Rijkswaterstaat neemt vanaf 1 januari 2017 de taken over van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor het melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Hiervoor hebben Rijk, IPO (Interprovinciaal Overleg) en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) het convenant Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) ondertekend.

In de Wet milieubeheer worden bedrijven aangewezen die bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst nemen en, of afgeven verplicht dit te melden aan de landelijke meldinstantie die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangewezen.

Wat verandert ervoor bedrijven?
De manier van melden blijft hetzelfde: meldingen kunnen via de website van AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Elektronisch) worden gedaan. Vanaf 2017 zal Rijkswaterstaat het beheer van deze applicatie overnemen en zal de huisstijl van Rijkswaterstaat worden gebruikt in de communicatie over AMICE.

Provincies en gemeenten zijn bevoegd gezag voor de toezicht en handhaving voor bedrijven die werken met afvalstoffen. De gegevens uit het LMA vormen voor de provincies en gemeenten, en voor de uitvoering verantwoordelijke omgevingsdiensten, belangrijke input voor hun VTH-beleid.