Momenteel wordt binnen de invoering van REACH veel aandacht gegeven aan Chroomtrioxide (zeswaardig chroom). Dit is het gevolg van het feit dat de Sunset Date voor Chroomtrioxide bepaald is op 21 september 2017. De laatste mogelijkheid om een autorisatie aan te vragen is 21 maart 2016. Inmiddels is duidelijk dat de downstream users zelf moeten zorgen voor een toelating voor het gebruik van Chroomtrioxide door bij hun leverancier na te gaan of hun gebruik ook is afgedekt met een autorisatie (Heeft de leverancier autorisatie aangevraagd voor deze stof?). Indien dit niet het geval is, dan heeft men de keuze uit zelf een autorisatie aan te vragen, de activiteiten te staken of een alternatief in te zetten. Als u dus gebruiker bent van Chroomtrioxide, dan verdient het aanbeveling om in ieder geval tijdig de juiste informatie te verzamelen en een keuze te maken.

Tijdens de themabijeenkomst op 12 maart 2015 die door VOM België en Vereniging ION was georganiseerd, werd nagegaan wat de status is bij de alternatieven voor hardverchromen. Immers, recent heeft het Fraunhofer Instituut laten weten dat een volwaardige vervanging voor zeswaardig chroom bij het hardverchromen, nog zeker 10 jaar op zich laat wachten. Na een uiteenzetting van de techniek van het hardverchromen, en de specifieke eigenschappen en toepassingen werden meerdere (potentiële) alternatieven toegelicht door specialisten op hun vakgebied.

De conclusie na een paneldiscussie was dat er op (kleine) deelgebieden best goede resultaten worden gehaald met alternatieven. Deze alternatieven zijn in directe kostprijs overigens wel aanzienlijk duurder. Echter voor de belangrijkste toepassingen van Chroomtrioxide voor het hardverchromen, zijn momenteel geen technisch aanvaardbare alternatieven voorhanden. Dit is de belangrijkste reden waarom de industrie voor het hardverchromen met Chroomtrioxide de langst mogelijke autorisatieperiode heeft gevraagd. Immers voor de industrie is continuïteit van de productie over een lange periode een noodzaak. In een professionele industriële omgeving zijn de risico’s van werken met Chroomtriode goed beheersbaar. En het beheersen van risico’s  is een voorwaarde om überhaupt voor een autorisatie in aanmerking te komen.

Meer informatie hierover? Neem contact op met het secretariaat van Vereniging ION (secretariaat@vereniging-ion.nl of 030 - 630 0390).