Een opmerkelijk hoog aantal aanwezigen kwamen bijeen voor de Algemene Ledenvergadering van Vereniging ION in Nieuwegein. In de vergadering werden de verenigingszaken besproken die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de vereniging. Door het aftreden van de (onafhankelijke) voorzitter, Rik van Thiel, is het noodzakelijk om op korte termijn adequaat door te kunnen besturen, en op langere termijn een nieuwe (onafhankelijke) voorzitter te benoemen. Het geeft ook de mogelijkheid om de strategie te herijken en om doelen opnieuw te definiëren. In de veranderende wereld is het continu nodig om alert te zijn op veranderingen en de organisatie daarop aan te passen.

Bij het afscheid van Rik van Thiel werd zijn waarde voor het vormgeven van de organisatie benoemd. Mede dankzij zijn inbreng is Vereniging ION geworden wat het nu is, een platform in de oppervlaktebehandelende branche dat waardevol blijkt voor de continuïteit en ontwikkeling van de branche. In zijn afscheidswoord gaf Rik van Thiel aan dat hij trots is op wat er is bereikt en dat hij ervaart dat Vereniging ION op de plaatsen waar dat nodig is, herkend en erkend wordt. 

Namens het bestuur gaf Marijke de Vries een uitleg over de te volgen procedure en de acties die het bestuur heeft bepaald om te komen tot een (mogelijke aanpassing) van de visie, de missie en de strategie. Doordat er in de ontwikkeling van Vereniging ION ook zaken anders zijn gelopen dan was voorzien worden ook de statuten en het huishoudelijk reglement tegen het licht gehouden. Het bestuur kreeg het unanieme mandaat om tot de volgende Algemene Ledenvergadering in november door te gaan op de ingeslagen weg. 

De vergadering gaf verder een decharge aan het bestuur over de jaarcijfers 2019.

In het overzicht verenigingszaken kwamen onder andere aan de orde:

  • Het SIRA-rapport over de Maatwerkaanpak knellende regelgeving in de Metaal.
  • Het project "Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen".
  • Het evenement Materials-Eurofinish-Surface in Veldhoven op 3 en 4 juni 2020.
  • De ontwikkelingen in Educat.ION (opleidingstak van Vereniging ION).

De notulen van de vergadering worden binnenkort aan de leden toegestuurd.