In het Brzo 2015 is veroudering van installaties en corrosie (‘ageing’) als nieuw aandachtspunt opgenomen. Vanaf 2017 gaan de BRZO+ inspecteurs door het gebruiken van een nieuw inspectie- instrument het thema Ageing inspecteren. Dit instrument is ontwikkeld om ageing te inspecteren bij de reguliere inspecties op arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieuveiligheid. Dit past binnen de bestaande BRZO+ inspectiemethodieken.

De meerwaarde van het thema Ageing is dat er zowel inhoudelijk als op systeemniveau op de onderwerpen wordt ingegaan. Er wordt op een gestructureerde wijze in relatie tot de VBS-elementen uit het Brzo 2015 bekeken. Hierdoor ontstaat op termijn een goed beeld over de mate van beheersing van de risico’s die verband houden met ageing binnen alle VBS elementen.

Wat is Ageing?
Ageing gaat niet alleen over hoe oud je equipment is. Het gaat vooral over wat je weet over haar staat en hoe deze verandert in de tijd. Ageing van installaties is het effect waarbij een component lijdt aan een of meer vormen van materiaal verslechtering en beschadiging (meestal, maar niet persé, geassocieerd met de leeftijd en bedrijfstijd). Hierdoor neemt de kans op falen met het verloop van de tijd toe.

Een definitie voor ageing is vastgesteld omdat het een zeer veelomvattend begrip is. De definitie is overgenomen van de Engelse Health and Safety Executive (HSE). De resultaten van de inspecties van het thema Ageing zullen op termijn leiden tot meer kennis en ervaring bij alle partijen.

Ook bij de Brzo-bedrijven zal naar verwachting de komende jaren een verdere ontwikkeling plaatsvinden om ageing-aspecten (in brede zin) herkenbaar in hun (veiligheids-) managementsysteem op te nemen. Bijvoorbeeld in hun managementsystemen voor onderhoud of operational integrity van al hun ‘assets’. Het kan eventueel leiden tot het bijstellen van het inspectie instrument Ageing.

Waarop wordt geïnspecteerd?
In de eerste fase van het project gaan de inspectieteams aan de slag met de volgende onderwerpen:

1. Op systeemniveau kijken naar:

  • de inventarisatie van de aanwezige apparatuur
  • de procedures voor de identificatie van de installatiedelen en apparatuur die tekenen van veroudering zouden kunnen vertonen
  • hoe de conditie van de installaties en de apparatuur in de gaten wordt gehouden

2. corrosie onder isolatie van leidingen
3. koel- en bluswaterleidingen

In een vervolgfase kan de focus gelegd worden bij specifieke verouderingsproblemen. Zoals van elektronische systemen en software, verouderde technieken, verouderde procedures en wegvloeien van kennis.

Duur van het project
De thema’s waarmee in januari 2017 wordt gestart worden in heel 2017 gebruikt. Evaluatie en monitoring zal uitwijzen welke accenten in de jaren erna worden geïnspecteerd.

Bron: https://brzoplus.nl/actueel-0/nieuwsberichten/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2016/december-2016-brzo/