Vrijstelling energiebelasting voor discontinu thermisch verzinken

Jaap van Peperstraten

Begin dit jaar hebben de Belastingdienst en Zinkinfo Benelux een afspraak gemaakt waardoor het discontinu thermisch verzinkproces voor een groot deel is vrijgesteld van energiebelasting. Dit is een mooie kostenbesparing. Maar het ging niet vanzelf.

Vrijstellingen voor energiebelasting zijn Europees geregeld. Richtlijn 2003/96 EG, bedoeld voor harmonisatie van Europese belastingen, somt redenen voor vrijstellingen op. Daarin staat onder meer dat metallurgische processen zijn vrijgesteld van energiebelasting. In Nederland waren tot 2017 alleen vrijstellingen voor elektriciteit in de wet opgenomen. Na veel getouwtrek bleek de discriminatie op energiedrager niet meer houdbaar.

Op 1 januari 2017 is de wet aangaande energiebelastingen (de Wet belastingen op Milieugrondslag) aangepast. Vanaf dat moment is ook vrijstelling mogelijk voor processen met aardgas als energiedrager. Een aantal verzinkerijen zag in die verruiming een mogelijkheid om vrijstelling van energiebelasting aan te vragen.

De argumentatie hiervoor is relatief eenvoudig. Discontinu thermisch verzinken is een metallurgisch proces. Het gesmolten zink gaat door middel van diffusie een legering aan met de buitenste laag van het staal. De legeringslagen zijn ook nog eens harder dan het basismateriaal waardoor discontinu thermisch verzinkt staal een hogere slijtvastheid heeft. De zinksmelt wordt gelegeerd aan de pan. Er wordt periodiek een aantal componenten aangevuld. Lange tijd heeft de Belastingdienst de argumenten van de deelnemers van Zinkinfo Benelux afgewezen. De Belastingdienst beoordeelde verzinken wel als een metallurgisch proces, maar verklaarde dat het niet voorkwam in de in de wet genoemde limitatieve lijst. Zinkinfo Benelux vond dat verzinken wel degelijk was vrijgesteld en wel op twee van de drie in de wet genoemde punten, namelijk het maken van metalen in primaire vorm en het harden. 

Thermisch verzinken

VRUCHTBAAR OVERLEG

Na veel bewegingen die leken op een vertragingstactiek van de Belastingdienst, is na aandringen van de brancheorganisatie besloten tot overleg voordat er veel geld en menskracht gestoken ging worden in een juridisch getouwtrek. Het laatste overleg met de Belastingdienst bleek uitermate vruchtbaar. Begin dit jaar is besloten een deel van het discontinu thermisch verzinkproces vrij te stellen van energiebelasting. Het betreft enkel de energie die gebruikt wordt in de zinkpan en daarvan slechts 80%. De Belastingdienst was van mening dat veel staal dat wordt ondergedompeld in het vloeibaar zink wordt opgewarmd zonder dat hier enige metallurgie in plaatsvindt. Samen met de verzinkerijen is een deel van het opwarmen van het staal als niet vrij te stellen energie te beschouwen. De afspraken tussen Zinkinfo Benelux en de Belastingdienst zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De regeling is voor de komende jaren, maar ook is afgesproken dat het met terugwerkende kracht kan worden toegepast tot de datum waarop de wet is gewijzigd: 1 januari 2017. Door de bemoeienissen van de branche Zinkinfo Benelux is dit resultaat behaald.

Reacties