Acrylamide (CAS nr. 79-06-1) bestaat uit witte, geurloze kristallen en is goed oplosbaar in water. Het wordt gebruikt als een reactieve monomeer en intermediair in de productie van organische chemicaliën en polymeren. Daarnaast vindt acrylamide toepassing bij de productie van verven, voor het stijven van papier en textiel, voor ertsbewerking en voor het dichten van scheuren bij de constructie van dammen en tunnels.

Sinds 1 januari 2008 is de huidige grenswaarde voor acrylamide 0,16 milligram/m3 TGG-8 uur met een H-notatie.

De Gezondheidsraad heeft op 29 juli 2014 een briefadvies voor acrylamide aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebracht.
Acrylamide moet worden beschouwd als kankerverwekkend voor de mens (classificatie IB). Omdat acrylamide schade kan toebrengen aan het DNA wordt acrylamide beschouwd als een genotoxisch carcinogene stof met een stochastisch genotoxisch werkingsmechanisme.

De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) start de haalbaarheidstoets voor acrylamide met 0,0016 mg/m3 als TGG-8 uur, met H-notatie, als de te toetsen waarde.

Voor acrylamide heeft de Gezondheidsraad al eerder, in 2006, een advies uitgebracht. Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Gezondheidsraad opnieuw naar de door hem in 2006 berekende risicogetallen gekeken. Daarbij heeft hij de literatuur bekeken die sinds 2006 is verschenen, tezamen met de adviezen van de SCOEL en de AGS, die recentelijk de gezondheidsrisico's van beroepsmatige blootstelling aan acrylamide hebben geëvalueerd.
Voor het berekenen van risicogetallen heeft de Gezondheidsraad zich destijds op dierstudies gebaseerd. Er zijn sindsdien geen nieuwe dierenstudies beschikbaar gekomen of studies die een nieuw inzicht verschaffen in het carcinogene werkingsmechanisme van acrylamide. Deze conclusies komen overeen met de recente evaluaties van de SCOEL en de AGS.
De Gezondheidsraad stelt vervolgens in zijn briefadvies van 29 juli 2014 vast dat er geen nieuwe bruikbare gegevens voor een risicoschatting beschikbaar zijn gekomen en er geen reden is om het eerdere advies uit 2006 te herzien.

Ook de subcommissie GSW heeft eerder over acrylamide geadviseerd. Haar advies in 2007 luidde: invoering van een wettelijke grenswaarde van 0,16 mg/m3 als TGG-8 uur met toevoeging van een H-notatie. Deze waarde stemt overeen met het verbodsrisiconiveau dat de Gezondheidsraad in zijn advies in 2006 heeft afgeleid.
Wel voegde de subcommissie destijds aan haar advies toe dat zij over 4 jaar opnieuw een haalbaarheidstoets zou starten naar de mogelijkheden van een verdere verlaging van de grenswaarde richting de streefwaarde (0,0016 mg/m3 als TGG-8 uur, met H-notatie; deze waarde komt overeen met het streefwaarderisiconiveau van 10-6).

De subcommissie vraagt u uitdrukkelijk aan te geven, als de invoering van de voorgestelde waarde op het streefwaardeniveau van 0,0016 mg/m3 als TGG-8 uur, met H-notatie, uit oogpunt van technische haalbaarheid de branche voor grote problemen stelt, welke blootstellingsniveau wel realiseerbaar is of zal zijn en op welke termijn. U dient uw standpunt te onderbouwen met meetresultaten of reële schattingen van blootstellingen.
Informatie over de haalbaarheid van de voorgestelde waarde ontvangt de subcommissie graag vóór 21 mei 2015.

De subcommissie benadrukt dat zij het belangrijk vindt informatie te ontvangen over de technische haalbaarheid van de voorgenomen grenswaarde. Dit betreft zowel informatie over de hoogte van de nieuwe grenswaarde als over de gebruikelijke overgangstermijn van 6 maanden voor de invoering van de nieuwe grenswaarde.

De subcommissie heeft 2 documenten ontwikkeld voor de toetsing van de haalbaarheid van grenswaarden voor genotoxische carcinogene stoffen; het bedrijvenformulier en de rapportageopzet. Deze beide documenten kunt u opvragen bij Hans Bosveld, helpdesk@vereniging-ion.nl. Zij verzoekt u dringend deze documenten als uitgangspunt voor uw rapportage van de resultaten van de haalbaarheidstoets te gebruiken. Ook voor die situatie(s) dat slechts bij benadering iets te zeggen is over bijvoorbeeld het aantal blootgestelde werknemers.

Voor vragen over de procedure, kunt u zich wenden tot: grenswaarden-info@ser.nl.