Jaaroverzicht 2019 van Vereniging ION

Egbert Stremmelaar

Jaaroverzicht 2019 van Vereniging ION

Volgens goed gebruik geeft Vereniging ION geen jaarverslag uit, maar wordt jaarlijks in de OT een opsomming gegeven van de activiteiten die Vereniging ION voor de leden heeft gedaan.Immers de bedrijven zijn lid om die zaken aandacht te geven die je collectief wel kunt doen, maar individueel niet of nauwelijks kunt beïnvloeden.

Denk daarbij aan (de collectieve aspecten van) het leveren van een actieve bijdrage aan:

  • Het werkbaar maken van normen en wet-en regelgeving.
  • Het duiden van normen en wet-en regelgeving.
  • In relatie tot thema’s als duurzaamheid en circulaire economie; het verhogen van de output kwaliteit van de branche.
  • De duurzame inzetbaarheid en het opleiden van medewerkers. Hierbij zijn de belangrijke aspecten vakmanschap en veiligheid voor medewerkers en omgeving.
  • Het toegankelijk maken van nieuwe technologieën.
  • Het verlagen van de operationele kosten door een lagere administratieve lastendruk, slimme tools, minder medewerkersverzuim en hogere productiviteit.
  • Het borgen van de toevoer van grondstoffen zoals bewerkbare substraten en SVHC/CMR stoffen.
  • Het faciliteren van innovaties.
  • Het ondersteunen van de maakindustrie zodat er een toename is in het marktvolume voor de oppervlakte behandelende branche.
  • Promotie van de branche.

Vereniging ION manifesteert zich steeds meer als een netwerkorganisatie die met inmiddels 160 verschillende organisaties in 50 verschillende aandachtsgebieden actief is.Voor 2020 zullen de onderstaand besproken zaken zoveel mogelijk in de beschreven lijn voortgezet worden. Daar waar aanpassing noodzakelijk is of daar waar snel reageren verwacht wordt zal in het belang van de branche naar bevind van zaken worden gehandeld.

De voorbehandeling kan leiden tot kleurverschil.

In 2019 is de Stichting Nederlands Kleur Instituut opgericht. ION werkt hier nauw mee samen, omdat het thema kleur regelmatig om aandacht vraagt. Het project Kleur en Kleurbeoordeling wordt ook met de VMRG en SKG/IKOB besproken. Eenduidige kwaliteitseisen voor Nederland is het doel.

WERKZAAMHEDEN, TRAJECTEN EN PROJECTEN

Het project Maatwerkaanpak Metaal (knellende regelgeving) loopt momenteel in het opstellen van de rapportage (door SIRA) en de uitvoering (deels door ION). In januari 2019 konden ondernemers hun knelpunten aangeven. Zie voor een overzicht van de gekozen onderwerpen: www.vereniging-ion.nl/tweede-lab-maatwerkaanpak-regeldruk-metaal-zzs/cmr-stoffen-komt-voorstellen. Inmiddels zijn er labs geweest en oplossingsrichtingen bepaald. Het eindrapport verschijnt naar verwachting in januari 2020.

Ten aanzien van de normen is veel gebeurd. Een actuele stand van zaken verschijnt regelmatig in de OT. ION geeft in de normcommissies een stem aan degenen die vanuit onze branche wel te maken hebben met deze norm, maar niet actief meepraten bij de ontwikkeling daarvan.
Het MJA-rapport 2018 kwam in augustus uit. Zie: www.vereniging-ion.nl/mja-sectorrapport-2018-oppervlaktebehandelende-industrie-beschikbaar.
In 2019 is een aantal bijeenkomsten geweest om na te denken over het vervolg van de MJA3 na 2020. ION houdt voor de branche relevante ontwikkelingen in de gaten en praat mee aan een aantal relevante tafels.

Het project Veilige Werkwijzen maakt goede voortgang. Er zijn inmiddels al 35 lidbedrijven op enige wijze betrokken bij het project. Het totale project kost 700.000 euro maar derden dragen daar ruim 200.000 euro aan bij. Het e-book zal op de veiligheidsmiddag/Nieuwjaarbijeenkomst op 5 februari 2020 worden gepresenteerd.
De checklist Inspectie SZW wordt gewaardeerd en is al tientallen keren aangevraagd. ION is al meerdere malen ingeschakeld om lidbedrijven bij inspecties bij te staan.

Op het gebied van Chroom-6 ontwikkelt ION zich tot een expertisecentrum. Dit biedt voor de groei van ION nieuwe kansen, maar betekent ook een zichtbare rol van ION voor vele bedrijven die met CMR-stoffen werken. ION heeft op de SGS Kennisdag Chroom-6 en op het SDU-Toxic Chroom-6 evenement een bijdrage geleverd. Ook zijn met het kenniscentrum van Inspectie SZW enkele lidbedrijven bezocht en heeft ION deel uitgemaakt van de stuurgroep Chroom-6 van de Inspectie SZW en Ministerie SZW. Ook heeft ION op 7 oktober op verzoek van het NAG (branchevereniging luchtvaart) een kennissessie voor de NAG leden georganiseerd. Op 12 december was er een bijeenkomst met de VTS (thermisch spuiters). Bij diverse (lid)bedrijven zijn er bijeenkomsten en toespraken geweest over de impact van Chroom-6 op de business. Op ION-evenementen en uiteraard op de Stoffendag worden SVHC/CMR-stoffen regelmatig behandeld.

ION heeft als slogan: “vervangen als het kan, maar autoriseren als het moet en veilig kan”. ION ondersteunt actief de zoektocht naar intrinsiek veilige alternatieven voor gevaarlijke stoffen. Echter, er zijn nog lang niet overal veilige alternatieven beschikbaar en er kan naar de mening van ION veilig gewerkt worden met gevaarlijke stoffen. Vandaar de inventarisatie en het verwachte e-book “Veilige werkwijzen met SVHC/CMR-stoffen”. Hiermee is ION actief, zowel in Den Haag als in Brussel.

Op EU-niveau staan de stoffen nikkel, kobalt, TiO2 en diverse andere stoffen in de belangstelling. CETS is hier actief in, samen met internationale organisaties die bij deze stoffen betrokken zijn. Met Orgalime worden niet alleen de wetgeving rond stoffen aangepakt, maar bijvoorbeeld ook de Waste Directive (afvalverordening).

Omgevingswet 2021

De nieuwe Omgevingswet wordt in 2021 verwacht. ION is actief betrokken bij een groep van 12 brancheverenigingen die zich onder aanvoering van het VNO/NCW–MKB Nederland richt op het (mkb)bedrijfsbestendig maken van deze nieuwe wet. Ook wordt gewerkt aan een overgangsrecht zonder teveel administratieve belasting.

De tool Metaal en Milieu is in 2019 weer aangeboden. Deze tool wordt beheerd buiten ION en daarom hebben we geen goed beeld van het aantal gebruikers. Maar gezien het aantal vragen over deze tool lijkt deze wel in een behoefte te voorzien. In 2020 zullen we de laatste editie van deze tool hebben omdat in 2021 de nieuwe Omgevingswet haar intrede zal doen.

Voor Corrosie onder Isolatie (CUI) wordt een eindrapport verwacht in november. ION was voorzitter van de subgroep Coatings. De andere subgroepen zijn NDO (Niet Destructief Onderzoek) en Asset Management Systemen. De uitkomsten zullen ook gebruikt worden voor de herziening van de ISO55000 door het EFC (European Federation of Corrosion). Vanuit de Topsectoren is men bezig om de Safety Delta Nederland (SDN) op te richten. Het doel van de SDN is onder andere om de meest veilige chemische sector van de wereld te hebben. De SDN zal rusten op 3 pijlers. Te weten:
•Cultuur en menselijk gedrag.
•Lekdetektie.
•Corrosie onder isolatie.
Dit initiatief zal zeker ook haar invloed hebben op de OT branche, vandaar dat ION meepraat.

Realtiedag

Voor enkele lidbedrijven heeft ION een bijdrage geleverd voor hun open dag, hun klantendag of hun jubileum. Met name de bekendheid met bijvoorbeeld het kwaliteitslabel, maar ook de bekendheid met opleidingen wordt hiermee vergroot.

Het project Qualify (hybide constructies) loopt. ION is op verzoek van de TU Delft observer wat een mooi netwerk oplevert in een andere tak van de oppervlaktetechnologie.

De Helpdesk van ION krijgt elke maand ongeveer vijf onderzoeksvragen bovenop de standaard en routinematige vragen. Uitkomsten van deze vragen worden geanonimiseerd ook toegevoegd aan de website onder FAQ.

Het poedercoaten van RVS wint terrein, met name in de voedingsmiddelenindustrie. Op verzoek van onder andere applicateurs in en machinebouwers voor die industrie zijn we hier een actie gestart met Qualisteelcoat.

Op het gebied van de transportwetgeving (heftruck gebruik bij het laden/lossen van gevaarlijke stoffen) lopen diverse contacten met IL&T. ION wil graag een formalisering van het feit dat medewerkers uit de branche deze heftruckactie mogen uitvoeren. Dat is helaas nog niet zo, dus tot die tijd blijft het advies zoals verwoord in de ION instructie: laat de chauffeur van de vrachtwagen zelf laden en lossen.
Door meer gerecycled materiaal in het substraat wordt het coaten lastiger. Zowel op nationaal, als op internationaal niveau wordt deze problematiek geïnventariseerd richting oplossingen. ION is daarbij betrokken.

