde van de lijst en kan het zijn dat uw stof niet op de voorkeurslijst voorkomt.