Op 3 december 2015 hebben Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen een samenwerkingsovereenkomst gesloten met betrekking tot het houden van toezicht bij BRZO-bedrijven. De waterbeheerders verstevigen hiermee hun adviesrol in het kader van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO 2015). Onderdeel van deze adviestaak vormt deelname van de waterbeheerders aan inspecties van de zgn. BRZO-bedrijven. Rijkswaterstaat en zes regievoerende Waterschappen hebben nu concrete afspraken gemaakt over de samenwerking bij deze inspecties. Dit initiatief past in de koers die de organisaties volgen om slim samen te werken. Dat moet leiden tot verhogen van kwaliteit, verlagen van de kosten en verminderen van kwetsbaarheden.

De zes regievoerende waterschappen, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Roer en Overmaas voeren namens alle waterschappen toezicht uit op BRZO-bedrijven. Zij werken samen met het landelijk BRZO-expertteam van Rijkswaterstaat om toezicht te houden op BRZO-bedrijven in Nederland.

Gedeelde belangen
De waterbeheerders delen een belang als het gaat om de beheersing van risico’s op onvoorziene lozingen. Rijkswaterstaat adviseert over het rijksoppervlaktewater en de waterschappen adviseren over de regionale wateren. Met de samenwerkingsafspraken wordt de toezichtlast voor bedrijven beperkt doordat er één inspecteur vanuit de waterkwaliteitsbeheerders deelneemt aan een BRZO-inspectie. De betreffende inspecteur kan nu gelijktijdig de belangen van RWS als waterschap behartigen. De samenwerking zorgt voor kennisdeling tussen de waterbeheerders op dit specialistische vakgebied.

Mijlpaal
Het tekenen van de overeenkomst betekent een nieuwe mijlpaal in de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de 23 waterschappen. De afgelopen jaren is onder de vlag van het Platform Slimmer Samenwerken aan waterbeheer veel geïnvesteerd in het duurzaam verbinden van beide waterpartners. Door werkzaamheden van verschillende overheidsdiensten slim te combineren en gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en ervaring, wordt efficiënter gewerkt, kwaliteit verhoogd en worden kosten bespaard.

Besluit risico’s zware ongevallen
Nederland telt 408 risicovolle bedrijven, die vanwege hun risico’s onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen ( BRZO 2015) vallen. Bedrijven vallen onder de werking van het BRZO wanneer de omvang van de vergunde hoeveelheden gevaarlijke stoffen, die zijn opgeslagen bij het bedrijf boven een bepaald niveau komt. Deze bedrijven hebben de verplichting de risico’s op een zwaar ongeval te beheersen en hiervoor een preventiebeleid te voeren. In een veiligheidsmanagementsysteem wordt uitvoering gegeven aan dit beleid. Rijkswaterstaat en 6 regievoerende Waterschappen zien samen met Omgevingsdiensten, Inspectie SZW en de Veiligheidsregio’s toe op de uitvoering van dit beleid en daarmee op de beheersing van risico’s. Tijdens BRZO-inspecties worden bedrijven gecontroleerd op het functioneren van het veiligheidsmanagementsysteem. Hierbij letten Rijkswaterstaat en de Waterschappen in het bijzonder op de beheersing van de risico’s van onvoorziene lozingen.

Bron: Helpdesk Water