Afvalwater wordt een steeds belangrijker thema. Door diverse ontwikkelingen wordt de waterstand in de rivieren steeds lager. Dit heeft direct invloed op de lozingsgrenzen van bedrijven en rwzi’s. Ook de ION-achterban heeft hier mee te maken. Vandaar dat ION werkt aan deze problematiek.

ORGANISATIE VERENIGING ION

Met de introductie van de nieuwe website, waaraan een tweewekelijkse nieuwsbrief Informat.ION is gekoppeld, is de informatievoorziening aanmerkelijk verbeterd. Dat kunnen we zien doordat er een uitgebreide cockpit is gemaakt om te beoordelen hoeveel en wat er gelezen wordt. Per maand ongeveer 10.000 pageviews door 5.000 unieke bezoekers is positief. En mede door de koppeling van de artikelen van de OT zijn de onderwerpen die aandacht genereren goed te traceren. Dit is dan de basis voor de evenementen. Het intranet, het deel van de website waar ledeninformatie wordt verstrekt, wordt nog niet zoveel bezocht. Elke maand zijn er posts gedaan op LinkedIn en op Twitter.

De ontwikkelingen van de OT (het vakblad voor de professional in de oppervlaktetechnologie) lopen conform verwachting. De opzet van de thema’s slaat aan en de waardering voor het blad is goed. De opzet in 2020 zal dezelfde zijn als 2019. De QR-codes wordt steeds meer gebruikt.Naast de eigen OT heeft ION ongeveer twintig publicaties gehad in andere bladen.

Er zijn weer veel prospects en leden bezocht. Er wordt getracht om met elk lidbedrijf één maal per twee jaar een relevant contactmoment te hebben. Uit de analyse van prospects blijkt dat toeleveranciers vaak zeer commercieel zijn (wat levert het lidmaatschap aan omzet op). Daarom is het noodzakelijk om voldoende evenementen met contactmomenten te organiseren. Uit de analyse blijkt ook dat applicateurs het werk van ION belangrijk vinden, maar dat het ook een lange termijn en minder zichtbare actie is. Daarom voelt het wel eens als minder relevant. Immers ION is vooral bezig met de “license to operate” voor de komende jaren, en veel minder met het moment.

In 2019 zijn vele beurzen, evenementen, congressen, bijeenkomsten en recepties bezocht. Het doel was steeds om te oriënteren op ontwikkelingen voor de branche of PR van de branche.
In 2019 is Frank van Bussel (Adruu) toegetreden tot het bestuur. Hij is Henk Schreuder opgevolgd als bestuurder AEMD. Anita Snoeren (Jotun) heeft Petra Conrads opgevolgd als penningmeester. Belangrijk agendapunt voor het bestuur was en is het toekomstbestendig maken van Vereniging ION en de speerpunten van ION bepalen.
In 2019 is ION per saldo weer iets gegroeid. In totaal mochten we 22 nieuwe leden verwelkomen. Ook hebben 16 bedrijven hun lidmaatschap beëindigd. De belangrijkste redenen zijn:
• Te weinig in de corebusiness (hierbij ook bedrijven die uitsluitend lid zijn geworden om een korting op de opleidingen te krijgen): 6.
• Het bedrijf is gestaakt/verhuisd naar het buitenland/overgenomen: 8.
• Te weinig (commerciële) waarde: 2.

Cursus op praktijklocatie

De opleidingen zijn in Educat.ION apart gezet. De kwaliteit van de opleidingen is inmiddels goed, maar het organiseren van langlopende cursussen op een centraal punt in Nederland is moeilijk. In 2019 is ION gestart met blended learning. Dat betekent een omzetting naar een e-learning tool, met aanvullende contactmomenten met een docent en praktijkscholing. De omzet van de cursussen is nog steeds groeiende.

Met Vereniging Qual.ION (General Licensee voor Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod) zijn in de ontwikkeling van de kwaliteitsborging mooie stappen gemaakt. Met name de twee Nederlandse presidenten (Roel Dijkman – Qualisteelcoat en Remco Baartmans – Qualanod) hebben hun stempel nadrukkelijk gedrukt op de ontwikkeling van de labels. Echter ook bij Qualicoat (TC afgevaardigde Harmen IJdema) is een mooie voortgang gemaakt. De input voor de drie genoemde heren komt vooral vanuit de discussies in de Update-workshops en hun eigen ervaring.

