SCIP is de database voor informatie over zorgwekkende stoffen in voorwerpen als zodanig of in complexe voorwerpen (producten) die zijn vastgesteld in het kader van de afvalrichtlijn (Waste Framework Directive - WFD). SCIP staat voor Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).

Bedrijven die voorwerpen met zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's, die op de kandidaatslijst staan in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g)) leveren op de EU-markt, moeten vanaf 5 januari 2021 informatie over deze voorwerpen indienen bij ECHA. De SCIP-database zorgt ervoor dat de informatie over voorwerpen die stoffen uit de kandidatenlijst bevatten beschikbaar is gedurende de hele levenscyclus van producten en materialen, ook in de afvalfase. De informatie in de database wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan afvalbeheerders en consumenten.

Hoewel de brancheverenigingen in de basis positief staan tegen het idee, is er op de uitvoering nogal wat aan te merken. Daarom wordt er onder andere via Orgalime door een 20-tal brancheverenigingen gediscussieerd met de Europese overheid. Een aantal van onze bedenkingen:

  • Zo is er nog steeds de lopende discussie over artikel 33. De REACH-verordening stelt in artikel 33 dat elke leverancier van een voorwerp dat een stof bevat die aan de criteria van artikel 57 voldoet, en overeenkomstig artikel 59 lid 1 in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) is gemeten, verstrekt de afnemer van het voorwerp voldoende aan de leverancier bekende informatie om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken, waaronder ten minste de naam van de stof. Het is nog lang niet duidelijk hoe in de bijzonder complexe toeleverketens deze informatie beheersbaar opgeslagen en toegankelijk gemaakt kan worden.
  • ECHA heeft de database en de interface met een minimaal budget gebouwd en in korte tijd geïmplementeerd. Hoewel het mooi is dat er eens een automatiseringsproject bij de overheid is die niet uit de hand loopt, is daarmee de tool wel heel basaal en zeker niet gebruikersvriendelijk geworden. Daarmee wordt de eenduidigheid van de informatie niet gewaarborgd en worden de uitvoeringskosten (weer) bij het bedrijfsleven gelegd.
  • Ten aanzien van vertrouwelijkheid van de gegevens is er nog onvoldoende zekerheid.

Voor de oppervlaktebehandelende branche (applicateurs) heeft deze WFD naar het zich laat aanzien weinig relevantie. SCIP gaat namelijk niet over productiestoffen (intermediates) en over het eigen bedrijfsafval. Applicateurs zullen wel de informatie over de toegepaste coating aan de opdrachtgever moeten verstrekken. De bedrijven die producten op de markt brengen, en die (laten) voorzien van een coating zullen de informatie over het product wel moeten invoeren in de database. Ter ondersteuning hieronder een paar links: