De Europese Commissie heeft het Comité voor risicobeoordeling (RAC) gevraagd om een wetenschappelijke opinie te vormen t.b.v. het vaststellen van een grenswaarde voor de stof:

Nikkel en nikkelverbindingen (diverse cas.nrs. volgens bijlage*)

Dit verzoek is gedaan overeenkomstig  Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s die verband houden met blootstelling aan kankerverwekkende- of mutagen stoffen op het werk.

Om het RAC bij te staan heef ECHA een voorstel opgesteld waarover nu een publieke raadpleging wordt georganiseerd. Deze is open tot 7 november 2017.

Het eindadvies van het EAC zal op 26 maart 2018 op de website van ECHA gepubliceerd worden.

Middels onderstaande link kunt u alle informatie krijgen uw Engelstalige commentaar geven via een elektronisch formulier (rechtstreeks aan ECHA):
https://echa.europa.eu/echas-executive-director-requests-to-the-committees

*) De lijst met cas.nrs. is, evenals het voorstel in PDF-formaat, op te vragen bij de helpdesk van Vereniging ION (helpdesk@vereniging-ion.nl).