Type A en B bedrijven onder het Activiteitenbesluit moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend. Door de wijziging komt in artikel 2.15 van het besluit een verplichting om te melden hoe een bedrijf aan de energiebesparingseis heeft voldaan. Ook komen er standaard parameters voor de berekening van de terugverdientijd.

De periode van internetconsultatie van het besluit dat het Activiteitenbesluit wijzigt is ten einde. De Activiteitenregeling zal ook nog wijzigen. Alle wijzigingen, en hiermee de informatieplicht, treden op 1 juli 2019 in werking. Dit is ook direct de datum waarop een bedrijf de melding moet hebben ingediend.

Hieronder een korte opsomming van de wijzigingen:

  • Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparendemaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
  • Degene die de inrichting drijft rapporteert uiterlijk op 1 juli 2019 en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen.
  • Indien andere maatregelen zijn uitgevoerd dan de maatregelen die bij ministeriële regeling zijn aangewezen (erkende maatregelen), voor zover deze op de inrichting van toepassing zijn, worden deze maatregelen in derapportage omschreven.

De informatieplicht geldt voor inrichtingen (bedrijven en instellingen) die per jaar meer verbruiken dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas(equivalent). Uitgezonderd zijn type C-bedrijven (vergunningplichtig), artikel 2.14c Activiteitenbesluit milieubeheer. Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie (MJA3) en inrichtingen die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) moeten op of voor 5 december 2019 rapporteren.

Wij maken u erop attent dat het niet voldoen aan de informatieplicht kan leiden tot dwangsommen van € 1.000,- per week.

Meer informatie: