Afkorting Betekenis Toelichting / opmerking
3EMI Eurometaux Energy & Emissions Monitoring Initiative  
6EAP 6th Environmental Action Plan  
7EAP 7th Environmental Action Plan  
ABAC Accrual Based Accounting  Boekhoudsysteem EC en ECHA
ACC American Chemistry Council  
ACCSH Advisory Committee on Construction Safety and Health  
ACEA Association of European Car Manufacturers  
ACGIH American Conference of Covernement Industrial Hygienists  
ACSHW Advisory Committee on Safety and Health at Work  
ADD Average Daily Dose  
ADR Het Accord Européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’ is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen. 
AEMD Applicateurs Elektrochemische- en Metallieke Deklagen Sector binnen Vereniging ION
AF Assessement Factor  
Aluminium Centrum   De koepelorganisatie voor de aluminium industrie.
AmCham American Chamber of Commerce  
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur Hierin is de inhoud van een wet verder uitgewerkt. Een AMvB wordt zonder medewerking van de Eerste en Tweede Kamer gemaakt.
ANOVA Analysis of Variance  
AoAs Analyses of Alternatives  
AOD Applicateurs Organische Deklagen Sector binnen Vereniging ION
APEAL Association of European Producers for Steel for Packaging  
APME Association of Plastic Manufacturers in Europe  
Arbo Arbeidsomstandigheden  
ARfD Acute Reference Dose  
ARIE Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie Elk bedrijf met personeel in Nederland moet (laten) onderzoeken door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers.
ARN Assessment of Regulatory Needs  
AS Allometric Scaling (factors for --)  
ASME American Society of Mechanical Engineering  
ASMoR

Alliance for Sustainable Management of Chemical Risk

 
ASR Automotive Shredder Residue  
ASSURRE Association for Sustainable Use and Recovery of Resources in Europe  
ASTM American Society for Testing of Materials  
ATEX ATmosphères EXplosibles Directive 94/9/EC
Audit   a) Onderzoek naar juistheid, volledigheid, geoorloofdheid en tijdigheid van een geautomatiseerd informatiesysteem; b) Het vormen van een onafhankelijk en deskundig oordeel over de betrouwbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de ontwikkeling en het gebruik van informatiesystemen.
AutomotiveNL Branchevereniging voor de Automobielindustrie  
AWQC Ambient Water Quality Criteria  
AWVN Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW Vooral betrokken bij cao overleg
BAN Basel Action Network  
BAT Best Available Techniques  
BATNEEC Best Available Technique Not Entailing Excessive Costs  
BBN Vereniging Brandveilig Bouwen Nederland  Deskundig op het gebied van bouwkundige brandpreventie, ook wel ‘passieve brandveiligheid‘ genoemd.
BBT Best Beschikbare Techniek  
BC Bedrijfscontinuïteit  
BCF Bioconcentration Factor  
BCP Beroeps Competentie Profiel  
BDI Bundesverband der Deutschen Industrie  
BEVI Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Deze AMvB legt veiligheidsnormen op aan overheden in Nederland die besluiten nemen over bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein.
BIAC Business and Industry Advisory Committee to the OECD  
BIR Bureau of International Recycling  
BKTox Beraterkreis Toxicologie (German toxicological consultants group)  
BLEVE Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion  
BLM Biotic Ligand Model  
BMD Benchmark Dose  
BmS Bouwen met Staal Vereniging voor alle belanghebbenden en belangstellenden voor staal in de bouw.
BO Business Owner  
BOR Besluit Omgevingsrecht  
Borghardt Award   Stimuleringsprijs voor innovaties op het gebied van de oppervlaktetechnieken. Wordt elke 2 jaar uitgereikt op de openingsdag van de Surface door Vereniging ION.
Brainport Industries   Een netwerkorganisatie van toeleveranciers aan de high tech industrie.
BREF Best available technique REFerence note  
BREF-Documents BAT Reference Documents In een BREF-document staat beschreven wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen.
