Vanaf 1 juni 2015 is de CLP in zijn volledigheid van kracht. De wet milieugevaarlijke stoffen is daarmee verleden tijd. Deze laatste stap is dat mengsels die na 1 juni 2015 in de handel worden gebracht de verplichting geldt deze in te delen, te etiketteren en te verpakken volgens de CLP-verordening. Voor mengsels met de indeling en etikettering conform de Preparatenrichtlijn (DPD) (verwerkt in onze wet milieugevaarlijke stoffen) die voor 1 juni 2015 in de handel zijn gebracht geldt een overgangstermijn tot uiterlijk 1 juni 2017. Gedurende de overgangstermijn hoeft voor deze mengsels de DPD indeling en etikettering (oranje waarschuwingen) niet te worden omgezet in een CLP indeling en etikettering. Toch zal binnenkort veel zijn gebaseerd op de CLP (denk aan de BRZO’15 of de PGS31) en zal translatie in deze overgangstermijn tot uiterlijk 1 juni 2017 nog nodig zijn.

Sinds woensdag 8 juli 2015 is ook de BRZO volledig van kracht. Op die datum is de volgende tekst gepubliceerd in de Staatscourant:
Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en herziening van enkele andere besluiten in verband met de implementatie van Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (Besluit risico’s zware ongevallen 2015).

Omdat de classificatie van diverse stoffen is veranderd, kan ook de indeling van bedrijven verandert zijn. Bedrijven die nu aangemerkt zijn als BRZO bedrijf kunnen deze kwalificatie verliezen, en bedrijven die dat nu nog niet zijn, kunnen deze kwalificatie krijgen (zie tekst Schakeldag in het ledengedeelte). Het verdient derhalve aanbeveling om na te gaan wat de consequenties voor uw bedrijf zijn.