Werkgevers kunnen volgens diverse bronnen zoals OR/Net sinds kort te maken krijgen met een hogere, directe boete voor het ontbreken van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) of een Plan van Aanpak. Nieuw is ook dat de ernst van letsel bij bedrijfsongevallen een grotere rol speelt bij het bepalen van een boetebedrag.

Ruim de helft van de werkgevers beschikt niet over een volgens de Arbowet verplichte RI&E. Dat is staatssecretaris Van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een doorn in het oog. Ze kwam om die reden in het voorjaar met het voornemen de boetes voor het ontbreken van een RI&E te verhogen. Deze beleidsregel is onlangs gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee direct in werking getreden.

Hogere boetes, intensievere controle

De maatregel gaat gepaard met een intensievere controle door de Inspectie SZW op de aanwezigheid van de RI&E en de naleving ervan.

De Inspectie SZW kan nu een direct een boete opleggen van € 4.500,- voor het ontbreken van een RI&E, voor bedrijven met 500 of meer werknemers. Het boetebedrag was eerder € 3.000,-. Het boetebedrag voor bedrijven met minder dan 5 werknemers is verhoogd van € 300,- naar € 450,-.

De werkgever die niet beschikt over een 'Plan van Aanpak', een essentieel onderdeel van de RI&E, kan tegen een directe boete oplopen van € 3.000,-. Dat was eerder € 750,-.

Deze boetes kunnen dus onmiddellijk worden opgelegd. Constateert de Inspectie SZW een tekortkoming in de RI&E of het Plan van Aanpak, dan zal er eerst een waarschuwing volgen of een eis tot verbetering. Wordt daaraan geen gevolg gegeven, dan kan alsnog een boete volgen.

Hogere boetebedragen gaan ook gelden voor het niet juist naleven van regels bij het werken met gevaarlijke stoffen.

Boetes bij bedrijfsongevallen

Als gevolg van recente jurisprudentie wordt in het geval van boetes bij bedrijfsongevallen voortaan meer rekening gehouden met de aard en de gevolgen van het letsel. Er zijn nieuwe vermenigvuldigingsfactoren van boetebedragen vastgesteld voor verschillende maten van de ernst van blijvend letsel. Ook de verblijfsduur in een ziekenhuis is bepalend. Bij blijvend letsel en een ziekenhuisopname wordt de hoogst toepasselijke vermenigvuldigingsfactor toegepast.

Staatssecretaris Van Ark zag in het rapport 'Arbobalans' van TNO redenen om de boeteregels aan te scherpen. Volgens de Arbobalans neemt het aantal arbeidsongevallen met verzuim toe en gaat een groeiend aantal werkenden gebukt onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Ondanks die toenemende problematiek laten veel bedrijven de RI&E links liggen. Volgens de jongste cijfers (uit het onderzoek ‘Arbo in bedrijf’) heeft 49% van de bedrijven een RI&E.

Bron: https://www.ornet.nl/blog/2019/08/12/direct-hogere-boete-bij-ontbreken-rie