Congres in Brussel over toekomst van REACH-autorisatie

Jaap van Peperstraten

Elke vijf jaar is er een verplichte evaluatie door de EU van het REACH-autorisatieproces. De uitkomsten daarvan en de reactie van de industrie werden gepresenteerd tijdens een congres in Brussel op 18 maart. Vereniging ION is lid van de Europese koepel van oppervlaktetechnologieverenigingen en was namens de CETS aanwezig.

REACH als wetgeving is primair bedoeld om SVHC- en CMR-stoffen te vervangen door intrinsiek veilige alternatieven. In de praktijk zijn veel stoffen niet, of niet eenvoudig, te vervangen. Dan kan als alternatief een gecontroleerd gebruik worden toegestaan: een autorisatie. Wel dient het gebruik dan veilig voor mens en omgeving te kunnen plaatsvinden. 

Het congres in Brussel ging over de toekomst van de REACH-autorisatie. De conclusie van die dag was vooral dat REACH bereikt waarvoor het is bedoeld. Er vindt daar waar mogelijk substitutie plaats en er wordt daar waar nodig veiliger gewerkt. Wel kent deze veelomvattende wetgeving nog veel uitvoeringsproblemen. Er was immers nog niet eerder zoiets als REACH, dus er was geen voorbeeld. Lopende het parcours moest en moet het parcours aangepast worden. Met name de uitvoeringsproblemen komen op de werkvloer tot uiting. Een bedrijf moet tegenwoordig veel kennis hebben van de betreffende stoffen, de meest veilige wijze van werken daarmee, de effecten van de stoffen op mens, milieu en product, de mogelijk beschikbare alternatieven en de bijdrage die de stof heeft voor de productieketen. Al die aspecten moet het bedrijfsleven nog meer in de vingers krijgen.

Stoffen foto echa

INFORMATIE

In onze branche worden traditioneel veel SVHC- en CMR-stoffen gebruikt. Vereniging ION heeft als uitgangspunt “vervangen als het kan, en autoriseren als het moet en veilig kan”. Hiermee willen we bereiken dat de producten uit de maakindustrie, die de branche van een oppervlaktebehandeling voorziet, in Nederland behandeld kunnen blijven. Immers, het maken van producten en die voorzien van een oppervlaktebehandeling ligt om diverse redenen fysiek heel dicht bij elkaar. Een eventueel verbannen van de oppervlaktebehandeling is dus een verbannen van de maakindustrie. Ook de overheid realiseert zich dat en weet dat omzichtig handelen voorwaardelijk is om de maakindustrie in Nederland te behouden. Maar tegelijkertijd wil men toch de benodigde innovatie stimuleren. De informatie die de overheid hiervoor nodig heeft vanuit de oppervlaktebehandelende branche wordt op nationaal en internationaal niveau verzorgd door Vereniging ION. Maar ook de in formatie die een oppervlaktebehandelend bedrijf nodig heeft om de continuïteit te waarborgen, wordt door Vereniging ION toegankelijk gemaakt en geduid.

De informatie over dit congres is voor leden te vinden in het ledengedeelte (extranet) van de website. In dat gedeelte vindt u een verslag van de dag, alsmede alle presentaties die daar gegeven zijn. Maar veel belangrijker nog zijn de acties die Vereniging ION uitzet, ook die in de komende tijd, die mede het gevolg zijn van de implementatie van REACH en daarmee ook van deze congresdag. Dus bij vragen kunt u Vereniging ION bellen of mailen.

Reacties