Eind december 2015 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher het wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De gewijzigde Arbowet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Vooral het vermijden van een te hoge werkdruk is uiterst belangrijk.

Als opmaat naar betere preventie vergroot de wet de betrokkenheid van werkgevers en medewerkers bij de arbodienstverlening. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt en krijgt ook het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid. De professionele ruimte van de bedrijfsarts wordt verder ingevuld via een ‘basiscontract arbodienstverlening’.

  • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur.
  • Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.

Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. In deze schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:

  • dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
  • op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  • hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld;
  • hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion;
  • hoe de klachtenprocedures werken;
  • hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Handhaving & toezicht: Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten. Grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen krijgen zij inzicht in risico’s en afspraken over aansprakelijkheden.

Second opinion: initiatief komt altijd van de medewerker. Belangrijke wijziging is de introductie van de second opinion. Anders dan bij het deskundigenoordeel van het UWV kan het verzoek om een second opinion alleen van de medewerker komen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. De second opinion is vooral bedoeld om onduidelijkheden weg te nemen over klachten, arbeidsgeneeskundige vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen die samenhangen met het werk. Alleen een andere bedrijfsarts en, waar van toepassing, een andere arbodienst kunnen het verzoek om een second opinion uitvoeren. Arbodiensten en zelfstandige bedrijfsartsen sluiten hiervoor contracten met andere arbodienstverleners.

Minister Asscher heeft eind april 2016 zijn aanbiedingsbrief met nota’s naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Tweede Kamer. Nadat het wetsvoorstel is aangenomen gaat het voor behandeling door naar de Eerste Kamer. De precieze data zijn nog niet bekend. Het is echter aannemelijk dat de gewijzigde Arbowet per 1 januari 2017 van kracht is. Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven.

Bron: nieuwsbrief www.gevaarlijke-stoffen.com