BRL Beoordelings Richtlijn Beoordelingsrichtlijnen worden onder toezicht van een certificerende instelling opgesteld door een College van Deskundigen, waarvan de onafhankelijkheid en de evenredige vertegenwoordiging van belanghebbenden wordt getoetst door de Raad voor Accreditatie.
BRZO Besluit Risico Zware Ongevallen  
BTAG Biological Technical Assistance Group  
BWT Bouw- en Woningtoezicht  
C&DW Construction and Demolition Waste  
C&L Classification & Labelling  
CA Competent Authority  
CAFË Clean Air for Europe (EU air quality policy)  
CARACAL Competent Authorities for REACH and CLP CARACAL is een groep experts die de EC en ECHA adviseren inzake REACH en CLP. 
CAS Chemical Abstracts Service Een divisie van de American Chemical Society.
CAS nummer Chemical Abstracts Service nummer Is een unieke numerieke identifier voor chemische elementen, componenten, polymeren, en legeringen. 
CASPER IT Characterisation Application for Selection, Prioritisation, Evaluation and Reporting  
CBA Cost-Benefit Analysis  
CBI Confidential Business Information  
CC0 Creative Commons zero  Vrij gebruik van informatie tenzij anders is aangegeven. Rechten die wel van kracht blijven zijn octrooirechten en merkrechten en rechten van anderen, zoals het portretrecht of privacyrecht.
CE Conformité Européenne In overeenstemming met de Europese regelgeving
CEEC’s Central and East European Countries  
Cefic European Chemical Industry Council  
CEN Centre for European Standardisation  
CEPE European Council of the Paint, Printing Ink and Artists’ Colours Industry   
CEPI Confedration of European Paper Industry  
CEPMC Council of European Producers of Materials for Construction  
CETS European Committee for Surface Treatment Europese koepelorganisatie
CEWEP Confedration of European Waste-to-Energy Plants  
Chesar Chemical Safety Assessment and Reporting tool  
CHP Co-Generation of Heat and Power  
CIA Chemical Industries Association  
Cii Cross industry initiative  
CIS Corrosie Informatie Systeem  
CL Candidate List  
CLH Harmonised Classification & Labelling  
CLP Classification, Labelling and Packaging of chemicals In de Europese Unie is de verplichte gevaarsindeling van ongeveer 4000 stoffen wettelijk vastgelegd. Deze gevaarsindeling is geharmoniseerd met het wereldwijde systeem van de Verenigde Naties. De Annex VI van Verordening EC 1272/2008 omvat stoffen met hun wettelijk verplichte gevaarsindeling.
CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction Stoffen kunnen ingedeeld zijn als Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke eigenschappen inducerend) en/of Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht). Stoffen die 1 of meerdere van deze eigenschappen hebben worden CMR stoffen genoemd.
CNS Central Nervous System  
COD Co-Decision Procedure  
CoE Council of Europe  
CoI (CuI) Corrosie onder Isolatie (Corrosion under Isolation)  
COM Commission Communication  
CompoWorld   CompoWorld is een non-profit organisatie die composiettoepassingen ontwikkelt van idee tot en met product. 
CoRAP Community Rolling Action Plan  
COREPER Comité des Représentants Permanents  
COSHH Control of Substances Hazardous to Health  
COT   Onafhankelijk advies, onderzoek en management voor de bouw en industrie.
CPR Construction Products Regulation  
CrossRoads   Is een Interreg IV A project gericht op innovatie door maakbedrijven in samenwerking met kennisinstellingen in de regio Zuid-Nederland en Vlaanderen.
CSA Chemical Safety Assesment  
CSB Chemical Safety Board  
CSR  Chemical Safety Report  
CSS Chemicals Strategy for Sustainability De chemische strategie van de EU voor duurzaamheid op weg naar een gifvrije omgeving.
