Met ingang van  20 april 2016 zijn vernieuwde ATEX richtlijnen (RICHTLIJN 2014/34/EU) van kracht.

De ATEX 95 is vervangen door ATEX 114
Hierin staan de eisen waaraan apparaten en beveiligingssystemen, die toegepast worden in een omgeving waar een explosieve atmosfeer kan ontstaan, moeten voldoen.
Op de CE-markering dient dan een speciaal merkteken (εx) te zijn aangebracht.

De technische eisen aan de producten zijn niet gewijzigd, er wordt naar dezelfde geharmoniseerde normen verwezen. Certificaten onder de ATEX 95 richtlijnen blijven geldig. Voorraden die voldoen aan de oude Richtlijn 94/9/EG mogen nog geleverd worden totdat de voorraad op is (overgangsregeling).

De vernieuwing betreft hoofdzakelijk duidelijker omschreven eisen aan marktpartijen (fabrikant, importeur, dealer, installateur enz.) en notified-bodies.

De ATEX 137 is vervangen door ATEX 153
Evenals in de ATEX 137 is het opstellen van een ExplosieVeiligheidsDocument (EVD) in de nieuwe ATEX 153 verplicht. Vanaf 20 april 2016 moet dus gerefereerd worden naar de nieuwe richtlijn.

In het EVD moet tenminste de volgende informatie zijn opgenomen:

  • Vastleggen van noodzakelijke stofeigenschappen.
  • De gevarenzone-indeling. Deze moet actueel zijn (max. 5 jaar oud).
  • Inventarisatie van ontstekingsbronnen en de wijze waarop de risicobeoordeling ervan heeft plaatsgevonden.
  • Vastleggen hoe de zone-indeling (voor stof- en gasexplosiegevaar) is gemaakt.
  • Borging van het in stand houden van de getroffen maatregelen om explosiegevaar te voorkomen.