Verordening (EU) 2016/217 van de commissie van 16 februari 2016 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft cadmium.

BIJLAGE:
In kolom 2 van vermelding 23 in bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt punt 2 vervangen door:

"Cadmium”
CAS-nr. 7440-43-9
EC-nr. 231-152-8 en cadmiumverbindingen

2. Mogen in verf met de codes [3208] [3209] niet worden gebruikt of in de handel worden gebracht in een concentratie (uitgedrukt in Cd metaal) van 0,01 gewichtsprocent of meer.

Voor verf met de codes [3208] [3209] met een zinkgehalte van meer dan 10 gewichtsprocent van de verf mag de cadmiumconcentratie (uitgedrukt in Cd metaal) geen 0,1 gewichtsprocent of meer bedragen.

Het is verboden geverfde voorwerpen in de handel te brengen met een cadmiumconcentratie (uitgedrukt in Cd metaal) van 0,1 gewichtsprocent of meer van de verf op het geverfde voorwerp.

De gehele tekst is als PDF te vinden op website:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0217&from=EN