De Europese Commissie (DG Environment) heeft een openbare raadpleging gelanceerd over hun routekaart voor de chemicaliënstrategie voor duurzaamheid (gifvrij EU-milieu). Deze routekaart is als bijlage bij deze pagina gevoegd (zie rechts). Uiteraard zijn de brancheverenigingen alert op de ontwikkelingen en zullen ook reageren. Mocht u zelf willen reageren, de raadpleging is open tot 20 juni 2020. Als u voorstellen heeft om de brancheverenigingen te laten reageren, dan zien wij uw input graag uiterlijk 12 juni 2020 tegemoet.

Voor de oppervlaktebehandelende branche is de beschikbaarheid van chemicaliën voorwaardelijk, dus ook SVHC-/CMR-stoffen. Naar het oordeel van Vereniging ION zijn deze (productie)stoffen veilig te gebruiken en zijn de meeste stoffen niet terug te vinden in het eindproduct. Voor informatie over de stoffen verwijzen wij u ook graag naar de specifieke items op onze website.

De goedkeuring van de chemische strategie voor duurzaamheid door de Commissie is gepland voor het derde kwartaal van 2020.

Aanvullende informatie:

  • Deze Chemische Strategie voor Duurzaamheid wordt uitgevoerd in het kader van de Europese Green Deal, als een eerste stap op weg naar een nul vervuilingsambitie, voor een gifvrij milieu, in synergie met het Actieplan nul vervuiling (gepland in 2021).
  • De strategie zal voortbouwen op recente beleidsevaluaties en initiatieven die verband houden met de EU-wetgeving inzake chemische stoffen - met name de tweede REACH-evaluatie, de geschiktheidscontrole van de meest relevante chemicaliënwetgeving (met uitzondering van REACH) en de mededeling over opties om de interface tussen chemische stoffen aan te pakken, product- en afvalwetgeving, maar ook over specifieke beleidsevaluaties die worden uitgevoerd op het gebied van milieu- en gezondheidsbescherming, producten, voedsel en bescherming van werknemers.
  • De huidige COVID-19-crisis vergroot de reden om meer actie te ondernemen op het gebied van chemicaliën. Deze actie is bedoeld om te zorgen voor een betere bescherming van de gezondheid van de burgers, maar ook om het sociaal-economische herstel van de Europese industrie die chemicaliën produceert en gebruikt, mogelijk te maken en te ondersteunen. Hierbij is er extra aandacht voor een strategische autonomie van de EU voor de chemicaliën die essentieel zijn voor de samenleving en de gezondheid (bijvoorbeeld voor de productie van geneesmiddelen of ontsmettingsmiddelen).
  • De Chemische Strategie voor Duurzaamheid zal zowel helpen de burgers en het milieu beter te beschermen tegen “gevaarlijke” chemicaliën alsook innovatie stimuleren voor de ontwikkeling van veilige en duurzame alternatieven. Het zal een visie en een alomvattend actiekader vaststellen waar alle partijen - inclusief de industrie - zouden moeten samenwerken om een ​​betere gezondheid en milieubescherming en een groter wereldwijd concurrentievermogen te combineren.
  • Dit kan worden bereikt door het juridische kader te vereenvoudigen en te versterken. De Commissie zal bekijken hoe de agentschappen en wetenschappelijke instanties van de EU beter kunnen worden gebruikt om over te gaan tot een proces van ‘één stof - één beoordeling’ en om meer transparantie te bieden bij het geven van prioriteit aan maatregelen ter bestrijding van chemicaliën. Tegelijkertijd moet het regelgevingskader snel wetenschappelijk bewijs weerspiegelen over het risico van hormoonontregelaars, gevaarlijke chemicaliën in producten, waaronder invoer, combinatie-effecten van verschillende chemicaliën en zeer persistente chemicaliën.
  • De strategie ondersteunt ook de strategische autonomie van de EU bij de productie van essentiële chemicaliën in de belangrijkste sectoren en bevordert onderzoek en ontwikkeling voor de duurzame transformatie van de chemische industrie.
  • De goedkeuring door de Commissie van de chemicaliënstrategie voor duurzaamheid is gepland voor het derde kwartaal van 2020. Er is geen raadpleging en ook geen effectbeoordeling nodig voor de strategie. Acties die in het kader van de strategie zijn ontwikkeld met verwachte significante effecten, zullen worden onderworpen aan een effectbeoordeling, in overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie voor betere regelgeving.

Bron: Orgalime