Vereniging ION werkt aan een sterk Nederland. Voor een sterk Nederland is een vooruitstrevende maakindustrie belangrijk. Voor een vooruitstrevende maakindustrie is een innovatieve oppervlaktebehandelende branche voorwaardelijk. Het versterken van de branche draagt dus direct bij aan het versterken van Nederland.

Vereniging ION participeert in enkele normcommissies en werkt in totaal aan 13 (voor de branche) relevante normen. Daarnaast heeft Vereniging ION zitting in het Platform Open Normalisatie.

Het belang van normen in het dagelijkse leven is groot. We hebben er alle dagen op veel momenten mee te maken. Normen zijn geen wetten, maar kunnen door verwijzing van wetsteksten wel de status van wet krijgen. In de nieuwe Omgevingswet bijvoorbeeld zal veelvuldig worden verwezen naar normen. Immers waarom zou de overheid een wetstekst ontwerpen als er door de belanghebbenden al overeenstemming is in zaken. Ook het Platform Open Normalisatie heeft gewezen op de mogelijke onevenwichtigheid in de normcommissies. De mogelijke onevenwichtigheid is onderkend. Inmiddels is het Ministerie Economische Zaken en Klimaat in opdracht van de Tweede Kamer een formeel onderzoek gestart.

Voor de werking van normen, hier een korte toelichting zoals beschreven in Wikipedia:
Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. Standaarden kunnen vastgelegd worden binnen een bedrijf of organisatie, binnen een consortium van organisaties of door erkende standaardisatieorganisaties. Erkende standaardisatieorganisaties (zowel nationale als internationale) werken volgens een bepaald proces en volgens bepaalde regels voor vertegenwoordiging:

  • in nationale standaardisatieorganisaties zoals de NEN (Nederland) moeten dit personen of organisaties zijn die in het land gevestigd zijn en belang hebben bij het onderwerp van de standaard;
  • in sommige Europese en internationale standaardisatieorganisaties, zoals CEN en ISO, kan enkel de meest representatieve standaardisatieorganisatie van een land volwaardig lid zijn;
  • in sommige andere Europese en internationale standaardisatieorganisaties, zoals ETSI en ITU, kunnen ook bedrijven normaal lid worden.

Het standaardisatieproces volgt bepaalde regels. Het is ook mogelijk dat een producent zijn standaard (al dan niet opzettelijk) slecht heeft beschermd zodat het alsnog de standaard wordt; we noemen dit een de facto standaard. Een voorbeeld is de Centronics printer poort van Centronics Data Computer Corporation.

De reden dat Vereniging ION actief is in normen, heeft te maken met de zinsnede “belang hebben bij”. In veel normcommissies zijn entiteiten oververtegenwoordigd die een (commercieel) belang hebben bij het zetten van de standaard. Dit is uiteraard (lang) niet altijd in het voordeel van de overige belanghebbenden. De reden dat de “overige” belanghebbenden niet zelf in een normcommissie zitten heeft te maken met  2 zaken:

  • Je dient een behoorlijke dossierkennis te hebben. Het inlezen in dossiers, het voorbereiden van vergadering en het uitvoeren van de actiepunten vraagt veel tijd en wordt niet vergoed.
  • Het gevoerde financieringsmodel in Nederland legt de kosten eenzijdig bij de deelnemer neer.  Als je deel wil nemen in een normcommissie betaal je aan de NEN voor het voeren van het secretariaat, betaal je de eigen reis- en verblijfkosten bij vergaderingen en wordt de tijd niet vergoed.

Voor veel MKB-ers is dat niet te doen. Vandaar dat Vereniging ION dat namens de leden doet.