In onze branche is een register met in het bedrijf aanwezige gevaarlijke stoffen een vereiste. Het register aanleggen en bijhouden, maar ook het bepalen van veilige werkwijzen, kan onder andere met de tool van 5xbeter. Wat daarin (nog) niet is voorzien zijn de blootstellingen bij baden(reeksen) en specifiek de blootstellingen bij het gebruik van CMR-stoffen.

Eind mei 2018 heeft Vereniging ION met specialisten van Inspectie SZW diverse bezoeken gebracht aan bedrijven in de oppervlaktebehandelende branche om data te verzamelen over de blootstelling van medewerkers aan SVHC-stoffen bij badenreeksen en over de blootstelling van medewerkers aan CMR-stoffen in onze branche. Ten aanzien van de CMR-stoffen heeft de Inspectie SZW een speerpunt gemaakt van Chroom(VI). Vandaar dat juist bedrijven die werken met chroomtrioxide werden bezocht.

In een open dialoog (het was geen inspectie maar een voorstudie) hebben de bezochte bedrijven veel informatie verschaft aan de Inspectie SZW, maar is ook veel inzicht verkregen over de gevoerde werkwijze van Inspectie SZW. De gevonden data zal worden gebruikt om de inspecteurs van inspectie SZW beter voor te bereiden op de inspecties, maar zal ook worden gebruikt om de branche te voorzien van informatie over blootstellingen in het bedrijf en over zo veilig mogelijke werkwijzen voor de medewerkers. Vereniging ION zal de informatie voor leden toegankelijk maken via een e-book. De verwachting is dat het e-book na de zomervakantie 2018 beschikbaar komt.

De informatie in het e-book is zowel voor bedrijven uit de sector elektrochemische coatings alsook voor de sector organische coatings uitgewerkt en zal gaan over:

  1. Bedrijven met een of meerdere elektrochemisch serieproductieproces(sen) waarbij (één of meerdere) CMR-stoffen in een badenreeks worden gebruikt.
  2. Bedrijven met een serieproductieproces waarbij (één of meerdere) CMR-stoffen in een badenreeks wordt gebruikt voor onderdompeling.
  3. Bedrijven met een elektrochemisch proces voor kleine series of enkelstuks productie in separaat opgestelde baden met een CMR-stof.

Naast het onderzoek naar de blootstelling in de branche is ook gesproken over de mogelijkheid om SVHC-stoffen en CMR-stoffen te vervangen. Hierbij is in de branche steeds het uitgangspunt: “vervangen als het kan, autoriseren als het moet”. Hoewel er door de industrie veel onderzoek wordt gedaan en er ook op deelgebieden mogelijkheden zijn om gevaarlijke stoffen te vervangen, is het ook duidelijk dat er voor specifieke processen SVHC- en CMR-stoffen nodig zijn die niet vervangen kunnen worden. Dan is de doelstelling: “veilig werken”.

Voor de goede orde wordt nog vermeld dat veel SVHC- en CMR-stoffen in de oppervlaktetechnologie zogenaamde “intermediates” (processtoffen) zijn. Deze stoffen worden gebruikt in het productieproces onder gecontroleerde omstandigheden, en zijn niet in het eindproduct (de coating) terug te vinden. Zie hiervoor ook het artikel over intermediates: https://www.vereniging-ion.nl/cets-eist-aanpassing-van-het-intermediates-processtof-protocol