Noot vooraf: Vereniging ION staat voor vervangen als het kan en autoriseren als het moet en veilig kan. Het is mogelijk om veilig met Chroom-6 verbindingen te werken. Het is vooral de mens die er mee werkt, die bepaalt of het ook veilig gebeurd. Zeker Chroom-6 verbindingen als productiestoffen (intermediates) worden onder gecontroleerde omstandigheden gebruikt. Onveiligheid van of met deze stoffen is dus geen stoffenprobleem, maar een bedrijfsaangelegenheid (werkgevers en werknemers). Ook met verf en fijnstof waarin (vermoedelijk) chroom-6 verbindingen zitten, kan veilig gewerkt worden als de Arbo-regels gevolgd worden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Vereniging ION.

Hoewel de gepresenteerde planning ter indicatie is, en er dus nog een mogelijkheid is dat het verschoven wordt, gaan we ervan uit dat op 3 en 4 februari 2020 de autorisaties voor CTAC Sub en REACH Law in stemming komen. 

Na een uitspraak van het Europese Hof over de loodchromaatautorisatie, en de motie van het Europees Parlement van Bas Eickhout (MEP), heeft de Commissie op 11/12 april 2019 het besluit over de autorisatie van CTAC Sub aangehouden (15 februari 2019). Er zijn naar onze inschatting 2 opties:

  1. Herbevestigen van de beslissing zoals die is (voor)genomen op 15 februari 2019. Zie voor meer informatie: https://vereniging-ion.nl/reach-comite-neemt-besluit-over-autorisatie-chroomvi-betekent-oppervlaktebehandelende-bedrijven
  2. Aanpassingen of aanvullingen van de eisen, die aan het toekennen van de autorisatieaanvraag zijn verbonden om tegemoet te komen aan de uitspraak van het Europees Hof en de motie Eickhout. 

De mogelijkheid dat de autorisatieaanvraag in zijn geheel wordt afgewezen, wordt niet voorzien. Daar is Chroom-6 als stof voor de industrie te belangrijk voor. Voor de goede orde; het toekennen van de autorisatieaanvraag betekent een gebruik onder voorwaarden. Het is nadrukkelijk geen verbod. Ook kan na het verstrijken van de autorisatieperiode opnieuw een aanvraag voor autorisatie worden ingediend. Zie hiervoor de informatie op de eerder genoemde pagina (zie link).

Ten aanzien van de reeds bekende eisen kunnen we nog vermelden dat het project van Vereniging ION, "Veilige werkwijzen met SVHC-/CMR-stoffen", de vraag van zowel ECHA alsook van CTAC Sub over blootstellingsgegevens voor een belangrijk deel dekt. De locatiespecifieke informatie moet nog wel toegevoegd worden, maar de effecten van maatregelen en de bijbehorende validatie door metingen is wel beschikbaar.