De Nederlandse arbeidsmarkt is continu in beweging. De belangrijkste factor is de (inter)nationale economische ontwikkeling. Dit leidt regelmatig tot (gewenste) vernieuwingen in de arbeidswetgeving. Hierin speelt de flexibilisering een belangrijke rol, waarbij zowel werkgevers als werknemers op zoek zijn naar een optimale balans tussen flexibiliteit en zekerheid. De afgelopen jaren zijn er reeds vele wijzigingen doorgevoerd waarvan zowel werkgevers als werknemers goed van de consequenties op de hoogte dienen te zijn en waarbij payrolls specifieke voordelen kunnen bieden, zoals; ‘Wet Werk & Zekerheid’, ‘De Participatiewet’ en ‘Bezava’. Hierbij worden er als maar meer verantwoordelijkheden neergelegd bij de werkgever. In deze complexe arbeidsmarktvraagstukken kan het gespecialiseerde uitbesteden veel toegevoegde waarde bieden. Speciale bureaus kunnen uw personeelsbestand maximaal flexibiliseren, contractueel en administratief ontzorgen en financiële en juridische risico’s van u overnemen.

Wat is Payrolling?
Bij payrolling geeft een bedrijf zijn juridisch werkgeverschap uit handen, waarbij tijdelijke werknemers in dienst treden van een payrollorganisatie. De administratieve verplichtingen en financiële risico’s van het werkgeverschap komen daarmee bij de payrollorganisatie te liggen. Het bedrijf - de opdrachtgever - is wel zelf verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers. Payrolling vormt voor opdrachtgevers een manier om administratieve en arbeidsrechtelijke taken op een eenvoudige wijze uit te besteden. Meestal geldt een exclusiviteitbeding: de payrollorganisatie mag de werknemers niet tewerkstellen bij andere bedrijven, tenzij dat dit expliciet wordt overeengekomen of dat er sprake is van ontslag of re-integratie. Bij payrollen gaat het vaak om een langdurige relatie tussen werknemer en werkgever. De payrollovereenkomst valt onder de definitie van de uitzendovereenkomst. Payrollorganisaties kunnen dus ook bij de brancheorganisaties van de uitzendsector aangesloten zijn, de ABU of NBBU. In dat geval geldt de betreffende CAO voor uitzendkrachten.

Waarom Payrolling?
Volgens cijfers van EIM uit 2010 werken er zo’n 144.000 werknemers op payrollbasis. Verreweg de grootste groep (72%) werkt in een mkb-bedrijf. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat werkgevers om meerdere redenen gebruikmaken van payroll: de behoefte aan flexibiliteit, de vereenvoudiging van de salaris- en personeelsadministratie en het voorkomen van financiële risico’s bij bijvoorbeeld ziekte en ontslag. Payrolling neemt deze drempels weg. De administratieve rompslomp - denk aan aangiften UWV en de Belastingdienst, pensioenverzekering, verzuimverzekering en de salarisadministratie - wordt de werkgever uit handen genomen. En bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van werknemers ligt het risico bij de payrollorganisatie. Deze ‘ontzorging’ leidt ertoe dat werkgevers makkelijker personeel in dienst nemen.

Wat is de maatschappelijke waarde van payrolling?
Payroll zorgt mede voor een goed functionerende arbeidsmarkt: het schept bonafide banen tegen ordentelijke arbeidsvoorwaarden. Waar werkgevers, vooral in het mkb, vaak aarzelen om werknemers in dienst te nemen vanwege financiële risico’s en administratieve verplichtingen, biedt payrolling een alternatief. Het helpt de werkloosheid laag te houden, en zorgt voor voldoende dynamiek op de arbeidsmarkt en draagt zo bij aan de concurrentiekracht en groei van de economie. In bedrijven en bedrijfstakken waar het werkgeverschap minder ontwikkeld is, spelen payrollorganisaties bovendien een rol bij de professionalisering van het HR-beleid.

Waarom payrolling via de brancheorganisatie?
Naast het feit dat payrolling voor een aantal bedrijven behulpzaam kan zijn vanwege de eerder genoemde aspecten, kan door payrolling aan de brancheorganisatie te koppelen het volume vergroot worden. Dit heeft een prijs verlagend effect. Verder is het mogelijk om medewerkers collectief te scholen en kunnen medewerkers eventueel zelfs ingezet worden als in een banenpool.

Indien er voldoende belangstelling is, dan zal Vereniging ION dit traject verder uitwerken. De verwachting is dat er dan in het najaar een concreet voorstel kan komen.
Mocht u interesse hebben, laat het ons dan even weten (secretariaat@vereniging-ion.nl).