Op 31 december 2020 loopt de huidige convenant periode MJA3 af. De overheid en de brancheverenigingen zijn in overleg over een opvolger die invulling geeft aan CO2-reductie conform de klimaatdoelstellingen. Uiteraard zal het nieuwe convenant voortborduren op de resultaten uit het verleden, maar wat wordt er nieuw? 

Hoewel veel moois in de loop der jaren uit de respectievelijke MJA-convenanten was verdwenen, bleek de MJA3 toch voor veel bedrijven een goed instrument om invulling te geven aan energiebesparing. Misschien niet altijd vanwege de groene gedachte, dan toch in ieder geval vanuit de eigen portemonnee.  

Omdat er in nieuwe wetgeving, die voortvloeit uit het Klimaatakkoord, veel verplicht wordt, is lange tijd gedacht dat een nieuw convenant weinig toevoegde aan de doelstellingen. Immers, een convenant is een set van maatregelen die een branche zichzelf vrijwillig oplegt, omdat men een bovenwettelijke doel wil bereiken. In het afgelopen jaar werden de contouren van de nieuwe wetgeving steeds duidelijker, en daarbij bleek dat er wel degelijk ruimte is voor een convenant die profijtelijk is voor de diverse branches.

Tijdens de ION Dag voor de Ondernemer zal worden ingegaan op de wettelijke verplichtingen die aan de orde zijn als er geen convenant wordt gesloten. En ondanks dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan een goede convenant tekst, zal deze niet op 1 januari 2021 gereed zijn. Daarom zullen de wettelijke verplichtingen gaan gelden, waarbij de bedrijven en het bevoegd gezag via brieven geïnformeerd zullen worden over de ontwikkelingen. Immers, we willen niet graag vanaf 1 januari 2021 direct met een heel ander inspectieregime worden geconfronteerd. Maar wat dan wel?

Als eerste zal de EED-plicht ontstaan. Als een bedrijf niet onder de EED-plicht valt, dan is er een informatieplicht. Kijk goed wat voor uw bedrijf van toepassing is. Overigens wordt er vanuit gegaan dat het doen van een inventarisatie van de huidige situatie, en van de te nemen maatregelen, ook de basis zal gaan vormen voor een convenant.

De doelstelling die we met het nieuwe convenant beogen en waar nog over gesproken wordt, zijn te verwoorden als:

  • Kennisdeling (best practises).
  • Kennis ondersteuning door experts.
  • Onderzoek en projecten gezamenlijk uitvoeren. Denk aan scope 1/2 maatregelen gezamenlijk realiseren.
  • Administratieve lasten verlagen.
  • Concernaanpak (meerdere locaties uitruilen) mogelijk maken.
  • Investeringen ten behoeve van het uitvoeren van maatregelen zelf in de tijd zetten zodat investeringen een natuurlijk bedrijfstraject volgens.
  • Slechts 1 bevoegd gezag per locatie of concern.
  • Financiële ondersteuning voor minder rendabele projecten.

Omdat er nog veel gebeurd, raden wij aan de informatie op de website in de gaten te houden, en in te loggen tijdens de ION Dag voor de Ondernemer op 11 november.