Op 18 oktober 2017 was in Brussel de ECHA (European Chemical Agency) Accredited Stakeholders Workshop. Een jaarlijkse bijeenkomst waar zaken die betrekking hebben op ECHA rond de REACH-regelgeving worden besproken met belanghebbenden. ECHA heeft inmiddels 108 accredited stakeholders, waarvan 25% NGO’s zijn en 75% het bedrijfsleven representeert.

CETS is ook een accredited stakeholder. Namens CETS neemt Vereniging ION deel aan deze workshop. Een verslag en de relevante stukken zijn op het extranet van Vereniging ION terug te vinden.

Een belangrijk issue willen we hier echter niet onvermeld laten. Het functioneren van het Forum werd uitgebreid besproken. Het Forum is het Europese platform waar de nationale inspecties (voor onze branche Inspectie SZW en ILT) hun werkzaamheden afstemmen met andere Europese lidstaten. Het Forum is een overlegplatform en heeft geen juridische bevoegdheid. Met andere woorden, het kan geen acties in de separate landen afdwingen.

Voor een deel van de Europese landen, waaronder Nederland, is het feit dat er eigenlijk geen geharmoniseerd inspectieregime is, een doorn in het oog. Immers Nederland heeft een strak inspectieregime en strikte handhaving. Dat geldt uiteraard ook voor een aantal andere landen, maar er zijn ook landen waar de inspectie niet of heel losjes georganiseerd is, of waar prioriteiten anders worden gesteld. Dat betekent dat er een ongelijk level playing field ontstaat, en dat is ongewenst. In theorie zou de afstemming een rol voor het Forum moeten zijn, maar dit blijkt helaas niet het geval. Het was goed dat in een open, soms heftige dialoog, de zorgpunten konden worden besproken. De Nederlandse vertegenwoordiger van het Forum, alsmede het EU DG Environment zijn inhoudelijk bijgepraat over de zorgen en hebben aangegeven deze zorgen in ieder geval op de juiste plaatsen bespreekbaar te maken.