In Nederland zijn de regels die gelden voor het vervoer van "gevaarlijke" stoffen vervat in 2 wetten. De voor de oppervlaktebehandelende branche relevante wet is de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS). De internationale regelingen zijn in de Nederlandse wetten voor vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen, en daarmee van kracht binnen Nederland. Voor het wegvervoer is dit de ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

Binnen de oppervlaktebehandelende branche zijn er 3 goederenstromen die onder de handhavingsbevoegdheid vallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Deze 3 goederenstromen zijn:

  • Laden en lossen van "gevaarlijke stoffen":
    Één van de verplichtingen bij het laden en lossen van "gevaarlijke" stoffen is dat er een audit uitgevoerd moet worden door een veiligheidsadviseur. Om te voorkomen dat daar door de oppervlaktebehandelaar een externe veiligheidsadviseur voor ingehuurd moet worden heeft Vereniging ION een procedure opgesteld. Tijdens de ION Dag voor de Ondernemer zal ILenT toelichten binnen welk wettelijk kader deze richtlijn is opgesteld en wat de effecten zijn van andere keuzes.
  • Ontdoen van afval:
    Bij het ontdoen van afval dient ook een audit te worden gemaakt door een (externe) veiligheidsadviseur, terwijl een package deal met een afvaltransporteur vaak minder kostbaar is. Wat moet er precies gebeuren en welk wettelijk kader hoort daarbij? ILenT zal het toelichten.
  • Retouremballage:
    De branche wil zoveel mogelijk afval voorkomen en er wordt veel gebruik gemaakt van retouremballage. Emballage dat is gebruikt voor "gevaarlijke" stoffen moet terug naar de leverancier. Gangbaar is om verpakkingen te spoelen voordat deze op transport gaan, omdat het dan niet onder "gevaarlijke" stoffen vallen. Recent bleek dat Inspectie SZW het spoelen als een niet noodzakelijk blootstellingsmoment ziet. Een oplossing kan zijn om de verpakkingen dan niet te spoelen. Hoewel Vereniging ION hier geen voorstander van is, en in gesprek is met Inspectie SZW om wel te kunnen blijven spoelen, kan de keuze van de applicateur zijn om dan niet te spoelen. Als dat de keuze is, wat zijn dan de wettelijk vereisten waaraan voldaan moet worden? ILenT zal het toelichten.

Op 11 november 2020 zal de heer W.G.J. (Wim) van de Coevering, senior inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport, Team Gevaarlijke Stoffen, de deelnemers uitleggen wat moet en wat kan. Hou onze nieuwsbrief en website in de gaten voor het gehele programma.