De belangrijkste ontwikkelingen en wetswijzigingen 3e kwartaal

EU Green Deal
Zoals u wellicht wel heeft gezien, hebben veel ontwikkelingen in de Makeonline kwartaalrapportages een relatie met de Europese Green Deal. De EU Green Deal is een pakket aan maatregelen van de EU om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, met de tussentijdse doelstelling de netto-broeikasgasemissie uiterlijk in 2030 met ten minste 55 procent te verminderen ten opzichte van de niveaus van 1990 (het zogenaamde Fit For 55-pakket). Momenteel wordt veel (Europese) wetgeving herzien om bovengenoemde doelstellingen te behalen.

Onlangs is de Nederlandse Klimaatwet gewijzigd om deze wet in lijn te brengen met de Europese Klimaatwet (Verordening (EU) 2021/1119) waarin de bindende doelstelling over klimaatneutraliteit in de EU in 2050 is vastgelegd.

Suggesties voor actie:
Op dit moment is geen directe actie nodig.

Tips:
2050 is overmorgen. Kijk of uw huidige lange termijn CO2-reductiestrategie in lijn is met aangescherpte doelstellingen, of stel een lange termijn CO2-reductiestrategieop, zodat u in de toekomst kosten effectief aan de aangescherpte reductienorm kan voldoen.

Ook onderstaande herziening van Richtlijn 2012/27/EU (EED-richtlijn) komt voort uit de EU Green Deal.

Nieuwe richtlijn energie-efficiëntie
De definitieve tekst van Richtlijn (EU) 2023/1791 betreffende energie-efficiëntie is gepubliceerd. Deze nieuwe richtlijn vervangt de huidige EED-richtlijn. Op het moment dat de richtlijn is geïmplementeerd (uiterlijk 12 oktober 2025) moeten bedrijven met een gemiddeld energiejaarverbruik van meer dan 10 TJ in de drie voorgaande jaren een energie-audit uitvoeren en dit iedere vier jaar herhalen. Of er moet sprake zijn van een gecertificeerd energiebeheersysteem. Bedrijven met een gemiddeld energiejaarverbruik van meer dan 85 TJ in de drie voorgaande jaren moeten een gecertificeerd energiebeheersysteem hebben.

Suggesties voor actie:
Op het moment dat Richtlijn (EU) 2023/1791 is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (uiterlijk 12 oktober 2025) worden de volgende onderdelen verplicht:

Uiterlijk op 11 oktober 2026 moeten bedrijven met een gemiddeld energiejaarverbruik van meer dan 10 TJ in de drie voorgaande jaren (alle energiedragers samengenomen) een energie-audit uitvoeren en dit iedere vier jaar herhalen. Of er moet sprake zijn van een gecertificeerd energiebeheersysteem;

Uiterlijk op 11 oktober 2027 moeten bedrijven met een gemiddeld energiejaarverbruik van meer dan 85 TJ in de drie voorgaande jaren (alle energiedragers samengenomen) een gecertificeerd energiebeheersysteem hebben.

Herziening NEN-EN-ISO 14001:2015 ‘Milieumanagement’ en NEN-EN-ISO 9001:2015 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen’
De huidige versies van deze normen uit 2015 zijn gebaseerd op de High Level Structure (HLS). Met de HLS wordt beoogd ISO-managementsysteemnormen te harmoniseren en hun geïntegreerde toepassing in organisaties te bevorderen. Het doel van deze herziening is de normen aan te sluiten op de Harmonized Structure (HS), de opvolger van de HLS. 

PGS 37-1:2022 Lithium-houdende energiedragers: Energie Opslag Systemen – EOS
In verband met de toename in het gebruik van lithiumbatterijen en de risico’s die hiermee gepaard gaan, is PGS 37-1 opgesteld. Deze richtlijn is van toepassing op bedrijven die gebruikmaken van energieopslagsystemen (EOS’en) bestaande uit lithiumhoudende oplaadbare energiedragers met een totaal opgestelde capaciteit van meer dan 20 kWh. PGS 37-1 bevat richtlijnen voor de veilige opslag van elektriciteit in EOS en hoe je op een veilige manier met ‘grote batterijen’ moet omgaan.

Suggesties voor actie:
Op dit moment is geen directe actie nodig. De vereisten uit deze PGS zijn pas verplichtend, als deze worden voorgeschreven in uw omgevingsvergunning, of als de wetgever deze middels andere direct werkende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer en per 1 januari 2024 het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)) oplegt.

Wijziging vaststellen vervuilingswaarde van afvalwater
Er is een ontwerptekst tot wijziging van het Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009 gepubliceerd. De wijziging heeft betrekking op de wijze van bepaling van de vervuilingswaarde van afvalwater voor zuiverings- en verontreinigingsheffing. De oude indeling op basis van bedrijfscategorieën en bijbehorende vervuilingswaarden is verouderd en wordt vervangen door een afvalwatercoëfficiënt gebaseerd op klassegrenzen (overeenkomstig de Waterschapswet).

Subsidieregelingen duurzaam ondernemen
Ook zijn weer diverse subsidieregelingen gepubliceerd/opengesteld. Zoals de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET voor bedrijven die een nieuwe, volledig uitstootvrije (emissieloze) vrachtwagen willen aanschaffen, de Subsidieregeling Circulaire Economie voor bedrijven die een product, proces of dienst circulair willen ontwerpen, produceren of organiseren en de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).


Voor meer gedetailleerde informatie en diepgaande inzichten over de ontwikkelingen in kwartaal 3, 2023, nodigen we je uit om een bezoek te brengen aan de website van Makeonline. Ontdek meer en blijf op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving.

Als lid van onze vereniging heb je gratis toegang tot de tool van Makeonline. 

Als je nog geen inloggegevens hebt of hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons secretariaat via info@vereniging-ion.nl of telefonisch 030 – 6300390. Wij helpen je graag verder.

Reacties