Hoewel in februari 2019 al een positieve beslissing door het REACH Committee was genomen, is de autorisatie nooit bevestigd, en daardoor niet rechtsgeldig geworden. Nu het EU Parlement de motie tegen de ReachLaw autorisatieaanvraag heeft verworpen, staan ook voor de CTAC Sub-autorisatieaanvraag de seinen op groen. 

In het Europese Parlement is een motie in stemming gebracht die een autorisatie voor ReachLaw (chroomtrioxide) moest voorkomen met als argument dat er geen deugdelijk alternatievenonderzoek geleverd was bij de autorisatieaanvraag. Daar de autorisatie van ReachLaw vergelijkbaar is aan de CTAC Sub-autorisatie werd gevreesd dat deze autorisatie met deze motie ook ter discussie kwam te staan.

Zoals eerder vermeld was er vanuit 5 NGO’s een dringend advies om de autorisaties van ReachLaw en dientengevolge CTAC Sub te verwerpen. De branche heeft als stelling "vervangen als het kan en autoriseren als het moet en veilig kan". De branche staat daarmee absoluut voor veilige arbeidsomstandigheden en omgevingsbescherming. Echter, door de NGO's werd de thematiek als single issue benaderd, en dat is voor de welvaart en het welzijn van Nederland en Europa niet goed. Daarom hebben de brancheverenigingen gereageerd met de volgende argumenten:

 • Er zijn geen alternatieven voor hardchroom. De Europese Commissie heeft al 36 (!!) toepassingen goedgekeurd voor vergelijkbaar hardchroomgebruik, omdat er geen alternatieven zijn. Bovendien hebben de ECHA-commissies in dit geval (net als bij de LANXESS-applicatie) bevestigd dat er geen alternatieven zijn. Hier geen goedkeuring verlenen zou een overduidelijke ongelijke behandeling zijn.
 • Toepassing 3 (Use 3 – functional plating with a decorative character) is al opgeschort en een (aanvullend) vervangingsplan is reeds vereist.
 • Een kernwaarden-concept is geïntroduceerd voor de andere toepassingen, waardoor de reikwijdte wordt beperkt.
 • De applicatie met chroomtrioxide, of het verbod daarvan, hebben een aanzienlijke sociaal-economische impact. Niet in de laatste plaats omdat de technologie ook gebruikt wordt in de bestrijding van COVID-19 (beademingsapparatuur en machines voor het maken van mondkapjes).
 • ECHA vond de beschikbare gegevens over blootstelling van werknemers voldoende. De door de aanvragers verstrekte blootstellingsgegevens kwamen overeen met de enquêtes van de nationale autoriteiten. De commissies hebben dit nadrukkelijk bevestigd, anders hadden zij geen positief advies uitgebracht. Verdere oppositie (lees uitstel) zal de invoering van (aanvullende) risicobeheersmaatregelen vertragen. Zie hiervoor ook het ION-filmpje "Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen" (https://www.youtube.com/watch?v=AeJAGiCSlRU).
 • De oplossingsrichting van de motie (het opschorten van de aanvraag en het vragen van aanvullende informatie van downstreamgebruikers) is juridisch niet haalbaar.
 • De producten die behandeld zijn met chroomtrioxide hebben geen gezondheidsrisico’s voor de consument en/of gebruiker, omdat de laag bestaat uit metallisch chroom.
 • De invoer van verchroomde producten vanuit het buitenland gaat door, zonder acht te slaan op de milieuaspecten en arbeidsomstandigheden van de processen daar.
 • De REACH-Commissie neemt een besluit binnen de werkingssfeer van haar uitvoeringsbevoegdheden en heeft bij de opstelling ervan rekening gehouden met het arrest van het Europese Hof van maart 2019.

De stemming in het Europese Parlement heeft geleid tot het verwerpen van de motie.

 • De stemming tijdens de plenaire vergadering vond plaats op 10 juli 2020 over de motie tegen de Reachlaw-autorisatieaanvraag.
 • Deze motie werd verworpen met een zeer nauwe marge: 325 stemmen tegen, 325 stemmen voor en 35 onthoudingen.
 • Dit betekent dat nu alle belemmeringen zijn weggenomen om de autorisatieaanvraag van het CTAC-consortium nu met een positieve beslissing af te ronden en dat er binnenkort een datum voor een eindstemming in de REACH-Commissie moet worden vastgesteld.