De Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen van de Gezondheidsraad (GBBS) heeft een openbaar rapport gepubliceerd voor de stof:

1,2-dichloorethaan, cas nr. 107-06-2

Op dit Engelstalige conceptrapport kan commentaar geleverd worden bij bovengenoemde commissie (e-mail aan draftOSH@gr.nl) tot uiterlijk 28 oktober 2016.

De ontvangen commentaren en reacties van de Subcommissie hierop worden bij het vaststellen van het definitieve advies openbaar gemaakt via de website van de Gezondheidsraad (www.gr.nl). Naam en organisatie, van diegenen die commentaar leveren, worden in een bijlage bij het definitieve advies opgenomen.

Nadere informatie over de inhoud van dit conceptrapport kan worden verkregen bij de heer dr. G.B. van der Voet, Gezondheidsraad, Commissie GBBS, Postbus 16052, 2500 BB Den Haag, e-mail: draftOHS@gr.nl.

Het conceptrapport is gedurende de commentaarperiode te raadplegen op, resp. te downloaden van de website van de Gezondheidsraad: https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/ocr_12-dichloorethaan.pdf of op te vragen bij de Technische Helpdesk van Vereniging ION, helpdesk@vereniging-ion.nl.