Voor de labels Qualicoat (TC/EC/GA-vergaderingen in Zürich, Londen en Dubai), Qualisteelcoat (TC/EC/GA-vergaderingen in Lissabon en Parijs) en Qualanod (TC/EC/GA-vergaderingen in Basel en Istanbul) zijn de vergaderingen bezocht door Qual.ION. Daarnaast zijn er diverse werkgroepvergaderingen bezocht en zijn de trainingen en Update workshops voorbereid. Nederland loopt op schema aangaande de inspecties. Het aantal licentiehouders in Nederland is voor Qualicoat en Qualanod gelijk gebleven en voor Qualisteelcoat gestegen.

In 2019 is ook de Stichting Innovat.ION opgericht als voortzetting van het KP.OT (Kennis Platform Oppervlakte Technologie). Dit platform stimuleert innovaties bij bedrijven ten faveure van de branche als geheel. Voor ION is hier onder andere het project Coating 3D Metal Printing ondergebracht.

Young Surface

In 2019 hebben twee jonge ondernemers uit de branche het initiatief genomen tot de oprichting van Young Surface. Hier komen branchegenoten onder de 40 jaar die een eigen bedrijf leiden (of dat binnenkort gaan doen), bij elkaar om knelpunten, problemen en verwachtingen met elkaar te bespreken.

EVENEMENTEN

Op 16 januari was er een ronde tafelbijeenkomst over knellende regelgeving. Lidbedrijven konden hier aangeven wat hun grootste knelpunt was op het gebied van wet- en regelgeving. Deze knelpunten zijn ingebracht in het project Maatwerkaanpak Metaal onder leiding van SIRA.

Op 10 april was er de ION Dag voor de Ondernemer. Behalve de ALV was er de mogelijkheid om de laboratoria en de 3D Metal Printer van de NLR te Marknesse te bezoeken; het middagprogramma stond vooral in het teken van marketing en nieuwe (wettelijke) verplichtingen. De ION DvdO 2019 is door 120 mensen bezocht.

In de periode 9-11 april was ION present op de Maintenace Next. Daar werd samen met onder andere het VIB (Vereniging van Isolatie Bedrijven) een presentatie gegeven voor de ontwikkelingen in CUI.

Op 15 - 16 mei was ION aanwezig op de Materials+Eurofinish in Leuven. In 2020 is de Materials+Eurofinish+Surface op 3 en 4 juni in Veldhoven. Deze editie zal vooral in het teken staan van samen leren van elkaar en zien hoe de markt op deze samenvoeging reageert.

Op 24 mei was er een themabijeenkomst over Chroom 6. Hier werd aangekondigd dat ION het voortouw zou nemen in het ontwikkelen van veilige werkwijzen voor diverse “gevaarlijke” stoffen. De stoffen zijn geselecteerd door ION-lidbedrijven.

Op 17 juni en 1 juli waren de besprekingen (labs) van de tien geselecteerde knelpunten met de overheid en de inspecties uit het project Maatwerkaanpak Metaal van SIRA. Bedrijven en ION konden hier uitleggen welke problemen zij ondervinden en met alle betrokkenen aan tafel werden oplossingsrichtingen besproken. Zie ook het rapport van SIRA.

Op 13 november was er de ION Dag van de Oppervlakte Technologie 2019 op de Campus van de TU Delft. Hier kon men naast de ALV ook de corrosielabs van de TU Delft en Green Village bezoeken. Het congresprogramma ’s middags bevatte 16 actuele technische thema’s en de update-workshops van Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod. De ION DOT 2019 is door 175 vakgenoten bezocht.

Stoffendag 2019

Op 11 december was er de Stoffendag 2019 met twee keynote speakers (staatssecretaris Tamara van Ark van het Ministerie van SZW en wetenschapper en columnist Rosanne Hertzberger) en met ruim 20 presentaties/workshops, waaronder ook van ION. Deze keer deden 12 brancheverenigingen mee en waren er ruim 300 bezoekers.

2020

In 2015 zijn reeds gesprekken gestart voor het ontwikkelen van een Benelux-evenement op het gebied van oppervlaktetechnologie en materialen. In 2019 hebben de besprekingen geresulteerd in een concept-overeenkomst voor een evenement met het Mikrocentrum Nederland, VOM België en Vereniging ION. In 2020 start dit nieuwe evenement. Als de markt dit initiatief goed ontvangt, zal gezocht worden naar versterking en verbetering van dit evenement. Dit evenement op 3 en 4 juni komt voor ION in de plaats van de DOT 2020, waardoor de jaarplanner voor 2020 er wat anders uit zal zien. Aan de hand van de evaluatie zal het vervolg worden bepaald.

Reacties