Op 10 maart 2020 deed het gerechtshof in Den Bosch uitspraak in een zaak van 4 defensiemedewerkers tegen hun werkgever de gezondheidsschade door het werken met chroom-6 houdende verf. De uitkomst: Defensie is als werkgever ernstig tekort geschoten in haar verantwoordelijkheid voor haar personeel. 

In de periode van 1984 - 2006 hebben ongeveer 2.500 militairen gewerkt op de POMS (Prepositioned Organizational Materiel Storage) sites van Defensie aan het in stand houden van militair materieel. Na verloop van tijd werden een aantal defensiemedewerkers ziek waarbij men een relatie met het werken met chroom-6 houdende verf zegt te hebben aangetoond. Hoewel het Centrum voor Beroepsziekten die link niet zo sterk heeft gelegd als nu naar voren komt uit het arrest, kan niet ontkent worden dat chroom-6 verbindingen onder de CMR-stoffen vallen.

Vereniging ION heeft altijd betoogd dat het probleem niet zozeer de stof is, als wel de manier waarop mensen met die stof omgaan. In dit geval heeft volgens het arrest Defensie ernstig nagelaten om haar medewerkers op de hoogte te stellen van de risico's, en om adequate maatregelen te nemen tegen blootstelling op een zodanig niveau dat er geen gezondheidsschade was. Met een kleine aanpassing kan de slogan van Defensie dus zijn: onze oppervlaktetechnologie was bij Defensie dus niet in goede handen. De 4 defensiemedewerkers krijgen hiermee een opening om de schade op de werkgever te verhalen.

Hoewel Vereniging ION op geen enkele wijze het leed van de slachtoffers wil bagatelliseren en onderschrijft dat niemand ziek hoort te worden van zijn werk, is er in de uitspraak wel iets positiefs te lezen. Immers, niet de stof wordt hier als schuldige aangewezen, maar Defensie als werkgever die de stof op een ondeskundige wijze heeft laten gebruiken. Het niet informeren, en het niet nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen wordt Defensie kwalijk genomen. Niet het enkele feit dat de stof gebruikt wordt. Vereniging ION hanteert de slogan, vervangen als het kan en autoriseren als het moet en veilig kan, en dat wordt hier dus feitelijk onderschreven. En ook de waarde van het project Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen wordt met dit arrest onderstreept.

Overigens moet hierbij wel vermeld worden dat ook de werknemers niet helemaal vrijuit gaan. Volgens één van de defensiemedewerkers werd er in de werkplaats koffie gedronken met verfstof, werden er boterhammen gegeten met verfstof en werden er zelfs stukjes Mars met verfstof naar binnen gewerkt. In een dergelijke omgeving zal de arbeidshygiëne op andere gebieden ook niet hoog zijn geweest. Nu is het absoluut een taak van de werkgever om daarop toe te zien, maar het gedrag van het personeel zou je ook gemakzuchtig of naïef kunnen noemen.

Reden waarom Vereniging ION hamert op een gedeelde verantwoordelijkheid. Immers, een werknemer is primair degene die op elk moment weet wat hij gaat doen, en dus ook een inschatting zou kunnen/moeten maken van de risico's en de eventueel te nemen maatregelen. Een werkgever mag eraan gehouden worden om goede informatie en "state of the art" veiligheidsmaatregelen te nemen om gezamenlijk het risico op gezondheidsschade zo klein mogelijk te maken.

Wilt u meer weten? Kijk dan nog even verder op deze website; tab e-book Veilig werken met SVHC-/CMR-stoffen op de homepage, of bekijk het YouTube filmpje https://www.youtube.com/watch?v=ueJzp7xZ1No.