In 2015 is de Kennisgroep Brandwerende Coatings opgericht met brede vertegenwoordiging vanuit OGOS, VVVF, BBN, OnderhoudNL, Vereniging ION, Bouwen met Staal en Zinkinfo Benelux. Doel van de kennisgroep is de kwaliteit van brandwerende coatings aangebracht op een staalconstructie te bevorderen vanuit een ketenbenadering. Wanneer alle schakels in de keten zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheid en de benodigde informatie en kwaliteit op het juiste niveau doorgegeven en geborgd wordt, kan de constructieve veiligheid bij brand op het vereiste niveau gerealiseerd en behouden worden.

Omdat dit gewenste niveau anno 2016 nog niet bereikt is, is er een checklist opgesteld, waarin alle relevante aspecten, alle spelers, alle verantwoordelijkheden en alle controlepunten aan de orde komen. Deze checklist anticipeert reeds op de in te voeren private kwaliteitsborging (en is als zodanig op te nemen in de toetsingsinstrumenten), maar is evenzeer bruikbaar in de huidige fase van publieke toetsing of in een (duale) overgangsfase van publiek naar privaat.

Hoewel de kennisgroep de checklist zo zorgvuldig mogelijk heeft opgesteld, is het denkbaar dat er correcties en toevoegingen nodig zijn of dat voortschrijdend inzicht een heruitgave nodig maakt. Gebruikers van de checklist worden uitgenodigd hun opmerkingen in te dienen via carolien.nieuwland@rws.nl.

Als vervolg op deze checklist is de kennisgroep voornemens een model garantiecontract op te stellen en te publiceren. Hierin worden de garanties op de uitgevoerde werkzaamheden en de positie van opdrachtgevers/eigenaren en opdrachtnemers beschreven.

De checklist is hier te downloaden: https://vereniging-ion.nl/downloads