CSTEE Comité Scientifique en Toxicité, Ecotoxicité et Environnement (zie ook SCHER)  
CWG Commission Working Group   
DAEL Derived Acceptable Exposure Level      
DAT Dermatology Advisory Team  
DecaBDE PolygeBromeerde DifenylEthers Een gebromeerde organische verbinding die een remmend effect heeft op het vlamvatten van brandbaar materiaal.
DEHP Di(2)EthylHexylPhthalate DEHP is het belangrijkste ftalaat en wordt gebruikt als weekmaker bij de productie van PVC.
DG Directorate-General (within EU Commission)  
DG ENT Directorate-General for Enterprise  
DG ENV Directorate-General for Environment  
DG IND Directorate-General for Industry  
DG SANCO Directorates-General Health and Consumer Protection  
DG TREN Directorate-General Transport and Energy  
DMEL Derived Minimal Effect Level  
DNEL Derived No-Effect Level Directive 1907/2006/EC
DoP Declaration of Performance  
DU Downstream User Downstreamgebruikers zijn ondernemingen of individuen die bij hun industriële activiteiten of beroepsactiviteiten gebruikmaken van een chemische stof, hetzij als zodanig, hetzij in een mengsel.
DUCC Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group Platform van koepelorganisaties van bedrijven die chemicaliën gebruiken.
Dumebo DWS   preparations as finished products for end users, in particular consumers and professional users.
EASE Estimation and Assessment of Substance Exposure  
EC European Commission  
EC Equal Concern (as in “substances of equal concern”)  
EC50 Effect Concentration (50%)  
ECB European Chemical Bureau  
ECCA European Coil Coating Association  
ECETOC European Centre for Ecotoxicology of Chemicals  
ECHA   European Chemicals Agency  
ECS European Chemicals Strategy  
ECVAM European Centre for Validation of Alternative Testing Methods  
ECx Effective Concentration x%  
EDD Europe of Democracies & Diversities  
EDx Effective Dose 10%  
EEA European Environment Agency  
EEA European Economic Area  
EEA Elektrische en Elektronische Apparatuur  
EEAG Energy and Environmental Aid Guidelines  
EED Energy Efficiency Directive  
EEP Energie Efficiency Plan  
EER Europese Economische Ruimte Europese Unie + Liechtenstein,Noorwegen en IJsland
EFC European Federation of Corrosion  
EFTA European Free Trade Agreement  
EGGA European General Galvanizers Association  
EGOLF European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certification".  
EHD CEN Environmental Help Desk  
EHS   Environmental Health and Safety  
EIF Entry into Force (of the REACH Regulation) = 1-6-2007  
EII Energy Intense Industries  
EIMAG European Industry Metallic Alloys Group (voorheen EIMAC)  
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
EIS Environmental Impact Statement  
ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
ELR Excess Lifetime Risk  
ELV Emission Limit Values (also End of Life Vehicles Directive)  
EN EuroNorm European Standard
ENESG European Nickel Existing Substances Group (ook NI ES Group)  
ENVI Environment, Public Health and Food Safety  
EOL End Of Life  
EOTA European Organisation for Technical Assessment  
EP European Parliament  
EPA Environment Protection Agency  
EPER European Pollutant Emissions Register  
E-PRTR European Pollutant Release and Transfer Register Het Integraal PRTR-verslag is een jaarlijkse milieujaarrapportage door industriële bedrijven, waarin zij rapporteren over hun afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem.
EQC Environmental Quality Criteria  
EQS Environmental Quality Standard  
ERC  Environmental Release Categories  
ERIF European Regulation and Innovation Forum Denktank in Brussel, exclusief gewijd aan de verbetering van het regelgevend kader van de instellingen van de Europese Unie.
