De vorige editie van de BREF STM dateert alweer van augustus 2006. Tijd dus voor herziening, want de (milieu)technologieën voor onze branche zijn sinds die tijd behoorlijk veranderd. Toch ligt het niet zo eenvoudig. Van referentielijst wordt de BREF STM steeds meer een wet. Reden voor de oppervlaktebehandelende branche om alert te zijn.

De BREF STM is relevant voor de galvanische industrie met baden vanaf 30m3. De BREF STM gaat over het aanbrengen van de elektrochemische en metallieke deklagen (coatings) waarbij gebruik wordt gemaakt van SVHC-stoffen. Baden met vloeibaar metaal, zoals het thermisch verzinken, vallen niet onder de BREF STM. De BREF STM heeft als volledige titel "Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics". Het zijn feitelijk lijsten die door het bevoegd gezag gebruikt kunnen worden om na te gaan of een bedrijf de juiste technologieën heeft toegepast om de omgeving zo goed mogelijk te vrijwaren van ongewenste stoffen (emissies via lucht en water).

Vanuit de belangen van Nederland en de wet- en regelgeving volgend, werkt Vereniging ION met en voor de branche heel nadrukkelijk aan het verhogen van de omgevingsveiligheid (externe veiligheid) en de medewerkers veiligheid (interne veiligheid) van de processen. Daarbij zullen SVHC-stoffen gebruikt blijven worden. Wij geloven niet in een gifvrije samenleving zoals beschreven in de EU-chemicaliën strategie. Het uitbannen van gevaren is een utopie, het beheersen (minimaliseren) van de risico’s is een branche gedragen uitdaging.

De verantwoordelijkheid voor de herziening van de BREF's ligt bij de EC, die daarvoor het EIPPCB in Sevilla heeft opgericht. In de aanloop naar de formele herziening van de BREF STM heeft Vereniging ION samen met de collega's van Finland (namens CETS) meegewerkt aan het vooronderzoek door het Baltic Sea Consortium. Dit consortium werd geleid door onder andere Zweden. Vereniging ION is (bestuurlijk) betrokken bij CETS. De Europese koepelorganisatie voor de oppervlaktetechnologische industrie. Via dat gremium zijn 2 vertegenwoordigers afgevaardigd naar het artikel 13 forum in Sevilla. Het betreft de collega’s van Frankrijk en Duitsland.

Een aantal landen heeft directe contacten met de nationale TWG (technische werkgroep). Zo ook Vereniging ION met de TWG van Nederland. En hoewel het formele gesprek in Sevilla wordt gevoerd brengen we ook nationaal onze inzichten naar voren. De planning loopt als volgt:

  • januari 2022 - de nationale TWG's geven hun input aan het EIPPCB.
  • mei 2022 - de concepttekst van de herziening BREF STM wordt verwacht. Deze gaat dan naar het artikel 13 forum.
  • november 2022 - herziening BREF STM gereed.

Bij de gesprekken met de nationale overheden hanteren de brancheverenigingen een aantal uitgangspunten:

  • De BREF is geen wetgeving, maar is een lijst van maatregelen die gebruikt kunnen worden om emissies te verlagen naar water en lucht. Zaken als energie en arbeidsveiligheid zijn daarin niet opgenomen. Daar bedrijven de issues in samenhang moeten bezien kan de BREF dus niet dwingend zijn. Het is ons bekend dat bij inspecties het nog wel eens als zodanig wordt neergezet. Wij beschouwen de BREF STM in de oppervlaktebehandelende branche als een indicatieve opsomming van mogelijke maatregelen waaraan de inspecties kunnen toetsen.
  • De BREF is feitelijk voor een badinhoud van meer dan 30 m3. In werkelijkheid wordt de BREF ook vaak onterecht gehanteerd voor kleinere baden.
  • De BREF is inmiddels uitgegroeid tot een 600 pagina’s groot document waarin bijvoorbeeld ook emissielimieten worden gedefinieerd. Gezien de voorgaande 2 punten en het feit dat er veel andere wetgeving is die deze zaken al regelt, denk aan bijvoorbeeld CLP en REACH, is een dergelijke detaillering/uitwerking een dubbeling, en dus ongewenst omdat benoemde limieten in de praktijk bijna nooit hetzelfde zijn. Wij zouden graag zien dat de BREF STM bij zijn oorspronkelijk doel blijft; een lijst met indicatieve maatregelen.

Voor de goede orde; de BREF STM is oorspronkelijk wel bedoelt als referentielijst, maar is via de Industrial Emissions Directive (2010/75/eu) toch onderdeel van wetgeving geworden. Het is dus niet zo vrijblijvend als het op het eerste gezicht lijkt.

In de loop van de herziening zullen ook bedrijven worden benaderd voor interview. In Nederland zal Vereniging ION dat coördineren. Het kan dus zijn dat uw bedrijf benaderd wordt voor medewerking. En uiteraard rekenen wij dan op een constructieve ontvangst.