Zinkinfo Benelux propageert collectief denken ten faveure van de leden

Jaap van Peperstraten

Twee jaar geleden is Zinkinfo Benelux, de brancheorganisatie van de thermische verzinkers, gestart met de communicatiecampagne Zeker Zink die de dialoog tussen (eind)klant en verzinker op gang moet brengen en stroomlijnen. Nu stelt die brancheorganisatie vast dat die campagne resultaat heeft, maar dat het noodzakelijk is de kracht van het thermisch verzinken collectief verder te versterken om huidige en toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Alle leden moeten de kracht van het collectief denken in praktijk brengen, ook op de werkvloer. Wat levert het collectief denken op en hoe gaat men hiermee om in een markt waar sprake is van hevige onderlinge concurrentie?

Een uitgebreid artikel over de communicatiecampagne Zeker Zink staat in het decembernummer 2017 van OT. Via Zeker Zink is een classificatiesysteem voor thermisch verzinken geïntroduceerd dat een dialoog met de (eind)klant oproept over kwaliteit, afwerking, wederzijdse verwachtingen enzovoorts. Gebleken is dat die campagne bij de leden het collectief denken en doen heeft gestimuleerd, maar dat een intensivering daarvan is gewenst. Dat betekent onder meer dat de leden anders met elkaar om moeten gaan, waarbij ze het pad van ‘the race to the bottom’ moeten verlaten. De leden van Zinkinfo Benelux moeten zich focussen op de meerwaarde van thermisch verzinken ten opzichte van andere oppervlaktebehandelingstechnieken. “Zeker Zink heeft ons geleerd dat we er allemaal beter van worden als we collectief een aantal uitdagingen aangaan en dat betekent onder meer dat de leden meer informatie met elkaar willen delen. Dat die nieuwe houding tot mooie resultaten kan leiden, wordt nu steeds breder beseft.” Dit zegt Bruno Dursin, directeur van Zinkinfo Benelux. Hij legt uit: “Om collectief denken echt handen en voeten te geven en om te voorkomen dat je in ad hoc samenwerkingen blijft steken, heb je een wervend verhaal nodig. Zeker Zink heeft ons geleerd wat de kracht is van het thermisch verzinken en tegelijk wat de uitdagingen zijn. Maar ook dat het ons stimuleert om samen naar gemeenschappelijke onderwerpen te zoeken en gedefinieerde uitdagingen op te pakken. Thermisch verzinkt staal biedt een zeer grote zekerheid en de beste garantie op een levenslang onderhoudsvrij gebruik. We gingen er gemakshalve vanuit dat de markt deze zekerheidsgedachte breed onderschreef, maar uit gesprekken met architecten, opdrachtgevers en dergelijke bleek dat helemaal niet zo te zijn. Sterker nog: zij wezen ons op mogelijke zwakke plekken. Eén verzinkerij kan nog zó z’n best doen, maar als de anderen er met de pet naar gooien, is die zekerheidsgedachte snel weg.”

Bruno Dursin

Bruno Dursin

GARANTIEVOORWAARDEN
Kortom: een collectieve aanpak zal vruchten afwerpen bij de individuele bedrijven. Dursin heeft bij zijn aantreden in 2010 aan de leden de vraag gesteld waarom de branche als geheel geen garantievoorwaarden kende. Daar is toen niet echt op gereageerd. “Maar toen Zeker Zink liep, zei ik: als we nú geen garantie gaan geven, hoeven we het nooit meer te doen. Die campagne had immers als motto: uw verzekeringspolis tegen corrosie. Toen zijn in vrij korte tijd branchebrede garantievoorwaarden opgesteld. Alle leden gebruiken die nu met dezelfde termijnen, uitsluitingen en dergelijke. Het maakt niet uit naar wie een klant belt: hij krijgt overal dezelfde garantie. Daarmee maak je de boodschap van zekerheid geloofwaardiger.”
Een ander voorbeeld van een collectieve aanpak is de bereikte energieteruggave bij de Nederlandse overheid. Begin dit jaar hebben de Belastingdienst en Zinkinfo Benelux een afspraak gemaakt waardoor het discontinu thermisch verzinkproces voor een groot deel is vrijgesteld van energiebelasting. Dit ging niet vanzelf. De Belastingdienst was het lange tijd oneens met de argumentatie van de brancheorganisatie die tot vrijstelling van energiebelasting zou moeten leiden. Na veel getouwtrek is een akkoord gesloten. Zie ook de OT van april 2019. Dursin is ervan overtuigd dat dit resultaat nooit was bereikt als leden individueel deze strijd waren aangegaan.