ES   Exposure Scenario  
ESIA  European Semiconductor Industry Association  
ESIS European Chemical Substances Information  
ESNiRAG Existing Substances Nickel Risk Assessment Group  
ESR Existing Substances Regulation  
ESTAL European association for Surface Treatment on Aluminium Europese koepelorganisatie
ETA European Technical Assessment  
ETAP Environment Toxicity Advisory Panel  
ETD Energy Tax Directive  
ETS Emissions Trading System  
EU Europese Unie  
EUC Essential Use Concept  
EUSES European Union System for Evaluation of Substances  
Eurometaux Association European non-ferrous Metals Industry Europese koepelorganisatie
EVA Europese Vrijhandelsassociatie  
EVC Erkende Verworven Competenties  
EVV Europees Verbond van Vakverenigingen  
FAQ Frequently Asked Questions  
FEAD European Federation of Waste Management & Environmental Services  
FHI Federatie Het Instrument Federatie van technologie branches
FME/CWM   Werkgeversorganisatie voor de technologische industrie in Nederland 
FPC  Factory Process Control Management systeem onder andere noodzakelijk voor NEN EN 1090
GAINS Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies  
GEHS Group on Environment & Health Sciences of Metals  Euromataux
GES Generic Exposure Scenario  
GHS Globally Haronised System of Classification & Labelling of Chemicals Zie CLP
GIR Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte BRZO  
GLP Good Laboratory Practice  
GRA Generic Risk Approach  
GSB   Kwaliteitslabels oppervlaktetechniek.
H- en P-zinnen Hazard- en Precaution zinnen Voor elke categorie schrijft GHS voor welk pictogram, signaalwoord, bijhorende gevarenaanduidingen (H-zinnen; hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen; precaution) op het etiket moeten vermeld worden.
HEDSET Harmonised Electronic Data SET  
HERAG  Health Risk Assessment Guidance (for metals)  
HHR Huishoudelijk Regelement  
HPLC High Performance Liquid Chromatography  
HPV High Production Volume  
HSDW Hazardous Substances Data Bank  
HTP High Tech Platform  
HWIs Hazardous Waste Incinerators  
IARC International Agency for Research on Cancer  
IC Industry Caegory  
ICCA International Council of Chemical Associations  
ICCM International Conference on Chemicals Management  
ICMM International Council on Mining and Metals  
IED Industrial Emmisions Directive Directive 2010/75/EC
IEF Information Exchange Forum   
IFO Institut Für Oberflächentechnik Voert audits Qual.ION uit
IIASA International Institute for Applied Systems Analysis  
IMCO Internal Market and Consumerprotection Subcommissie van de EU-MEP
INSG International Nickel Study Group  
IOELV Indicative Occupational Exposure Limit Values  
IPCS International Programme on Chemical Safety  
IPG Industrial Pollution Group  
IPO Interprovinciaal Overleg  
IPP Integrated Product Policy  
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control Guideline 1996/61/EC
IQMS Integrated Quality Management System  
ISMI  International Sematech Manufacturing Initiative  
ISO International Standardisation Organisation  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
IUPAC Internationa Union of Pure and Applied Chemistry  
JRC Joint Research Centre (of the Commission)  
KF Kritische Factor  
KFM Kyoto Flexible Mechanism  
KMO Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
KMU Koninklijke Metaalunie  
KPOT Kennis Platform Oppervlakte Technologie  
KRW Kader Richtlijn Water Moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is.
KvK Kamer van Koophandel  
Kwaliteitsrichtlijn ABC Applicatie Brandwerende Coating Dit is nu nog geen wettelijke verplichting, maar wordt door de leden van BBN ondersteund en aanbevolen.
LAP Landelijk Afvalbeheer Plan  
Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Een lichtbron die in staat is een smalle coherente bundel licht voort te brengen. Het licht van een laser is daardoor monochromatisch en directioneel.
LAT (RB) Landelijke Aanpak Toezicht  Risicobeheersing Bedrijven
LC50 Lethal Concentration (50%)  
LCA Life Cycle Assessment / Levens Cyclus Analyse Gestructureerde methode om de milieu-impact van producten te meten over de gehele levensfase van een product. ISO standaarden 14040 en 14044.
