Met het vertrek van de heer F.V.T.C. van Thiel start het bestuur van Vereniging de benoemingsprocedure voor een nieuwe voorzitter.

De benoemingsprocedure is tot stand gekomen op basis van de statuten. Met inachtneming van artikel 3 en 9 van de statuten wordt een profielschets opgesteld door het bestuur van Vereniging ION. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt over welke competenties de nieuwe voorzitter moet beschikken.

Vervolgens wordt er een benoemingsadviescommissie samengesteld, conform artikel 10 van de statuten. De benoemingsadviescommissie:

• bepaalt of er wel of niet begeleiding plaats zal vinden door een extern bureau.

• zal de profielschets als uitgangspunt nemen voor de selectie van de voorzitterskandidaten.

• stelt de procedure vast aan de hand waarvan de werving en selectieprocedure zal plaatsvinden.

• maakt de naam van de kandidaat bekend aan het bestuur van Vereniging ION.

• doet een bindende voordracht aan de Algemene Ledenvergadering, met inachtneming van artikel 9 lid 2 van de statuten.

Heeft u vragen over de procedure of interesse in de functie? Neem dan even contact met ons op:

Contactpersoon namens het bestuur: Marijke de Vries

M: +31 (0)6 53 69 29 75

E: voorzitter@vereniging-ion.nl