Zoals sommigen van u wellicht hebben gezien, en in tegenstelling tot de verwachtingen van verschillende lidstaten, heeft de Europese Commissie de lidstaten nog niet met gekwalificeerde meerderheid in het zogeheten REACH-comité voorgesteld om haar machtigingsbesluiten voor CTACSub te nemen. Kort gezegd, er is dus nog geen besluit over de autorisatieaanvraag van CTACSub. Dit betekent dat de Commissie nu bijna 1,5 jaar achterloopt op het schema en niet voldoet aan haar wettelijke verplichting van art. 64 (8) REACH (verplichting om het voorgestelde besluit binnen drie maanden na ontvangst van de RAC- en SEAC-adviezen van het ECHA aan het REACH-comité voor te leggen). Dit is een kwalijke zaak en geeft onzekerheid in de markt.

Uiteraard, en zoals eerder uiteengezet in de verschillende mededelingen, zolang de autorisatieaanvragen in behandeling zijn, kunnen downstreamgebruikers Chroomtrioxide blijven gebruiken, zolang hun toepassingen worden gedekt door de CTACSub toepassingen en de Chroomtrioxide dat zij gebruiken afkomstig is van de CTACSub aanvragers.

Deze stappen en hun mogelijke timing (op basis van schattingen van Jones Day) worden hieronder uiteengezet.

  • DG Environment en DG Growth moeten overeenstemming bereiken over de tekst (lijkt gedaan, behalve voor één punt).
  • Overheveling naar en goedkeuring door de kabinetten van de commissarissen Vella (milieu), Bienkowska (interne markt) en vicevoorzitter Kateinen (vicevoorzitter die verantwoordelijk is voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen). De timing niet voorspelbaar (misschien juni/juli 2018).
  • Overleg tussen de diensten (juli of september 2018).
  • Overdracht aan het REACH-comité (september/oktober 2018). Dan wordt ook de tekst van het ontwerpbesluit openbaar.
  • Stemming met gekwalificeerde meerderheid in het REACH-comité (mogelijk 3 of 4 sessies nodig voor discussie. De stemming is mogelijk pas januari/maart 2019).
  • Kennisgeving van het besluit tot goedkeuring aan aanvragers (mogelijk maart 2019).

De vragen vanuit CTACSub zijn:

  • Er wordt aandacht gevraagd van de brancheverenigingen om de vertraging bij de lidstaten aan te kaarten, zodat deze er bij de Europese Commissie op kan aandringen hun interne procedures te versnellen.
  • Er wordt aan brancheverenigingen gevraagd de downstream gebruikers aan te moedigen de Good Practice Sheets (www.jonesdayreach.com) toe te passen, inclusief werknemersblootstelling en milieumonitoring om de gegevensbasis voor de beoordelingsrapporten of toekomstige bedrijfsspecifieke autorisatieaanvragen te verbeteren.

Noot
Naast de ontwikkeling van REACH loopt het Nederlandse regime arbeidsveiligheid gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen. Een speerpunt van de Inspectie SZW is Chroom(VI), zoals uiteengezet tijdens de ION Dag voor de Ondernemer (11 april 2018) en in diverse publicaties.

Voor de goede orde wordt nog vermeld dat Vereniging ION probeert in overleg met Inspectie SZW tot een aantal voorbeeld bedrijven (lay-out) te komen waarmee de bedrijven aan de slag kunnen. Zie ook: https://vereniging-ion.nl/op-zoek-naar-meetgegevens-blootstelling-bij-baden-voortgang-5xbeter