LCI Life Cycle Inventory  
LCIA Life Cycle Impact Assessment  
LCx Lehal Concentration x%  
LDx Lethal Dose x%  
LEE Long term agreement Energy Efficiency  
LEV   Local Exhaust Ventilation  
LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level  
LoC Loss of Containment  
LoD Lines of Defence  
LOEC Lowest Observed Effect Concentration  
LOEL Lowest Observed Effect Level  
LOPA Layers of Protection Analysis  
LPVCs Low Production Volume Chemicals  
LRI Long range Research Initiative  
LRTAP Long-Range Trans-boundary Air Pollution (Convention)  
LTI Lost Time Injury Ziekteverzuim met verlet.
MAC waarde Maximaal Aanvaarde Concentratie van een schadelijke stof (oorspronkelijk Engels: Maximum Allowable Concentration, nu bekend als Threshold Limit Value - TLV). De maximale concentratie van een gas, damp of nevel of van een stof in de lucht op de werkplek, die bij inademing gedurende arbeidsperiode in het algemeen geen nadelige gevolgen heeft op de gezondheid van de werknemers en hun nageslacht.
MAC-C MAC-ceiling value (plafond-waarde) Deze waarde mag niet overschreden worden.
MAC-tgg MAC tijdgewogen gemiddelde Laat een kortdurende overschrijding van de norm toe mits deze gedurende de rest van de werkdag gecompenseerd wordt.
MAF Mixture Assessment Factor  
MATC Maximum Acceptable Toxicant Concentration  
MEE Meerjarenafspraak Energie-efficiency  
MEL Maximum Exposure Limits  
MER Milieu Effect Rapportage  
MERAG Metals Environmental Risk Assessment Guidance  
MHC Major Hazard Control / Most Harmful Chemicals  
Mikrocentrum   Onafhankelijke kennisinstelling
Ministerie EZ Ministerie van Economische Zaken  
Ministerie I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Ministerie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
Ministerie VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
MJA Meerjarenafspraken Energie-efficiency  
MJP Meerjarenplan energie-efficiency  
MKB   Midden- en Klein Bedrijf  
MKB Nederland   De ondernemingsorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.
MMSD Mining, Minerals and Sustainable Development  
MoC Management of Change  
MOR Ministeriële Regeling Omgevingsrecht  
MOS Margin of Safety  
MPPG Metals Product Policy group (Eurometaux)  
MRL Minimum Risk Level  
MRO Maintenance, Repair & Overhaul Operationeel houden van machines en installaties
MS Member State  
MSC Member State Committee  
MSDS Material Safety Data Sheet  
MTD Maximum Tolerated Dose  
MTFR Maximum Technically Feasible Reduction  
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  
NANDO New Approach Notified and Designated Organisations  
Nano, n Voorvoegsel dat gebruikt wordt om een factor 10-9, oftewel 0,000 000 001 aan te duiden. Stoffen met deze afmetingen kunnen door de celwand heendringen en worden derhalve geclassificeerd onder REACH.
NCP New Chemicals Policy  
NEC National Emissions Ceilings  
NEN NEderlandse Norm  
NEN Delft   De naam van het nauwe samenwerkingsverband van de Nederlandse Norm, het Nederlands Normalisatie-instituut en de Stichting NEC (gespecialiseerd in de normalisatie van elektrotechniek en ICT).
NeR Nederlandse emissie Richtlijn  
NERAP Nickel Environmental Research Advisory Panel  
NEVAT Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering branchevereniging
NGO Non-Governmental organisation  
NI Non-attached (French “non inscrits“)  
NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health  
NiPERA Nickel Producers’ Environmental Research Association (onderdeel Nickelinstituut)  
NLP No-longer Polymer; Niet-langer polymeer  
NLQF Nederlands Qualification Framework Onderwijs kwalificatie systeem
NOAEC No Observed Adverse Effect Concentration  
NOAEL No Observed Adverse Effect Level  
NOEC No Observed Effect Concentration, Concentratie waarbij geen effect meer is waargenomen
NOEL No Observed Effect Level  
Normcommissie Corrosie   Volgt het werk van ISO/TC 156 'Corrosion of metals and alloys' en ISO/TC 107/SC 7 'Metallic and other inorganic coatings/Corrosion tests
NRK Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie Branchevereniging
NVWA Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit  
OBRA Occupied Buildings Risk Assessment  
OC   Operational Conditions  
OECD Organisation of Economic Cooperation and Development  
OEDB Occupational Exposure Database  
OEL Occupational Explosure Limits  Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
OEM Original Equipment Manufacturer Machinebouwer, installatiebouwer
OES Occupational Exposure Standards  
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling   
OGOS Opdrachtgeversoverleg Staalconserveren Samenwerkingsverband van acht opdrachtgevende partijen, die gezamenlijke belangen hebben bij de verdergaande professionalisering van staalconservering. 
