In de zomer van 2020 werd Vereniging ION bekend met het feit dat in de Europese Unie een project gestart was voor uniforme grenswaarden Isocyanaten. Daarnaast heeft de Nederlandse Gezondheidsraad een advies aan de SER uitgebracht om te komen tot een waarde van 0,1µg NCO/m3. Voor Vereniging ION was op dat moment niet bekend welke waardes in de branche gebruikelijk waren. Immers, tot op dat moment werden er geen eisen gesteld aan de blootstelling aan Isocyanaten.

Isocyanaten zijn stoffen die bij inademing kunnen leiden tot allergische klachten aan de luchtwegen, waaronder astma. Ook huidblootstelling kan bijdragen aan het ontwikkelen van allergische klachten en een allergische huidreactie veroorzaken (sensibilisering). 

Om na te gaan of de advieswaarde haalbaar is, is aan Royal Haskoning DHV gevraagd om een onderzoek te doen. De datum van indienen van informatie door de branches was gesteld op september 2020.

Om te bepalen welke waardes, waar in de branche voorkomen, is een onderzoek gestart. Voor de oppervlaktebehandelende branche komen Isocyanaten alleen voor in polyurethaan natlakken. En om te komen tot de blootstellingswaarden, is bij een applicateur een referentiemeting gedaan.

Uiteraard was dat niet gereed op de gevraagde datum van indienen en heeft Vereniging ION uitstel aangevraagd bij de SER. Op 14 oktober is het gevraagde uitstel verleend tot 1 april 2021.

Op 22 oktober is het rapport met de referentiemeting opgeleverd. Hoewel de blootstelling niet verontrustend is, en er bij applicateurs al de nodige maatregelen zijn getroffen om blootstelling te voorkomen, zijn de gemeten waardes wel hoger dan de voorgestelde grenswaardes. Hierbij opgemerkt dat de Europese Unie naar andere di- en tri-isocyanaten kijkt dan Nederland.

Ook loopt er een bureauonderzoek (literatuurstudie).

Voor de oppervlaktebehandelende branche zal Vereniging ION de ontwikkelingen in de gaten houden, maar we werken samen met 7 brancheverenigingen om voor Nederland tot een realistische waarde te komen, die recht doet aan het voorkomen van gezondheidsschade en het belang van het verwerking van risicostoffen, in dit geval producten met Isocyanaten.