Bij elk oppervlaktebehandelend bedrijf dat werkt met baden met gevaarlijke stoffen worden al veel maatregelen genomen om mens en omgeving te beschermen tegen blootstelling. Zo worden er bij de baden diverse soorten afdekkingen toegepast als dat nodig is en kennen we verschillende soorten van afzuiging, zowel lokaal op het bad alsook in het bedrijf. Verder hebben de bedrijven vloeistofdichte vloeren, overloopkelders en gefilterde ventilatie. En als het nodig is worden de direct aanwezigen voorzien van PBM's. Er gebeurt dus al veel, maar er is ook nog veel onduidelijk. 

Zo is met het speerpuntproject van Inspectie SZW op het gebied van blootstelling aan Chroom(VI) een voorverkenning gedaan bij een aantal bedrijven. Geen van de bezochte bedrijven kon eenduidig aantonen dat de nieuwe grenswaarde van 1µg/m3 nooit overschreden werd. De metingen die daarvoor nodig zijn, zijn kostbaar en tijdrovend. Daarbij komt dat elk bedrijf zijn eigen oplossing heeft om de blootstelling zo laag mogelijk te laten zijn. Hoewel het effect van elke maatregel afzonderlijk wordt erkend, is er nog niet eerder een overzicht gemaakt van welke maatregel welk effect heeft. Dat betekent dat er dus ook geen veilige werkwijze bepaald kan worden. Eigenlijk lopen we hier steeds achter de feiten aan.

Chroom(VI) is de eerste (grote) stof waar deze strikte grenswaarden zijn gaan gelden. Er komen nog vele stoffen aan. Ook stoffen die we (veel) in de branche gebruiken. Het beschikbaar zijn en het mogen gebruiken van die stoffen is voorwaardelijk voor de bedrijfsvoering van de oppervlaktebehandelende bedrijven. Om te voorkomen dat we steeds achter de feiten aan blijven lopen is Vereniging ION met een gestructureerde inventarisatie gestart, waarbij uiteindelijk een handboek veilige werkwijzen moet ontstaan.

De stoffen die we vooralsnog gaan meenemen in het onderzoek zijn stoffen die in alle geledingen van de oppervlaktebehandelende branche worden gebruikt, dus zowel door galvaniseerbedrijven, alsook anodiseerbedrijven, verzinkers, poedercoaters en natlakkers.

Vanwege het unieke karakter van dit onderzoek, alsmede het belang voor de veiligheid van medewerkers en de omgeving van de bedrijven, heeft Vereniging ION subsidies toegekend gekregen van in totaal bijna € 200.000,-. De rest moet door de bedrijven uit de branche opgebracht worden in tijd en in metingen.

Binnenkort zullen we hier meer over publiceren. Tot die tijd, als u ook mee wil doen met het project, dan kunt u zich aanmelden bij Vereniging ION (030 - 630 03 90 of stremmelaar@vereniging-ion.nl).