OnderhoudNL   Branchevereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. 
OR Only Representative  
Orgalime   European Engineering Industries association
OSH(A) Occupational Safety and Health (Administration)  
OSOR One Substance, One Registration  
OT Oppervlaktetechnieken Vakblad voor de professional werkzaam in of met oppervlaktetechnieken. Uitgave van Vereniging ION.
PACT Public Activities Coordination Tool  
PBT Persistent, Bio-accumulerend, Toxisch Stoffen kunnen ingedeeld zijn als Persistent (niet of nauwelijks afbreekbaar in het milieu), én Bioaccumulerend (ophoping van de stof in organismen) én Toxisch (giftig) voor mens of ecosysteem. 
PBZO Preventie Beleid Zware Ongevallen  
PCB Polychlorinated Biphenyls  
PEC Predicted Environmnetal Concentration  
PEL Permissible Exposure Limits  
PFOS Perfluoroctaansulfanaat Worden gebruikt als onderdrukker van aërosolvorming
PGS Publicaties Gevaarlijke Stoffen  
PNEC   Predicted No Effects Concentration  
POP Persistent Organic Pollutants  
PPC Production Process Control Productie proces monitoring systeem
PPE   Personal Protective Equipment  
PPORD Product and Process Orientated Research and Development  
PPP Plant Protection Product  
PQC Product Quality Control Product kwaliteit beoordelingssysteem
PR Plaatsgebonden Risico  
PreOx Preanodiseren Voorbehandeling aluminium
PROC Process Category  
PTRT Pollutant Release and Transfer Register  
PvA Plan van Aanpak  
Q&A Questions and Answers  
QRA Quantitative Risk Analysis  
QSAR Quantative Structure Activity Relationship  
Qualanod   Kwaliteitssysteem voor het anodiseren van aluminium.
Qualicoat   Kwaliteitssysteem voor oppervlaktebehandeling van aluminium.
Qualisteelcoat   Kwaliteitssysteem voor oppervlaktebehandeling van staal.
RA Risk Assessment  
RAC Committee for Risk Assessment  
RAINS Regional Acidification Information and Simulation (model)  
RC Risk Characterisation  
RCR   Risk Characterisation Ratio  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Directive 1907/2006/EC
REACH Annex XIV   Autorisatielijst. Bevat de SVHC stoffen. Deze zullen geleidelijk worden geïdentificeerd vanuit de kandidatenlijst. Eenmaal opgenomen in die bijlage XIV  kunnen ze niet op de markt worden gebracht of worden gebruikt na een vast te stellen datum (de zogenaamde "sunset date"), tenzij het ​​bedrijf een vergunning wordt verleend.
REACH Helpdesk   De REACH helpdesk is de officiële helpdesk van de overheid om bedrijven en instellingen in Nederland die chemische stoffen produceren, importeren, distribueren of gebruiken te helpen om te voldoen aan de REACH Verordening.
REACH Kandidatenlijst   Het voornemen om een stof voor te dragen voor identificatie als een SVHC wordt openbaar gemaakt in het register van intenties voordat het voorstel wordt ingediend, om de industrie en andere belanghebbenden vooraf te informeren.
