Vanaf 1 oktober 2016 kunnen professionals van overheden en bedrijven terecht bij één landelijk informatiepunt over de Omgevingswet. Op het Informatiepunt Omgevingswet vinden zij straks de juridische en praktische uitleg, de onderliggende regelgeving en de implementatie van de wet.

Ook komen er digitale voorzieningen via het Informatiepunt beschikbaar. ‘Het is het eerste grote, zichtbare product van de implementatie van de Omgevingswet’, zegt projectleider Roselie Wijtenburg.

Op 21 juni ondertekenden 12 partners van het Informatiepunt de samenwerkingsovereenkomst. Gezamenlijk zorgen ze straks voor een gecoördineerde informatieverstrekking en vraagbeantwoording. Ook voert het Informatiepunt regie op vakinformatie die het centrale punt en de partners verstrekken. Het bewaakt daarmee de integraliteit en kwaliteit van de verstrekte informatie.

Eerste grote product
Roselie Wijtenburg, projectleider van het Informatiepunt, noemt de ondertekening een belangrijke stap op weg naar de invoering van de Omgevingswet. ‘Het is het eerste grote, zichtbare product van de van de Omgevingswet. Met deze wet staan we aan de vooravond van een grote verandering. Alle partners van het Informatiepunt willen daaraan werken en blíjven werken.’

Historische samenwerking
De kern van het Informatiepunt Omgevingswet wordt gevormd door de Helpdesk Bouwregelgeving (BZK) en delen van Informatiepunt WVL (Rijkswaterstaat): Bodem+, Helpdesk Water en InfoMil. ‘Vanwege de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) werken we nu al veel samen’, zegt Jacco Schotvanger, manager van InfoMil. ‘Maar we hebben de samenwerking nu verbreed en geformaliseerd. Dat is historisch en nodig voor een wet die zorgt voor de grootste stelselwijziging sinds de invoering van de grondwet.’

Betrouwbare, ervaren partners
Naast de kernorganisatie vormt het Informatiepunt Omgevingswet een partnerschap met diverse specialistische helpdesks en publieksloketten, de zogenoemde IP-partners. Dit zijn Informatie Rijksoverheid, Helpdesk Afvalbeheer, Commissie voor Milieu Effect Rapportage, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Antwoord voor Bedrijven, Kadaster, Inspectie Leefomgeving en Transport, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Staatstoezicht op de Mijnen, Interprovinciaal Overleg/BIJ12 en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Aart Kooij manager van Antwoord voor bedrijven juicht die partnerschap alleen maar toe. ‘Je hebt betrouwbare en ervaren partners nodig om vragen van bijvoorbeeld ondernemers snel en goed te beantwoorden.’

Aan de slag met de Omgevingswet
Het Informatiepunt Omgevingswet is opgericht door het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Binnen dit programma werken rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten samen om de implementatie van de Omgevingswet goed te laten verlopen. ‘De Omgevingswet omvat 17 miljoen potentiële initiatiefnemers en belanghebbenden’, zegt programmadirecteur Ineke van der Hee. ‘De invoering ervan is een enorme opgave die we alleen stap voor stap kunnen zetten. Dat moeten overheden zelf doen. We zijn blij dat we met het Informatiepunt kunnen helpen.’

Nieuwe Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Om hiermee meer initiatieven mogelijk te maken die passen in de wettelijke kaders.

Bronnen: Helpdesk Water en Aandeslagmetdeomgevingswet.nl