Thermisch verzinken - Thielco   Thermisch verzinken - Thielco

GEVAARLIJKE BRANCHE?
Verder zet men zich collectief in op het gebied van veiligheid op de werkvloer. Bij de thermisch verzinkers gebeurt gelukkig maar zelden een ongeval, maar als dat gebeurt, is het vaak ernstig. “We moeten voorkomen dat de perceptie gaat ontstaan dat je een gevaarlijke branche bent. Die perceptie zou kunnen ontstaan als er hier en daar een ongeluk gebeurt. Ook dit moeten we collectief aanpakken en we hebben reeds een eerste stap gezet. Alle aangesloten verzinkerijen hebben een risico-inventarisatie gemaakt. In 2020 gaan we met deze uitkomsten collectief aan de slag. De uitkomsten van de verschillende risico-inventarisaties worden als het ware op elkaar gelegd waarna voor alle leden dezelfde prioriteiten worden vastgesteld op het gebied van veiligheid, zodat we ons ook op dit punt als branche manifesteren. Deze actie, dus het delen van die informatie, was een aantal jaar geleden niet mogelijk geweest.” Een soortgelijke actie is uitgevoerd op het gebied van gevaarlijke stoffen. Via een inventarisatie bij alle bedrijven is een collectieve lijst van gevaarlijke stoffen opgesteld en op basis daarvan heeft elke verzinkerij dezelfde lijst gekregen waarop men kan zien wat men per stof moet doen om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Zodoende is een uniforme aanpak verkregen.

Een ander punt waarop de leden (geanonimiseerd) informatie gaan delen, betreft de analyse van binnengekomen klachten. Dit is van belang om branchebreed heel goed te weten wat er in de markt speelt en welke verbeterpunten moeten worden opgepakt. De vinger aan de pols houden, gebeurt niet alleen door keuringen en inspecties die de brancheorganisatie uitvoert, maar in de toekomst dus ook door de verzamelde klachtenanalyses. “We gaan de klachten, bijvoorbeeld over duplex of over hechting, rubriceren en daarmee hebben we de aandachtspunten voor alle verzinkers en voor ons als brancheorganisatie. Voortdurende verbetering kun je daarmee makkelijker realiseren. De uitdaging is collectief te blijven denken terwijl je concurreert in een scherpe markt. Dat gaat beter als je een verbindend verhaal hebt: de kracht van het collectief denken.”

 Thermisch verzinkte producten  Uitkijktoren Thermisch Verzinkt

ZEKERHEIDSGEDACHTE
Hij vervolgt: “Het zijn allemaal acties waarbij het noodzakelijk is dat de leden informatie die ze lange tijd het liefst voor zichzelf hielden, nu gaan delen. Men moet dan vaak eerst een drempel over, maar dat gaat een stuk makkelijker met een goed collectief wervend verhaal waarvan de leden ook individueel profiteren. Kijk bijvoorbeeld naar het onderwerp garantie. Garantie kan geen commercieel wapen zijn. Ieder biedt dezelfde garantie en met elkaar concurreren op dat vlak heeft geen zin. Wel kun je je daarmee als branche onderscheiden ten opzichte van andere oppervlaktetechnieken. De branche stelt zich ten doel om de zekerheid te versterken die thermisch verzinken biedt aan staal; dit bereik je veel sneller als je dat collectief oppakt. Daarom gebruiken de leden ook ons Zeker Zink-handboek en werken ze met hetzelfde manifest en dezelfde poster waarop die zekerheid puntsgewijs wordt opgesomd.”

Dit betekent voor de bedrijven dat zij het collectief denken niet alleen naar buiten toe uitdragen, maar ook op de werkvloer moeten invoeren. Ook intern moet de dialoog gestimuleerd worden, zodat iedere medewerker het nut van collectief denken inziet en overeenkomstig daarmee handelt. Dursin onderkent dat het in praktijk brengen van het nieuwe gedachtegoed zowel branchebreed als in de bedrijven zelf om aanhoudende aandacht vraagt. “Ik ga niet beweren dat het overal gladjes verloopt; er is nog werk aan de winkel. We moeten het in de mindset van onze leden zien te krijgen. Wij moeten ons de komende jaren vasthouden aan onze kernboodschap en die verder uitdragen naar de markt toe via collectieve acties. Dit vraagt om volharding en herhaling. Wij moeten de lastige inspecteur spelen bij onze eigen leden, maar de betrokkenheid van de bedrijven is ook heel belangrijk. De leden moeten elkaar ook aanspreken op wat ze hadden beloofd te doen. Wat je zegt, moet je ook doen: practice what you preach. Ik zie dat nu ook opgepakt worden bij de leden. Het elkaar aanspreken was vroeger ondenkbaar.”

Reacties