Normen van waarde geactualiseerd

Jaap van Peperstraten

Normen voor oppervlaktetechnieken en corrosiebescherming geven houvast bij de productie, de keuze, het aanbrengen en het testen van de deklaag. Deze normen vormen daardoor de basis voor kwaliteitsgaranties. De normen zijn verder van belang voor afspraken over bestellingen en leveringen, het aanbrengen en testen van verfsystemen, en het oplossen van conflicten tussen opdrachtgever, applicateur, leverancier bedekkingsysteem en leverancier van de ondergrond. Hoewel normen niet direct in beeld zijn, worden de regels die erin staan dagelijks gebruikt. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van orders, het aanbrengen van de deklaag en kwaliteitscontroles van het systeem.

NEN wil gebruikers en producenten graag informeren over de ontwikkelingen van normen binnen uw vakgebied. Daarom is de rubriek ‘Normen van waarde’ terug in OT. Het overzicht voor de periode januari t/m mei 2019 bevat:

 • Nieuw verschenen normen;
 • Normontwerpen waarop commentaar geleverd kan worden;
 • Voorstellen voor nieuwe normen.

NATIONALE NORMCOMMISSIES  EN WERKGROEPEN

De normen in onderstaand overzicht  worden beheerd door de volgende nationale normcommissies en bijbehorende werkgroepen:

 • 342 035 Nationale Normcommissie Verfwaren
 • 342 035 11 Werkgroep Verfwaren en Beton
 • 342 035 12 Werkgroep Verfwaren en Metaal
 • 342 035 13 Werkgroep Verfwaren en Hout
 • 342 035 14 Werkgroep Grondstoffen voor Verfwaren
 • 342 035 15 Werkgroep Testmethodes voor Verfwaren
 • 342 107 Nationale Normcommissie Metallieke deklagen en corrosiebeproeving

NIEUW VERSCHENEN

Een nadere beschrijving van het onderwerp en het toepassingsgebied van de normen die in het overzicht genoemd worden in de categorie ‘nieuw verschenen’, kunt u vinden op www.nen.nl/normshop. Internationale en Europese normen voor oppervlaktetechnieken worden door NEN standaard in het Engels verspreid. Vertalingen in het Nederlands zijn mogelijk, maar zijn in het vakgebied Verfwaren geen gewoonte. Bij de publicatie van een herziene norm, krijgt de oude versie in de normshop de status ‘ingetrokken’. De norm blijft echter gewoon beschikbaar, omdat deze nog van juridisch belang kan zijn. Als naar normen wordt verwezen met een normnummer en jaartal, dan wordt specifiek de norm met dat jaartal bedoeld, ook als die reeds is ingetrokken. Verwijzingen met alleen een normnummer verwijzen naar de jongste versie van de norm.

Bekijk alle nieuw verschenen normen in de bijlage 'Nieuw verschenen normen NEN en ISO'.

Slagvastheid meten

NORMONTWERPEN

Een normontwerp wordt uitgebracht om de markt de gelegenheid te geven inhoudelijk te reageren op de eisen en beproevingsmethodes die in de norm zijn opgenomen. Het is van belang om te weten dat een nieuwe norm pas geldig is als de definitieve versie verschijnt. Tot die tijd blijft de voorgaande norm van kracht. Toch worden normontwerpen vaak al actief gebruikt. Dit komt doordat er nog geen norm voor het onderwerp bestaat en er toch behoefte is aan algemene afspraken, of omdat de norm herzien wordt vanwege technische en/of maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is geen probleem omdat een norm op zichzelf geen rechtsgeldigheid heeft. Het bedrijf en zijn leverancier en/of de afnemer spreken samen af welke norm gebruikt moet worden. Alleen wanneer normen door de wet verplicht worden, moet men uitgaan van de aan de wet gekoppelde versie.

Bekijk alle normontwerpen in de bijlage 'Normontwerpen NEN en ISO'.

NIEUWE PROJECTEN

De ontwikkeling van een nieuwe norm begint met het indienen van een voorstel. Bij het voorstel moet aangegeven worden voor welk onderwerp de norm gemaakt wordt en wat de relevantie van het onderwerp is. Om in behandeling genomen te worden, moet er voldoende steun zijn (minimaal vijf actieve deelnemers uit verschillende landen bij Europese en internationale normen). Wie interesse heeft om mee te werken aan het ontwikkelen van normen op het gebied van één van onderstaande onderwerpen kan contact opnemen via mb@nen.nl.

