Het is steeds moeilijker voor een bedrijf om zich op een verantwoorde wijze te ontdoen van chemisch afval. Via een aantal initiatieven is Vereniging ION gevraagd hier actie op te ondernemen. Bij voldoende aanmelding zal Vereniging ION namens de achterban gaan onderzoeken wat de mogelijkheden van hergebruik en de kosten zijn.   

Tijdens recente gesprekken met lidbedrijven zijn de volgende punten geconstateerd:

  • Het aantal afvalverwerkers is beperkt waar oppervlaktebehandelende bedrijven afvalstoffen kunnen aanbieden.
  • Prijsverhogingen zijn generiek binnen deze sector en is weinig tegen in te brengen. Wij hebben echter geen referentiekader of de tarieven redelijk zijn.
  • Overstappen naar een alternatieve afvalverwerker is complex. 
  • De wetgeving is erg aan het wijzigen. Waar moeten wij nu eigenlijk aan voldoen?

Groot probleem voor de dagelijkse operaties is dat de wetgever hogere eisen stelt, waaraan de ontdoener zich heeft te hoeden. Een en ander is te verklaren vanuit mens- en milieu-veiligheid, maar toch. 

Vereniging ION heeft intensief contact met Inspectie Leefomgeving en Transport, en praat mee over de Waste Frame Directive over de grenzen van de wet en hoe we dan tegen zo laag mogelijke kosten op een verantwoorde wijze van het afval afkomen. 

De verwerkingscapaciteit is beperkt, zeker na de uitval van vuilverbranding Amsterdam, en door de strengere wetgeving neemt het aanbod toe. Er valt steeds meer onder de classificatie SVHC-afval.

De wens is geuit om vanuit Vereniging ION als collectief naar buiten te treden en de mogelijkheden van hergebruik van afvalstoffen te onderzoeken en/of betere condities voor afvoer te bedingen? Bent u het met de bevindingen van uw collega's eens, en wilt u ook meedoen met het afvalproject, meldt u dan aan bij het secretariaat (info@vereniging-ion.nl).