In het meinummer van Oppervlaktetechnnieken en via de website hebben we reeds kenbaar gemaakt dat op 20 april 2015 een gesprek met Inspectie SZW heeft plaatsgevonden. Inmiddels hebben we van Inspectie SZW de bevestiging op de gespreksnotitie ontvangen. Onderstaand de tekst:

Het gesprek van 20 april jongstleden is ook positief beleefd aan de zijde van de Inspectie SZW. Besproken is dat bedrijven niet of nauwelijks in staat zouden zijn om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen. De insteek voor een branche brede aanpak met gebruikmaking van '5x Beter' is daarbij als gewenste oplossingsrichting aangemerkt. In de tussentijd wordt van de bedrijven wel een inspanning verwacht. Op een juiste wijze omgaan met de gevaarlijke stoffen, een goed gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het geven van voorlichting en onderricht zijn zaken die daarbij aan de orde zijn. Als dat geborgd is, kan vooralsnog worden volstaan met het registreren van de gevaarlijke stoffen in het bedrijf met bijbehorende grenswaarden. De ontwikkelingen met betrekking tot een branche brede aanpak, of het uitblijven daarvan zijn daarbij van invloed op de houdbaarheid van deze afspraak. Mede daarom verzoek ik u ons te blijven informeren over uw vorderingen op dit dossier.

De laatste zin gaat onder andere over het opstellen van blootstellingsscenario’s. Vereniging ION heeft aangegeven dat de branche zich aansluit bij de uitkomst van '5x Beter'. Op het moment dat de procedures helder zijn, zal Vereniging ION het voortouw nemen om de benodigde blootstellingsscenario’s branche breed op te pakken. Dat scheelt de individuele ondernemer tijd en geld.