Het voorstel wordt opgesteld in overeenstemming met bijlage XV van REACH en bestaat uit twee hoofdonderdelen. Het eerste bevat de gegevens en rechtvaardiging voor het identificeren van de stof als een SVHC. Het tweede deel, dat wordt bestudeerd tijdens de vervolgstappen van de identificatie, bevat informatie over de volumes op de EU-markt en de gebruiken van de stof, het vrijkomen van de stof en de blootstelling aan de stof als gevolg van deze gebruiken en mogelijke alternatieven voor de stof.
REACH-IT   Centrale Informatietechnologie-systeem ter ondersteuning van REACH
REVI Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen  
RFI Request For Information  
RI&E Risico Inventaristie en -evaluatie  
RIE Richtlijn Industriële Emissies  
RIP REACH Implementation Project  
RIPE REACH Information Portal for Enforcement (informatieportaal)  
RIP-oN REACH Implementation Projects on Nanomaterials  
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu.
RM Risk Management  
RMM  Risk Management Measures  
RMO Risk Management Option  
RMOA Risk Management Option Analyses  
RoHS Restriction of Hazardous Substances (Directive)  
RRGS Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen  
RRS Risk Reduction Strategy  
RUD Regionale Uitvoerings Dienst De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voert sinds 1 januari 2014 milieu- en veiligheidstaken uit namens het bevoegd gezag.
RVO Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen. Ook zijn er taken van de Productschappen ondergebracht.
RWC Reasonable Wordt Case  
RWS Rijkswaterstaat  
SAICM Strategic Approach to International Chemicals Management  
SAQ Self Assessment Questionnaire  
SC  Semiconductor  
SCC   Strictly Controlled Conditions  
SCD Supply Chain Develoment  
SCENIHR Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks  
SCHER Scientific Committee on Health & Environment (zie ook CSTEE)  
SCIP Substances of Concern in Products as Such  
SCOEL Scientific Committee on Occupational Exposure Limits  
SDN Safety Delta Nederland Een topsector project om Nederland in 2030 de meest veilige chemische sector ter wereld te laten hebben. Oppervlakte technologie valt daar ook onder.
SDS Safety Data Sheet Identiek aan Veiligheids Informatie Blad
SEA Surface Engineering Association Engelse branchevereniging
SEA Strategic Environmental Assessment  
SEA Socio-economic Analysis  
SEAC Socio-Economics Analysis Committee   
SEG Scientific Expert Group  
SER Sociaal-Economische Raad  
SETAC Society of Environmental Toxicology & Chemistry  
SF Safety Factor  
SHE Safety, Health & Environment  
SIAM SIDS Initial Assessment Meeting (OECD for chemicals)  
SIAP SIDS Initial Assessment Profile  
SIAR SIDS Initial Assessment Report  
SIDS Screening Information Data Set  
SIEF Substance Information Exchange Forum  
SIL Safety Integrity Levels  
SIS-C Standaard Informatie Systeem Chemische producten  
SKG Stichting Kwaliteit Gevelbouw Bij SKG in Wageningen kunt u industriële producten voor de gebouwschil en diensten voor de industrie onafhankelijk laten keuren, testen en certificeren.
SME Small and Mediumsized Enterprises  
SMILES Simplified Molecular Input Line Entry Specification  
SNS Samenwerkende Nederlandse Staalbouw Vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen van aangesloten staalconstructiebedrijven, die zich bezighouden met het vervaardigen en/of leveren van staalconstructies.
SOEL Statutory Occupational Exposure Limits  
SSD Species Sensitivity Distribution  
STEL Short Term Exposure Limits  
Stoffen-info.nl   Via dit portaal vindt u het laatste nieuws over het Nederlandse stoffenbeleid en links naar andere websites met informatie over specifieke onderwerpen. Het portaal is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met chemische stoffen en mengsels.
STP   Sewage Treatment Plant  
SU Sector of Use  
Surface   Totaalbeurs voor oppervlaktetechniek (elke 2 jaar). Beurseigenaar Vereniging ION.
SVHC Substances of Very High Concern Volgens Artikel 57 van REACH de zeer ernstige zorgstoffen. Dat zijn onder andere de zogenaamde CMR stoffen (Carcinogeen, Mutageen of Reproductietoxisch) en PBT/vPvB stoffen (Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch of zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend).
TA Turn Around Onderhoudsstop
TAB Technical Assessment Bodie  
TC C&L Technical Committee for Classification & Labelling  
TC NES Technical Committee on New & Existing chemical Substances  
TCC Technical Completeness Check  
TCE Trichloroethylene  
TF Task Force  
TF Substances Task Force Substances Werkgroep van Orgalime waarin Vereniging ION participeert.
TGD Technical Guidance Document  
TLV Threshold Limit Value  
TLVS Toeleveranciers Sector binnen Vereniging ION
TM Technical Meeting  
Toolbox Vergadering   Korte bespreking op de bouwplaats, die gehouden wordt door de direct leidinggevende(n). Het is een vergadering waar men in staat wordt gesteld om de veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid van de onderneming uit te dragen. 
TPC Technical Progress Committee  
UEN Union for Europe of the Nations  
UN United Nations  
UNECE United Nations Economic Committee for Europe  
UNEP United Nations Environment Programme  
UPD Uitgangspuntendocument  
UVCB Substances of Unknown or Variable Composition, Complex reaction products or Biological materials  
VBS Veilgheidsbeheerssysteem  
VCE Vapour Cloud Explosion  
Veiligmetverf.nl   Een praktische IT-oplossing voor het actief verstrekken van VeiligheidsInformatieBladen.
VEMW Vereniging voor Energie, Milieu en Water Branchevereniging
Vereniging ION Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland Branchevereniging
Vereniging Qual.ION Vereniging Quality Systems Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland Houdster van de masterlicenties voor Nederland van Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod. Zelfstandig onderdeel van Vereniging ION.
VG Vakgroep Groep van procestechnisch gelijke bedrijven binnen een sector.
VIB Veiligheids Informatie Blad Wordt meegeleverd door de chemieleverancier. De volledigheid en de juistheid van de inhoud is de verantwoordelijkheid van de leverancier.
VMRG Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranch Branchevereniging
VNCI Vereniging Nederlandse Chemische Industrie Branchevereniging
VNMI Verenigde Nederlandse Metallurgische Industrie Branchevereniging
VNO/NCW Verbond van Nederlandse Ondernemingen – Nederlandse Christelijke Werkgeversvereniging VNO-NCW behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zowel op nationaal als op internationaal niveau. 
VOC Volatile Organic Compound  
VOM België Belgische Vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen Belgische branchevereniging
VOS Vluchtige Organische Stoffen Oplosmiddelen
vPvB Very Persistant very Bioaccumulative  
VR VeiligheidsRapport  
VVVF Vereniging voor de Nederlandse verf- en drukinktindustrie Branchevereniging
W/W Weight by Weight (gewichtsprocent)  
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht   
WBDBO Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag  
WCM World Class Maintenance  
WEEE Waste from Electrical & Electronic Equipment (Directive)  
Wet geluidshinder   De Wet geluidhinder gaat over geluid dat veroorzaakt wordt door wegverkeer,railverkeer en gezoneerde industrieterreinen. 
Wet MB Wet Milieu Beheer  
WF(D) Water Framework (Directive)  
WG Working Group (Werkgroep)  
WHO World Health Organisation  
WIK Werkplaats Instructie Kaart Verantwoordelijkheid werkgever
WP Working Programme  
WSSD World Summit on Sustainable Development  
WVM WirtschaftsVereinigung Metalle  www.wvmetalle.de  
WVO Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren  
ZinkInfo Benelux   Samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische thermische verzinkers
zPzB Zeer Persistent, zeer Bioaccumulerend (zie ook PBT) zPzB-stoffen zijn zeer persistente en sterk bioaccumulerende stoffen (ongeacht hun toxiciteit).
ZVO ZentralVerband Oberflächentechnik Duitse branchevereniging