Stichting Innovat.ION biedt bedrijven de mogelijkheid om deel te nemen aan een innovatieproject dat leidt tot betrouwbare detectie van chromaathoudende aerosolen in de afvoerlucht van galvanische installaties.

Hiermee kunnen afzuigsystemen geoptimaliseerd worden door veilige online monitoring en kwantitatieve bepaling van de massaconcentratie van Chroom-6. 

Voordelen hiervan zijn:

  • Gegarandeerde naleving van de voorgeschreven emissiegrenswaarden.
  • Begrenzing van de mate blootstelling van medewerkers.
  • Regeling van de zuigkracht op basis van daadwerkelijke noodzaak waardoor aanzienlijke energiebesparingen of verbetering van energie-efficiëntie bereikt wordt.

Huidige stand van de techniek

De massaconcentratie van een stof in een aërosol, bestaande uit zowel deeltjes van de opgeloste stof als uit zuivere oplosmiddeldeeltjes, kan relatief eenvoudig worden bepaald. Het Chroom-6-gehalte van de afvoerlucht wordt gemeten door gedurende enkele uren de deeltjes in de uitlaatluchtstroom door middel van een filterelement te scheiden. De filterresten worden vervolgens uitgespoeld en omgezet zodat het Chroom-6-gehalte fotometrisch bepaald wordt. Het is ook mogelijk het monster uit een met water gevulde wasfles te nemen waardoor de lucht wordt gevoerd. De Chroom-6-verbinding hoopt zich op in het water. Vervolgens wordt de oplossing door middel van chromatografie gescheiden, de Chroom-6 wordt omgezet en fotometrisch bepaald. Dit proces kan geautomatiseerd verlopen. Het duurt dan ongeveer een half uur totdat de waarden binnen een meetbereik van 1,2 - 12 µm bekend zijn. De benodigde chemicaliën moeten regelmatig bijgevuld worden. Ook de belaste onderdelen, zoals de slangen, moeten periodiek worden vervangen. Het scheiden en de daaropvolgende gravimetrische analyse is tot nu toe tijdrovend met bemonstering, voorbereiding (drogen) en evaluatie en daardoor alleen geschikt voor een willekeurige (steekproef) controle.

Innovatiebehoefte

Steeds vaker worden galvaniseerbedrijven verplicht om risicobeheersmaatregelen te integreren met continue monitoring van emissies van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Monitoring en beoordeling van het risico vereisen complexe metingen van de blootstellingen die slechts incidenteel (steekproefsgewijs) uitgevoerd worden. Online meetmethoden die noodzakelijk zijn om gezondheidsrisico's voor medewerkers te voorkomen, zijn nog niet beschikbaar. Het project “Online detectie van chromaathoudende aerosolen” voorziet in de ontwikkeling van een optische aerosol-meetmethode met behulp van fijnstofsensoren. De sensoren worden getest op geschiktheid voor het bewaken van de Chroom-6-blootstelling op de werkplek in de galvanotechniek. 

De methode zal in eerste instantie worden gebruikt voor de continue regeling van de reguliere luchtafvoersystemen in de galvaniseerbedrijven, zodat zij de eigen productie betrouwbaar kunnen volgen en evalueren.

Doelgroep

Het proces is belangrijk voor een grote groep bedrijven. Alleen al in de galvanoindustrie kunnen de gebruikers van chroomtrioxide, ongeveer 300 - 500 bedrijven waarvoor monitoring van de afvoerlucht verplicht zal worden vanwege de Europese chemicaliënverordening. Ook andere coatingbedrijven die bijv. vernikkelen, verzinken etc. kunnen tot de doelgroep behoren. 

Tot nu toe is willekeurige (steekproefsgewijze) bemonstering toegestaan. Dit project voorziet in een optische methode om de massaconcentratie van verschillende stoffen in de afvoerlucht continu te bewaken. 

Kenmerken:

  • De benodigde tijd voor een betrouwbare meetwaarde wordt geschat op enkele minuten.
  • De sensoren komen niet in contact met de aerosol, de meting wordt direct en volledig contactloos uitgevoerd zonder de normale werking te verstoren.
  • Een bemonstering of voorbereiding is niet nodig.
  • Verbruiksartikelen zijn niet nodig. 
  • Er is geen mechanische belasting waardoor het verwachte onderhoudswerk beperkt blijft tot incidentele vervanging van de bescherming van de optiek.

Meedoen?

Stichting Innovat.ION biedt leden van Vereniging ION de mogelijkheid om de werking te demonstreren voor de branche. Belangstelling voor een pilot? Laat het zo snel mogelijk weten: debruin@vereniging-ion.nl