De normen worden ontwikkeld door Europese (in het geval van een EN-norm) of internationale (in het geval van een ISOnorm) technische commissies. Veel Europese en internationale commissies werken steeds meer samen (voor veel EN-ISOnormen). Het werk van deze commissies wordt gevolgd en becommentarieerd door Nederlandse normcommissies en werkgroepen. Ook doet Nederland geregeld voorstellen voor nieuwe normtrajecten. Europese normen moeten in Nederland overgenomen worden. Over het overnemen van ISO-normen beslissen de Nederlandse normcommissies. De Nederlandse normcommissies kunnen besluiten om zelf een nationale norm (een NEN-norm) te ontwikkelen wanneer daartoe behoefte bestaat bij het Nederlandse bedrijfsleven, en het niet om een internationaal relevant onderwerp gaat.

Bekijk alle nieuwe projecten in de bijlage 'Nieuwe projecten NEN en ISO'.

VRAGEN EN TAKEN

Voor vragen of nadere informatie over één van bovenstaande normen, kan contact worden opgenomen met de brancheorganisatie of met de secretaris van de normcommissie bij NEN. Brancheorganisaties zijn door hun netwerk van technische experts op de hoogte van de situatie in uw bedrijfstak. NEN kan algemene vragen over de interpretatie van de normtekst beantwoorden. Indien nodig worden de experts uit de normcommissies om raad gevraagd. Indien één van de genoemde onderwerpen voor uw organisatie van groot belang is, is het mogelijk om bij de ontwikkeling van nieuwe (versies van) normen betrokken te zijn als lid van de Nederlandse normcommissie en/of als lid van de technische commissie die de norm opstelt. Commissieleden hebben de informatie over de normen in ontwikkeling uit de eerste hand. Leden van de verantwoordelijke normcommissie(s) ontvangen de normontwerpen automatisch. De normcommissie stelt immers uiteindelijk het Nederlandse commentaar vast. Voor definitieve normen geldt dat leden van de normcommissie alleen die normen ontvangen waaraan actief is meegewerkt. 

meting corrosie onder verf

INTERNATIONALE STANDAARDEN

Een zaterdag op de markt is het altijd een geschreeuw van jewelste voor de meest verse vis of groente. Zeker de Leidse markt. Daar ‘ken’ het namelijk niet dat de buurman betere groente verkoopt. Ieder brult het hardst dat zijn groenten of fruit de beste zijn. Bij de één is een pondje een ‘daalder’ en bij de ander een halve kilo een ‘riks’. Eerlijk te vergelijken toch? Voor een Leidenaar is het zelfs al onbegrijpelijk, laat staan voor een buitenstaander. Dit resulteert in grote getale verdwaasd rondlopende toeristen die iedereen voor de voeten lopen en op zijn Leids de meest vreemde woorden naar zich geworpen krijgen met als strekking: “Kan je niet uitkijken?”

Toch gaat het op de grote verfmarkt niet veel anders. Er wordt met veel geschermd. Van extreme krasvastheid tot ultieme glans door de applicateurs en met begrippen als extreme high solid en ultra solid door de verfleveranciers. Het maakt het natuurlijk wel spannend om er zo nog uit te komen, maar ook erg moeilijk. Hier komt ISO om de hoek kijken. Door standaardisatie probeert men alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Internationaal proberen honderden experts uit de markt zo achter de schermen alles in goede banen te leiden. Nationale en mondiale commissies werken samen om zo alles tot één duidelijk geheel te brengen. 

Duidelijkheid is het grote doel van de commissies. Echter kan men alleen duidelijkheid scheppen door kennis van zaken. De commissie heeft ook niet alle wijsheid in pacht en is daarom ook constant op zoek naar nieuwe leden en experts. Wie er lid zijn van een normcommissie? Een normcommissie dient alle takken van het betreffende vakgebied te bevatten. Voor de nationale normcommissie Verfwaren houdt dat in iedereen die:

 • Verf aanbrengt
 • Verf controleert
 • Opdracht geeft tot het aanbrengen van verf
 • Verflagen gebruikt
 • Verfproducten produceert
 • Verfproducten verkoopt of koopt.

Momenteel zijn al deze takken vertegenwoordigd in de nationale normcommissie Verfwaren en zijn we met de normcommissie en de Nederlandse delegatie bezig met de voorbereiding en afronding van de internationale ISO-vergaderingen die voor Verfwaren ieder jaar in mei plaatsvinden. 

Nico Frankhuizen, TQC-Sheen
Voorzitter Nationale Normcommissie Verfwaren

Reacties